Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©09/10/2011 Revive Israel Ministries

Článek z Haaretz

Asher Intrater

Třetí největsí židovské noviny, izraelsko-hebrejský deník, se jmenuje Haaretz. Jsou to levicové, lidsko-právní, proti-nábožensky založené noviny. Sváteční Jom Kipuur vydání zveřejnilo dlouhý článek o mesianském pohledu židů na smíření, který byl včetně prominentních titulků a barevné fotografie. Bylo úžasné, že dali místo takovému článku, a ještě úžasnější, že citace byly uveřejněny poměrně přesně.

Tento článek byl primárně o rozhovoru s Yael (fiktivní jméno, jež má chránit před pronásledováním), pracující ženou, která žije v centru Izraele. Mluvila o hříchu lidstva, o smíření v Ježíši, o Tóře vepsané v našich srdcích, o tom jak žijeme svou víru v lásku a integritu. Titulek ji citoval, "já jsem již zapsána v Knize Života".

Článek rovněž zkoumá sociologické aspekty naší víry: žít jako loajální občané Izraele, a zabývá se teologickými aspekty víry jako např. legitimním pokračováním hebrejské Bible prvního století mesianskou komunitou. Prosím modlete se za milost a zjevení pro všechny, kteří četli tento článek.


Poslední velké troubení

V Bibli existuje mnoho míst, kde se troubí na šofary a polnice: hora Sinaj, Jericho, stříbrné polnice, Gedeonova armáda, sedm polnic v knize Zjevení, svátek polnic, atd. Nicméně, žádná z nich není první ani poslední velká polnice." Tato poslední velká polnice je spojena s druhým příchodem Pána Ježíše. Je to psáno v těchto 5 verších:

  1. Matouš 24,30-31 – Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly a mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
  1. 1 Korintským 15,52 – Naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.
  1. 1 Tesalonickým 4,16 – Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.
  1. Izajáš 27,13 – V onen den zaduje na velikou polnici a přijdou ti, kdo bloudí bez domova v zemi asyrské, i ti, kdo byli vyhnáni do egyptské země, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě.
  1. Leviticus 25,9-10 – Desátého dne sedmého měsíce dáš ryčně troubit na polnici, v den smíření budete troubit na polnici v celé vaší zemi. Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi.

S tímto posledním zvukem polnice uvidíme příchod Mesiáše v jeho slávě. Spatříme otevřená nebesa, poslední bitvu, sestupující andělskou armádu, vzkříšení z mrtvých, proměnu a vytržení svatých a shromáždění národů do Jeruzaléma. Všechny tyto verše se spojily v jeden velký okamžik, "veliký a hrozný den Páně", a jsou symbolem Dne smíření, a poslední velké polnice.

Tento rok na Den smíření, jsme se shromáždili při západu slunce, s členy několika hebrejsky mluvících shromáždění. Chválili jsme v přítomnosti Ducha svatého, proklamovali tyto verše a křičeli: "Požehnaný je Ten, který přichází ve jménu Hospodinově, ve jménu Ježíše, Mesiáše." Pak jsme s mocným křikem, troubili na tuto poslední velkou polnici, s úctou a vědomím, že proroctví o konci časů se začínají všude kolem nás plnit.


Jom Kippur

Daniel Juster

Moje žena Patty a já jsme souhlasili, že to bylo nejlepší setkání na Jom Kippur, od té doby, co žijeme v zemi Izrael. Protože je v tento svatý den po celém Izraeli zastavená doprava, musí všichni, kdo navštěvují synagogy na uctívání a modlitby jít pěšky. Když je váš sbor rozptýlen, jediným řešením je hotel pro všechny lidi a vedoucí.

Náš sbor Ahavat Yeshua převažuje v počtu účastníků. Účastníky byli také členové King of Kings hebrejského sboru, sboru Maaleh Adumim, a další. Naším místem setkání byl krásný mesiánský židovský mošav v Judských kopcích u Jeruzaléma. Bylo nás opravdu hodně.

Boží přítomnost byla lidmi vnímána ihned na samém počátku. Naše vedoucí chval, Chaim, nás vedla v písních, vyznávajících to, co Ježíš udělal jako náš nejvyšší kněz a naše smírčí oběť. Zažil jsem při chválách hluboké spojení s Ježíšem. Chvály obsahovaly spoustu dobrých vyznání Nové smlouvy. Tradiční prvky z modlitby "Otče náš, náš Králi", které vyznávají, že nemáme žádnou spravedlnost, byly doplněny přímluvami za Izrael a něčím svěžím, co spojovalo staré i nové (Matouš 13,52).

V takovém duchu to probíhalo přes všechna tři shromáždění. Ranní služba zahrnovala zvláštní čas přímluvy, kdy nás Ašer požehnal slovem. Myslím, že jsme mohli pokračovat více hodin, ale většina lidí potřebovala odpočinout již po 3,5 hodinách. Ašerova zpráva o významu zvuku poslední polnice a druhém příchodu byla silným prvkem, který vyvolal velikou touhu po této důležité události. Prorocké modlitby za spásu Izraele byly velmi dojemné.

V pátek večer Oded Shoshani velice dobře shrnul význam tohoto svatého dne a jeho naplnění v Ježíši. Abraham Ben Hod nás přivedl do důležitého místa porozumění zahrnujícího Večeři Páně. Pak zazněl poslední zvuk polnice, Takiah Gidolah. Nakonec jsme všichni ukončili půst společnou večeří. Byl to šťastný a radostný závěr.


Zpět
Zpět