Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©7/1/2012 Revive Israel Ministries

Hackerský útok

Ašer Intrater

Toto pondělí došlo skupinou hackerů, kteří se údajně hlásí k saudsko-arabské skupině 0xOmar, k útoku na 14 000 bankovních účtů a karet, jejichž údaje byly následně ukradeny. Během středy ještě došlo k odcizení dalších 11 000 emailových adres a hesel. Jejich hlavním záměrem při jejich oficiálním sdělení bylo „zničit Izrael po finanční a sociální stránce, protože se dopouští genocidy.“ Tato nová forma „kyber“ teroru byla politicky, nábožensky a osobně motivována. Modlete se prosím za moudrost izraelských autorit v budování strategie pro zajištění internetové bezpečnosti.


Joel a Žalm 91

Již v dalším týdnu v řadě došlo k útoku na člena našeho sboru způsobeným muslimským Arabem. Joel J. zrovna pracoval na své noční směně v jedné z jeruzalémských samoobsluh, když do prodejny vstoupil muž, který zde ukradl balíček cigaret. Po jeho odhalení došlo ke rvačce a Joel se ho snažil vytlačit z obchodu. Náhle se objevili další dva muži s ocelovou tyčí. Všichni tři pak skočili na Joele a začali ho tou tyčí bít. Joelovi se poté podařilo postavit na vlastní nohy, ale musel být ihned odvezen do nemocnice, kde mu hlavu sešili 18 stehy.

Modlíme se za uzdravení a za naplnění Žalmu 91,7, 10. a 11. verš -  Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
Modlete se prosím s námi za našeho milovaného bratra. Nadpřirozená ochrana zmiňovaná v tomto Žalmu je pro nás víc a víc důležitější, tím spíše čím více čelíme utrpení konce posledních časů.


Osvětim

V roce 2011 došlo k rekordu v počtu návštěvníků v polském koncentračním táboře Osvětim, který navštívilo přes 1 400 000 lidí. Modlete se, aby tento tábor smrti, který se stal muzeem, mohl být správným ponaučením o historických pravdách.


Advokát a žalobce

I. Překroucená slova

Satan je překrucovač slov. Když se poprvé přiblížil k Evě, zeptal se ji "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" – Genesis 3,1. Překroutil Boží slova a použitím narážek zpochybnil Boží charakter a Jeho záměry. A toto zůstává Satanovou metodou dodnes, aby vnesl rozdělení. Překrucuje slova, aby způsobil nedůvěru, což dále zapříčiní přestupek a to pak ústí v rozdělení.

Čím více sloužíme Pánu a stáváme se více jako Ješua, tím více bude Satan na nás útočit nedorozuměními a překroucenými slovy. Bude to vypadat, jako když lidé čekají, aby vás chytili za slovo, a pak to nafouknou do velikých rozměrů, jen aby vás obvinili. (Lukáš 20,20).

Ďábel na vás zaplaví slovy vycházejícími z jeho úst, aby vás přemohl odmítnutím a obviněním. „A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.“ – Zjevení 12,15. Hebrejsko/arabské slovo Alehom znamená „rozšířený útok kritiky a pomluv na určitou osobu nebo subjekt.“ Avšak skrze kříž se můžeme pozvednout nad tuto záplavu zla (Izajáš 59,19).

II. Žalobce nebo advokát

Jestliže se objeví nedůvěra, dokonce i naše modlitby se mohou stát negativními: bombardujíce Boží trůn kritikou a stížnostmi na naše bratry a sestry. Anebo přinášíme kritiku a stížnosti k ostatním „pro radu“, to ale vytváří zlou pověst a pomluvy za zády těch druhých.

Jsou totiž dva způsoby, jak můžeme předstupovat před Boží trůn: jako žalobci nebo jako advokáti.

Zjevení 12,10 - "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

I Janova 2,1 - Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.

Žalobcem je Satan a advokátem je Ješua. Na čí straně jsme? Protože již teď jsou někteří na straně žalobce a někteří na straně advokáta. Jakou roli plníme?  Zeptejme se sami sebe: „Jsem mezi těmi, kteří se zastávají mých bratrů a sester, nebo je hanobím? Jsem žalobce svých bratří anebo jejich advokát?“

III. Smlouva a kříž

Jak se můžeme stát advokáty, když se cítíme, že nám bylo ublíženo? Jsou dvě možnosti: 1) dialog skrze smlouvu a 2) být v souladu s křížem.

Jestliže víme, že jsme někomu ublížili, je naší povinností jít za ním a usmířit se. Je to přednější než chvály, večeře Páně, desátky anebo jakékoli náboženské rituály. „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. – Matouš 5,23-24.

A jestliže někdo ublížil nám, je také naší povinností jít za ním. „"Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho jen mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra.“ – Matouš 18,15. Kdo má jít jako první? Jestliže ti ublíží on – jdi za ním ty. Jestliže ty ublížíš jemu – jdi za ním ty. V obou případech máme morální povinnost. Cílem zde není dokázat, že ten druhý se mýlí, ale cílem je smíření, uzdravení vztahu a získání srdce našeho bratra.

Tyto pasáže mluví o dialogu skrze smlouvu, mluví také o jednostranném, hojném a opakovaném odpuštění. Když se Petr ptal, jak často musí odpustit svému bratru, který proti němu zhřeší, Ješua odpověděl, "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát."- Matouš 18,22. A tento postoj milostivého odpuštění je postoj kříže.

Ješua nám odpustil, i když jsme si odpuštění nezasloužili. Postoj kříže předchází dialog skrze smlouvu. Žádné množství dialogů nemůže přinést smíření, jestliže nejsme naplněni duchem jednostranného odpuštění skrze kříž. A tak odpouštíme jeden druhému, jako On odpustil nám (Koloským 3,13). Ano bolí to. Vyžaduje to veškeré naše úsilí. Je to cesta kříže. Toto je jediný způsob jak vnést smíření a zachovat jednotu.


Zpět

Zpět