Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel
Finanční krize v USA
©07/08/2011 Revive Israel Ministries

Ašer Intrater

Americký Kongres a Senát minulý týden schválili kompromisní plán pro řešení svých dluhů a úvěrové krize. Tento víkend však navzdory plánu USA klesl mezinárodní úvěr pro USA z kategorie AAA na AA+.

Mnoho národů totiž používá to, co se nazývá “schodkový rozpočet”. Deficitní výdaje jsou pouhou iluzí. Je to kupování a utrácení, i když nejsou peníze na pokrytí nákladů. Každá rodina by měla vědět, že to není možné. Dluh je k financím to, čím je choroba pro tělo.

Deuteronomium 28,12-13- Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval.

Tento verš ze starověkého Izraele je relevantní i pro dnešní národy světa. Je to jak zaslíbení, tak přikázání a varování. Jako národ bychom si neměli půjčovat. Napadlo mě, jestli by někdo v USA nemohl založit novou politickou stranu, DOBROU stranu. Dostat se z dluhů. Někdo musí převzít zodpovědnost. Myslím, že prvním krokem by bylo snížení platu všech kongresmanů, senátorů, členů vlády, atd. Nemůžete totiž mít autoritu bez zodpovědnosti.

Pokud nastane nějaký velký ekonomický pád, pak to bude mít mezinárodní dopad, včetně antisemitismu a antisionismu. Hitler v roce 1923 kandidoval ve volbách se svou nacistickou stranou. Prohrál. V roce 1933 pak kandidoval znovu a byl zvolen. Jeden z rozdílů, který byl mezi těmito volbami, byl: Krach na New Yorské burze v roce 1929. Co se totiž stane v USA, to ovlivní celý svět ekonomicky, politicky a duchovně.

Ranní učitelé „prosperity“ v USA v 70. letech vždy učili, že Bůh nemůže žehnat, pokud je tam dluh. Vypadá to však, že později pokušení prosperity převážilo biblické varování před dluhy. Tento hřích se rozšířil napříč tělem Kristovým nejen v USA, ale i po celém světě. Nenasytnost, chtíč, požitek a hon za pohodlím zaslepili jak věřící, tak nevěřící.

Toto píšu v neděli, asi tak 24h před zahájením mezinárodních akciových trhů a bank v pondělí. Pojďme naléhavě volat v modlitbě za pokání, za zodpovědnost, za moudrost, za milost a za pravdu (v naší realitě).


Adopce mezinárodní Církve

Bůh Abramovi změnil jméno na Abraham, což znamená: „otec mnoha národů“ – Genesis 17,4. Bůh měl na mysli nejen jeho fyzické syny, ale také duchovní. Kdo jsou Abrahamovi duchovní synové a dcery? Opravdově věřící křesťané po celém světě (Římanům 4; 11; Efezským 2-3; Galatským 4).

Se změnou Abrahamova jména přišla i změna identity. A tato změna identity zahrnovala změnu postoje vůči pohanům. Viděl budoucí věřící všech národů, kteří jsou jeho duchovními dětmi. Oni měli být jeho rozšířenou duchovní rodinou. A přibrání si do rodiny nepokrevní děti se nazývá „adopce“.

Opravdově znovuzrození křesťané jsou adoptováni skrze Ješuu (Ježíše) do Boží rodiny. Už to nejsou sirotci. Přesto byli křesťané také „adoptováni“ Abrahamem skrze víru už dva tisíce let před Ježíšem. Abraham je adoptoval ze strany člověka, protože Bůh zná budoucnost a předurčení. Opravdoví křesťané jsou tedy adoptováni jak do Boží rodiny, tak do Abrahamovy rodiny (což v konečném důsledku je totéž).

Abraham prošel touto změnou postoje vůči pohanům ve chvíli, kdy byl obřezán. Bylo to částí jeho obřízky srdce (Deuteronomium 10,16; 30,6; Jeremjáš 4,4). Naneštěstí se obřízka pro mnohé mesiánské Židy stala symbolem odmítnutí křesťanů namísto jejich adopce. Změna Abrahamova jména byla posílením jeho původního povolání „V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ – Genesis 12,3.

Pozůstatek mesiánských věřících v Izraeli teď prochází paralelně změnou identity a postoje vůči Církvi. My máme „adoptovat“ národy. Toto je obřízka srdce. Církev už není od nás oddělená, ale stala se součástí veliké Abrahamovy rodiny. Cítím, že mě Duch Svatý nabádá k tomu, abych „adoptoval“ církev. Adoptovat, znamená mít pozitivní postoj a touhu žehnat. Znamená to sdílet své vlastnictví a identitu. Znamená to starat se, podporovat a poskytnout co je třeba.

Bůh začal s jednou rodinou „víry“, Abrahamovou rodinou. Tato rodina rostla v kmeny a pak v národ. V Ješuové době tato rodina udělala obrovský skok do mezinárodního společenství. Pro tuto myšlenku neexistoval žádný koncept a dokonce ani slovo. V řecké Nové Smlouvě poprvé použili slovo „Ecclesia“.

[Toto slovo bylo použito v Septuagintu pro hebrejské slovo „kahal“, jako např. kniha Ecclesiastes (Kazatel), avšak k tomu významu to má daleko. Ecclesia je skupina „povolaných“ ze všech národů. Vytvoření této mezinárodní Ecclesii je ústředním aspektem Pavlova zjevení.]

Ecclesia je naplněním proroctví a zaslíbení, která byla dána Abrahamovi, je produktem jeho víry. Mezi Izraelem a Církví existuje smluvní vztah. Církev je duchovním rozšířením starého Izraele, ne jeho nahrazením. Jestliže tedy Církev je rozšířením Izraele a ne jeho nahrazením, pak my mesiánští Židé bychom měli vidět Církev jako rozšíření naší duchovní rodiny.


Demonstrace v Izraeli ohledně bydlení

Mati Šošani

Poprvé za několik let je Izrael obmýván vlnami demonstrací střední třídy. Protestující žádají, aby vláda vyřešila krizi bydlení v zemi, která způsobila, že koupě bytu se stala pro pracující střední třídu nedosažitelným snem. Stovky lidí stanují v městech a centrech větších měst.

V sobotu 6. srpna se v Tel Avivu shromáždilo odhadem 300 000 demonstrantů požadujíc změnu.

V uplynulých měsících jsme viděli velkou škálu protestů, které reagovaly na zvýšení životních nákladů.

Vypadá to, že zdrojem frustrace, která pohání tyto události, je deziluze střední třídy, která přišla na to, že jejich sen vlastnit dům, auto a žít pohodlný život, se stává stále méně realistický.

Existuje rovněž i politický aspekt těchto demonstrací a zprostředkování informací v Izraelských médiích. Spousta demonstrantů a novinářů se chopila příležitosti zákonného občanského povstání, aby rozšířili levicové názory a protivládní agendu.


Zpět
Zpět