Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

Útok na jih Izraele
©21/08/2011 Revive Israel Ministries

Mati Šošani

Vzhledem k politickému pozdvižení Egypt už není schopen uhlídat hranici mezi Gazou a Sínajem. Před týdnem proklouzla z Gazy skupina 18 teroristů a přesunula se k jihu podél izraelských hranic. Ve čtvrtek tato skupina překročila hranice do Izraele na cestě vedoucí do Ejlatu a uskutečnila tam svůj naplánovaný útok. Nejprve začali střílet na autobus plný pasažérů. Řidič však statečně jel dál, čímž předešel jakýmkoli obětím.

Pak teroristé stříleli na druhý autobus a odpálili bombu, která zabila řidiče a zapálila autobus. Před tím než byli zabiti bezpečnostními složkami, které přijely na místo, útočili i na osobní automobily. Osm Izraelců bylo zavražděno a desítky byly zraněny.

Poslední ostřelovač vzal život Pasqualu Avrahamimu, nejvíce dekorovanému vojáku z Izraelského policejního týmu SWAT (Jamam). Pasqual, legenda izraelských zvláštních jednotek, měl 49 let a účastnil se téměř každé mise, která se za posledních 30 let konala.

Izraelským vojákům se podařilo zabít 7 teroristů a provést odvetný letecký úder na sídlo teroristů v Gaze, kde zabili většinu jejich vůdců.

Tento víkend bylo z Gazy vypuštěno přes 90 (!) raket namířených na okolí měst Beer-Ševa, Aškelon a Ašdód. Nepřetržité bombardování v hustě osídlených oblastech zanechalo za sebou další mrtvé a mnohem více zraněných.

Izraelsko-egyptské již tak křehké vztahy jsou nyní ohroženy nedostatkem vůle a schopnosti ze strany Egypta zastavit teroristy, kteří mají s Izraelem jasné záměry. To také ukazuje na další neodmyslitelné nebezpečí a mylnou představu o mírové smlouvě s muslimskými zeměmi. Mírová smlouva na papíře nebude regulovat teroristické útoky a nemůže zabránit více extrémistickým muslimským silám v převzetí moci v budoucnosti.


Dva druhy jednoty

Ašer Intrater

Jednou z nejdůležitějších modliteb, kterou se Ješua za nás modlil, byla, abychom byli jedno (Jan 17,21-23). Tato „jednota“ zahrnuje zaprvé duchovní jednotu s Bohem a pak naši vzájemnou jednotu. Boží jednota předchází jednotu lidskou. Jestliže jsem tedy skrze Ješuu jedno s Bohem a ty rovněž, pak i my navzájem bychom měli být v jednotě.

Proto stát se „jedno“ zahrnuje dvě úrovně. Saul (Pavel) řeší obě tyto úrovně v Efezským 4. Nejprve uvádí společné prvky, které máme ve víře, které tvoří základ pro naši jednotu.

Efezským 4,3-6

…a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Pak Pavel řeší znovu téma jednoty: tentokrát však funkčním způsobem, týkajícím se služby. Tato jednota vyžaduje podřízení se autoritě a přípravu svatých na to, aby mohli něco společně „budovat“.

Efezským 4,11-13

A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

Obě zmiňované pasáže mluví o jednotě. První klade důraz na to, co máme v nebi. Druhá mluví o lidské spolupráci: sloužit a budovat společně. To vyžaduje týmovou práci, spolupráci a vedení. A to vyžaduje rozpoznání duchovních darů a autority.

Mezi těmito dvěma úrovněmi je určitá rovnováha. Ta první je mnohem důležitější a měla by vést k té druhé. Jestliže někdo má jen druhou úroveň bez té první, pak je jednota jen nucená. Jednota je pod nátlakem a sektářská. Je to pouhá lidská organizace.

Avšak pokud je zde jen ta první úroveň bez té druhé, pak dochází k zmatku, rozdělení a vzpouře. Je to pouze duch bez těla. Je to jednota bez spolupráce. Božím plánem je, abychom měli obě tyto úrovně. Abychom měli nebeskou jednotu a pak i lidskou spolupráci.


Jad Hašmona

Avichai Orel a Ašer Intrater

Po více než tři desetiletí učíme a sloužíme ve vizi, že „celý Izrael bude spasen (Římanům 11,26)“. Nepostradatelným prvkem Boží strategie pro probuzení tohoto národa je Jad Hašmona: vesnice mesiánské komunity situovaná v Judských horách hned vedle Jeruzaléma.

Jad Hašmona jediným mesiánským kibucem na světě. A protože se jedná o společenství, má tato komunita jedinečnou příležitost stát se svědkem pro celý izraelský národ. Svědectví nás jako mesiánů nesmí být pouze ve slovech, ale i v běžném životě. Izrael jakožto „Svatá země“ je stále zaplavován různými vizemi a vizionáři. Avšak často u nich chybí praktický příklad. Příležitostí pro Jad Hašmonu je, dát živoucí příklad poselství o Božím království, což je opravdu jedinečné.

Naše základna služby Revive Israel se nachází právě v Jad Hašmoně. Chceme je podporovat a spolupracovat s nimi jak nás Pán vede.

Jeden důležitý projekt, který se má uskutečnit v Jad Hašmoně, je výstavba nových domů pro mladé mesiánské rodiny z Izraele. Pro mladé rodiny zde je velice těžké si dovolit dokonce i bydlení za nejnižší ceny. Skupina rodin žijících v tomto kibucu neposkytne pouze bydlení, ale umožní jim se zapojit do modlitebních stráží, služby dětem, hostit zahraniční návštěvníky atd.

Dalším důležitým projektem je průmyslová zóna. Kvůli pronásledování vůči mesiánským Židům je založení jakékoli firmy velice obtížné. Zásobování infrastruktury skrze průmyslovou zónu, jejímž vlastníkem jsou mesiáni, umožní vznik novým obchodům a profesním podnikům. A tudíž i úspěch.

Prosím, modlete se, za duchovní boj, který v této oblasti vedeme. Pokud se chcete zapojit do podpory naší spolupráce s Jad Hašmonou klikněte zde. http://iorel.com/yadha8/


Zpráva o činnosti

Mati Šošani

Tým Revive Israel je zapojen do mnoha dalších služeb, než o kterých se píše v těchto článcích. Pro zprávu o činnostech během tohoto léta klikněte zde


Zpět
Zpět