Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©18/09/2011 Revive Israel Ministries

Svody v konečných časech

Prvním hříchem na počátku byla lež a oklamání/svedení (Genesis 3,4; 13). Prvním lhářem byl Satan a veškeré další lži pochází od něj (Jan 8,44). Stále více se blížíme konečným časům a tyto lži a svody dosáhnou v této době plnosti. Ješua ve svém vyučování na Olivetské hoře několikrát varuje před svody:
Matouš 24,4 - Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.

Matouš 24,5 - Neboť mnozí přijdou na základě mého jména a budou říkat: `Já jsem Kristus´ a svedou mnohé.

Matouš 24,11 - Také povstanou mnozí lživí proroci a svedou mnohé.

Matouš 24,24 - Povstanou totiž lživí Kristové a lživí proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.

Plnost svodů v konečných časech se budou týkat několika oblastí.

Oblast sekulární: Snem západních liberálních sekulárních humanistů je utopie rovnosti, právo svobody, sexuální svoboda, morální relativismus, spiritualita new-age, a aby byli sami jediným „bohem“. Tento pohled vyjádřil ve své písni Imagine John Lennon. Tento pohled se rozšíří a sjednotí, vyvstane celosvětové hnutí, jak je vyjádřeno v písni Michaela Jacksona We are the World (My jsme svět).

Oblast Islámu: Islámský svět je rozdělen do několika sub-divizí, ale všechny žijí nadějí na celosvětovou vládu, na příchod jejich islámského mesiáše a na zničení Izraele. Tato kombinace jejich nenávisti vůči Izraeli a naděje ve sjednocenou federaci povede k apokalyptickému útoku na Izrael (Ezechiel 38-39; Zacharjáš 14).

Oblast Židovsko-křesťanská: Existuje registrované psychiatrické onemocnění zvané Jeruzalémský syndrom. Onemocnění se vyskytuje u Židů a Křesťanů z náboženského prostředí. Spousta lidí, kteří navštíví Svaté město, se nakazí mylnou představou majestátnosti. Začnou vidět sami sebe jako ztělesnění nějaké biblické postavy.
Jeruzalémský syndrom má nepatrný vliv dokonce i na opravdové věřící, vyvolené. Duchovní pýcha, soutěživost, žárlivost, domýšlivost, nafoukanost „sloužícího ega“ – mají předejít skutečné práci pro Boží království a nesení ovoce.

Tyto tři oblasti svodu (Oblast: Sekulární, Islámu a Židovsko-křesťanská) zahrnují všechny typy falešného „mesiášství“. Modleme se prosím za milost, pravdu, pokoru, osvobození od svodů, za bázeň před Hospodinem, abychom nepadli do pokušení a do svodů (Matouš 6,13).


Izrael a ostatní národy

Tento týden bude zahrnovat několik důležitých událostí pro Izrael v OSN a to včetně plánovaného vyhlášení Palestinského státu. Muhammad Abbás a Benjamin Netanjahu mají domluvenou schůzku na pátek na valné hromadě.

Rovněž se koná Třetí Durbanská konference, která byla v posledních několika letech pouze fórem pro anti-semitismus a anti-sionismus. Bude se konat protest proti Durbanu, který povede Káleb Meyers z Jeruzalémského institutu pro spravedlnost, a který zorganizoval Mati Šošani z našeho týmu. Protest zahrnuje spolupráci mezi skupinami křesťanských sionistů a skupinami tradičních židů. Prosím modlete se za sjednocení fronty proti Durbanské konferenci, hlavně za to, aby náboženští židé neoslabovali protest tím, že si budou stěžovat na zapojení mesiánských židů. Tento týden Anglie, Francie a Nový Zéland hlasovali pro bojkot této rasistické konference.

Turecký premiér Erdogan pokračuje ve svých slovních útocích proti Izraeli. Jakožto pozitivní vedlejší účinek může být sblížení a spolupráce mezi Izraelem a Řeckem, které je dlouholetým nepřítelem Turecka.

Modlete se prosím za reprezentanty OSN z Polska a Česka, kteří váhají v hlasování týkajícího se Izraele. (pozn.překl. Dne 15.9. premiér Nečas potvrdil, že Palestinu nepodpoří.)

V roce 1979 uzavřel Izrael s Egyptem mírovou smlouvu a vrátil Egyptu Sínajskou poušť. Tato smlouva byla až doposud dodržena navzdory chladným vztahům a napětí. Avšak kvůli nedávnému povstání v Egyptě, útoku na Izraelskou ambasádu v Káhiře, teroristickému útoku na Izrael z Gazy přes Sínaj a přílivu zbraní do Gazy přes Egypt, se obranná situace výrazně zhoršila. Izrael pracuje na lepším způsobu sledování Sínaje a hranic Gazy. Modlete se prosím za to, aby byla posílena bezpečnost hranic.


Evangelizace muslimům

Hledáme spolupráci s palestinskými a arabskými křesťany, kteří nesou evangelium k muslimům. Prosím modlete se za naše bratry Jacka, Zacha, Basaama, Haruna, Nizara, Samira, Amira, Viktora, Brigitte, Mossaba a mnoho dalších, kteří věrně slouží na tomto nebezpečném poli. Věříme, že společné svědectví izraelských mesiánských židů a palestinsko-arabských křesťanů, bude mocným nástrojem v Hospodinových rukou pro ukázání Ješuovy lásky muslimům po celém světě.


Evangelizace Izraelcům

Prosím modlete se za evangelizace v tomto a následujícím týdnu, pod vedením naší sestry Ráchel. Mnoho lidí je zasahováno dobrou zprávou o mesiáši Ježíši. Prosím modlete se za Jael (z našeho učednického kurzu) a za Šaj, Izraele, Mošeho, Daniele a mnoho dalších.


Jad Hašmona

Prosím modlete se za průlom, za financování a za smlouvy s Jad Hašmonou (jediný mesiánský mošav na světě), za rozvoj bydlení a za průmyslovou zónu. Mesiáni v Izraeli potřebují místo k bydlení a práci, ze které by mohli žít. Tyto dva projekty poskytnou příležitost pro Tělo (církev) zde v zemi.


Vyvýšené svaté dny

Připravujeme se zde v Jeruzalémě na Svátek troubení, na Den smíření a na Svátek Stánků. Náš sbor Ahavat Ješua spolupracuje s několika dalšími sbory v přípravě na oslavy těchto prorockých svátků. Když se podíváme do knihy Skutků, vidíme jak raná církev je horlivá v modlitbách, jak je jednotná, smělá v evangelizaci, ve společenství, ve vyučování apoštolů, vidíme moc a dary Ducha Svatého, a také jak slaví biblické svátky. (Mluvili jazyky a také hebrejsky.) A i my dnes toužíme následovat příklad apoštolů a jít za probuzením a obnovou.


Zpět
Zpět