Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©14/1/2012 Revive Israel Ministries

Írán

Asher Intrater

Ve středu ráno, v 08:30 teheránského času, zrovna řídil doktor Mustafa Rushan své stříbrné auto typu Peugot 405, když se k němu z nenadání ze zadu přiblížil motocyklista, který mu z boku připevnil bombu na jeho auto. O několik okamžiků později se ozval velký výbuch, který v autě zabíjí Rushana, jeho řidiče a osobní ochranku. Rushan byl asistent ředitele závodu na obohacování uranu v závodě Natanz.

Rushan byl pátým vysoce postaveným ředitelem projektu íránské jaderné zbraně, který byl v posledních dvou letech zabit. (Masoud Muhamadi v lednu 2010, Majid Shahriarh v listopadu 2010, Darius Rezai v červenci 2011 a Hasan Mukadem v listopadu 2011.)

Spojené státy útok rychle odsoudily a popřeli veškerá spojení. Izraelská vláda mlčela. Íránci okamžitě obvinili izraelský Mossad a slíbili odvetu spojenou s teroristickými útoky na mezinárodní židovské památky.

Není zde žádný přímý důkaz, který by potvrzoval, kdo stojí za tímto útokem. Jedna verze uvádí, že izraelští agenti podpořili k této operaci bojovníky kurdského odporu žijící v Iráku. Poté, co Američané odmítli jakékoliv vazby, volal prezident Obama premiérovi Netanjahuovi, aby mu potvrdil, že Spojené státy nadále brojí proti íránskému jadernému programu.


Svátek Ester

Když už mluvíme o Íránu (Persii), nesmíme zapomenout na jeho slavnou minulost. Jelikož islám do Persie dorazil až v 8.století po Kristu, můžeme tisíce let dříve vidět duchovní obnovu, kterou v 5. Století před Kristem vedl Mordechai, Ester a král Achašvéroš. V knize Ezdráš je například zmínka o sponzorování obnovy chrámu v Jeruzalémě králem Kýrem. Biblické kořeny Íránu předcházejí ty muslimské. Láska a spolupráce mezi Peršany a Židy předcházela všechny současné vlny aktuálního antisemitismu.

Na letošní rok je plánován další den modliteb a půstu při příležitosti „Dne Ester“, a to na středu 7. března. Loňský svátek zahrnoval spolupráci napříč světovou církví, domy modliteb a mesiánskými sbory v Izraeli. Letos opět plánujeme dvanáctihodinovou modlitbu, půst, chvály a duchovní proklamaci a boj, který začne od 06:00 do 18:00. Podrobnosti uvedeme v následujících týdnech. Vezměte prosím v potaz tuto událost a určitě se k nám přidejte!


Tebow

 Nejznámějším křesťanem ve Spojných státech je bezpochyby Tim Tebow, nový quarterback z Denver Broncos. V tomto týdnu došlo k prvnímu zápasu play-off Národní fotbalové ligy, který mezi Denverem a Pittsburgh Steelers skončil nerozhodně 23-23. Na začátku prodloužení, Tim přihrál přes 80 yardů na touchdown aby vítězně ukončil hru. Jeho celkové skóre za hru bylo 316 (?), což pro mnoho lidí sledujících fotbal bylo významné už jen proto, že Tim často cituje Jana 3,16. V televizním rozhovoru po zápase jednoduše pověděl: „Chtěl bych poděkovat svému Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu.“

Je těžké pro lidi nežijící ve Spojených státech chápat popularitu profesionálního amerického fotbalu. Pro mnohé je to posedlost hraničící s modlářstvím. Přesto popularita hry umožnila tomuto mladému muži, oddanému křesťanství a synu misionářských rodičů dotknout se milionů lidí. Modlete se, aby ruka Boží dále na něm spočívala a milost Boží aby byla dále šířena Spojenými státy.


Stát v trhlině

D. Shish

Prorocký zbytek spravedlivých je povolán stát v obraně a budování opevnění pro celý Izrael. Jsou povoláni připravit lid pro budoucnost, pro přicházející obtíže, pro soud a válku. Povoláni k pozvednutí slabých a bránit lidi před útoky nepřítele.

Ezechiel 13:3  Toto praví Panovník Hospodin: Běda bláznivým proroků, kteří...Nenastoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď izraelského domu, aby obstál v boji v den Hospodinův.

Proti Izraeli stojí smrtelné vojenské hrozby. Dokonce „přátelští“ sousedé (Jordánsko, Egypt) živí silné proti-izraelské cítění. Írán spřádá nejvážnější verbální hrozby a vývoj atomových zbraní. Arabské „Jaro“ které se stalo velice populárním, přináší extrémistickým muslimům moc proti Izraeli.

Existují zde také sociální tlaky a problémy: anti-izraelské cítění v médiích, ekonomické obavy, násilí ve městech, zneužívání návykových látek, pornografie a sexuální nemorálnost, disfunkčnost rodin. Tyto hrozby povstávají proti veškeré lidskosti a proti každému z nás osobně.

Systém obrany je jako zeď. Jestliže nepřítel prorazí díru v obraně, vytváří se trhlina. Vojáci musí statečně uzavřít tuto trhlinu, aby mohli ochránit lidi. Takovíto duchovní vojáci se ale těžko hledají.

Ezechiel 22:30  Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem.

Mojžíš, stejně jako Ezechiel stál v mezeře jako přímluvce ve jménu svého lidu.

Žalmy 106:23  Už vyhlásil jejich vyhlazení, ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátil jeho zkázonosné rozhořčení.

Mojžíšova přímluva se skládala z připomínání Božích zaslíbení pro lid a výzývá Boha, aby upustil od svého rozsudku kvůli své milosti. Mojžíš byl ochoten být vymazán z knihy života, jen aby odvrátil soud (Exodus 32,32).

Samotný Ješua je posledním příkladem člověka, který vstoupil do mezery za Izrael a lidstvo (Izajáš 53). Ezechiel, Mojžíš a Ješua nám slouží jako příklady lidí, kteří stojí v trhlinách.


Izajáš 58:12  Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.

Toto proroctví ukazuje na lidi, kteří se vrátili do Izraele, znovu zbudovali zdi a opravili trhliny. Kéž by mesiánští Židé a věřící v Ježíše Krista povstali a stali se prorockým zbytkem spravedlivých a stáli v mezerách za Izrael a národy světa!


Zpět

Zpět