Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©29/10/2011 Revive Israel Ministries

Láska zahrnuje bolest

Asher Intrater

Láska je nejvyšší hodnotou Království (1. Korintským 13,13). Je hlavní motivací všech přikázání (Marek 12,30-31). Je vlastností samotného Boha (1. Janova 4,8). Je posláním Ješuy (Jan 3,16). A zahrnuje bolest.

Láska zahrnuje vztah, což zahrnuje i jinou lidskou bytost. Každý z nás lidí působí potíže. Hřešíme. Hřích zraňuje druhé lidi. Jestliže milujeme lidi, musíme se vypořádat s bolestí, kterou působí hřích.

Ve všech sférách mého života (v manželství, v rodině, v práci, ve sboru, s partnery a s přáteli) mám nádherné, věrné vztahy plné lásky. Přesto však všechny působí i bolest. Věrnost a trpělivost znamená snášet bolest ve vztazích po dlouhou dobu. Krása lásky však stojí za tu bolest. Stojí to ale určitou cenu. Bolest je cena lásky.

Římanům 15,1 - My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.

1.Korintským 12,26 - Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.

1.Korintským 13,7 – (Láska) Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. (KMS)

Galatským 6,2 - Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

Efezským 4,2 - … Snášejte se navzájem v lásce.

Bolest v láskyplném vztahu přichází v několika dimenzích. Zaprvé neseme tíhu toho, když lidi, se kterými máme vztah, jsou slabí. Nemohou dělat vše, co by měli, takže potřebujeme „vykompenzovat rozdíl“. V tomto případě to nebylo zamýšlené ublížení. Je to spíše nesení tíhy než bolest.

Druhou dimenzí je, když cítíme zástupně bolesti druhých. Ješua při svých každodenních modlitbách plakal (Židům 5,7), protože cítil utrpení jiných lidí. Pavel řekl, že cítil utrpení těch, kteří byli ve sboru pod jeho autoritou. Tato bolest je duchovní, není vaší vlastní bolestí. Je to milující ztotožnění v soucitu a s přímluvou.

Třetí dimenzí bolesti je, když vás někdo koho milujete, zraní. Zde je bolest přímější. Hloubka lásky je v intimitě. Intimita vyžaduje otevřenost. Otevřenost dává prostor zranitelnosti. Což znamená, že můžete být zraněni. Když jsme zranění, tak Ješuova milost nám pomáhá odpustit, prominout, komunikovat a obdržet tak uzdravení. Přesto však i ten proces bolí.

Ješua snášel bolest na kříži, aby zachoval vztah s námi. Náš hřích a Jeho láska způsobili bolest. Naneštěstí Mu bolest působíme stále. On nám však odpustil už na kříži a stále nám odpouští i dnes.

Koloským 3,13-14 -  Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

Jsme povolání, abychom následovali Ješuovy kroky. Jednáme, jak jednal On na kříži. Tak jako On odpustil nám, my odpouštíme ostatním. On zaplatil cenu za vztah s námi. On trpěl, aby nás mohl milovat. My snášíme bolest, abychom mohli milovat druhé. Chodíme vírou skrze Ješuovu sebeobětující se lásku.


Kdo obědval s Abrahamem?

who ate lunchAšerova dlouho očekávaná kniha, „Kdo obědval s Abrahamem?“ právě vyšla. Tato kniha analyzuje výskyt Ješuy jakožto Hospodinova Anděla už od Starého zákona, přes proroky, až po knihu Zjevení. Kniha vás zaručeně inspiruje, přinese výzvu vašemu porozumění věčné přirozenosti Ješuy Mesiáše a dá postupné zjevení Bible jakožto celku.

Hlavní myšlenka této knihy byla vyvinuta nejen roky studia hebrejských textů, ale také skutečnými životními zkušenostmi se sdílením evangelia s Ortodoxními Židy v Izraeli. (Nemluvě o spoustě modliteb a přímluv, které tomu předcházely.)

Nenechte si to ujít. Objednejte si ji i pro své přátele. Objednávka knihy v angličtině zde.
http://reviveisrael.org/store

 Židovské kořeny
(výňatek z úvodu knihy Kdo obědval s Abrahamem?)

Vyrostl jsem v liberální židovské rodině a v mém mládí jsme navštěvovali konzervativní synagogu. Během mých vysokoškolských let jsem hledal duchovní pravdu. Mé osobní hledání a studium psychologie, filozofie a starověké literatury na Harvardu mě však nepřivedlo k ničemu, co by uspokojilo moji duši.

Zkoušel jsem všechny druhy duchovních zážitků a experimentů. Avšak jedinou věcí, kterou jsem nebyl ochoten zvážit, byl Ježíš. Nicméně, ve snaze být důsledný ve svém hledání pravdy, jsem zjistil, že si musím alespoň jednou přečíst evangelia (i když jsem byl již předem přesvědčen, že v nich nic dobrého nenajdu).

Když jsem poprvé v roce 1977 četl evangelia, byl jsem velice překvapen, jak jsou pozitivní. Osoba Ješuy, Jeho život a Jeho učení, ve mně podnítili lásku a úžas. Bylo to velice těžké „nezamilovat se“ do této inspirující postavy.

Když jsem četl evangelia podruhé, v roce 1978, nastalo další překvapení. Uvědomil jsem si jak „židovská“ tato kniha je. Všichni v ní byli Židé, včetně samotného Ješuy a jeho učedníků. Nadto byl celosvětový pohled na Boží království převzat od židovských proroků.

Díky prvnímu překvapení jsem odevzdal svůj život, že budu Ješuovým následovníkem. A díky druhému překvapení, jsem se stal součástí toho, čemu se říká „Mesiánský judaismus“. Od toho bodu jsem pokračoval ve studiu nejen Bible, ale i křesťanské literatury a rabínských spisů. (Jako součást tohoto studia jsem získal v osmdesátých letech dva magisterské tituly jeden z židovských studií na Baltimore Hebrew University a druhý z teologie na Messiah Biblical Institute.)

Existuje mnoho témat týkajících se židovských kořenů Křesťanství. Jedno z témat, které je největší výzvou, je v Tóře a v Prorocích postava velitele Hospodinových zástupů (Hospodinova anděla). Věřím, že tato kniha se těmito tématy zabývá.Zpět
Zpět