Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©21/1/2012 Revive Israel Ministries

Pohled Islámu na Západ

Betty Intrater

Ve své knize, V zemi neviditelných žen (Sourcebooks, 2008), doktorka Qanta Ahmed popisuje své duchovní a kulturní zážitky jí, jako muslimské ženy v Saudské Arábii. Na jednom místě v knize popisuje dobře oblečený saudský pár půjčující si Al Pacinův film „Ďáblův advokát“, který chtějí pustit své malé dceři.

Ahmed píše (str.405): Byla jsem šokována. Film představoval svět, v němž Al Pacino ztvárňuje satana. Film je opepřen skupinovým sexem. Násilí je extrémní a kulisou je blyštivý a elegantní New York současnosti.

Ahmed se jich ptá, proč chtějí zrovna takovýto film pustit své dceři. Pár jí odpoví: Chceme, aby naše dcera pochopila všechny ty věci, které činí Západ a zejména Ameriku tak špatnou. Věříme, že bychom měli poukázat na skutečný obraz, který je plný korupce a destrukce. Chceme svou dceru dobře informovat.

Mnoho muslimů považuje zobrazení sexu, korupce a násilí prezentovaných v hollywoodských filmech jako správné vykreslení americké společnosti a potažmo křesťanské kultury jako celku. Kéž nám Pán dá milost, abychom oddělili skutečné biblické, křesťansko-židovské hodnoty od představy „velké nevěstky“ (Zjevení 17) vysílané světem médií a zábavním průmyslem.


Noví izraelští věřící

Modlete se prosím za nově uvěřivšího „M“, jež zastává velmi vlivný post v izraelské vládě, také za „E“ který dříve vyučoval na izraelských středních školách a „Y“, Izraelce, který žije v USA. Modlete se prosím za zjevení pro všechny tři, když budou číst Nové smlouvy a Ašerovu knihu „Kdo obědval s Abrahámem?“. Modlete se také za bezpečí, pokoru, za základy učednictví, společenství sboru a jejich svědectví v přebývání síle a čistotě. Modlete se také za Ráchel, která obnovuje svou činnost v Netanael House outreach center.


Danny Ayalon o uprchlících

Danny Ayalon je členem Knessetu (izraelského parlamentu) a náměstkem ministra zahraničí, který je velice aktivní ve spolupráci mezi izraelskou vládou a mezinárodním křesťanským společenstvím. Zde uvádíme 5 minut dlouhé video, ve kterém z izraelského pohledu Danny popisuje problematiku palestinských uprchlíků. (Kliknutím na „CC“ na dolní pravé straně najdete titulky v jiných jazycích – přeložit titulky BETA)
http://www.youtube.com/watch?v=g_3A6_qSBBQ&feature=player_embedded#


Připomínka svátku Ester

Nezapomeňte si v kalendářích označit „Svátek Ester“. V souladu s židovským datováním budeme ve středu 7. března přebývat ve dvanáctihodinových modlitbách a postu v časovém rozmezí od 06:00 do 18:00. Vyzíváme vaši církev, společenství, modlitební skupinku, modlitební dům, aby se k nám izraelským mesiánským věřícím připojil při příležitosti této historické a strategicky přímluvné události. Podrobnosti budou následovat v příštích týdnech.


Světlo světa

Ašer Intrater

Ješua je tak nádherný a Jeho poselství je tak čisté, že jsem si často kladl otázku, proč lidé mají problém přijmout evangelium. Na druhou stranu si mohu položit otázku, proč Bůh soudí lidi zato, že neuvěřili jeho zprávě? To se zdá být nespravedlivé. Zde Ješua odpovídá:

Jan 3:19  Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Ješua je světlem. Světlem je Jeho láska, spravedlnost, milost a čistota. Jeho zjevení lidstvu a jeho poselství je morálním testem. Ti, kteří mají srdce plné milosti, k tomu dospějí, a ti, kteří je mají nečisté, bojují proti Ješuovi. 

Evangelium je jako Šalamounova moudrost (1.Královská 3). Když před Šalamouna předstoupily dvě hádající se ženy o dítě, přinesl meč, aby to dítě rozpůlil ve dví. Žena, jejíž srdce bylo čisté, řekla, aby dítě nechal být a žena, jejíž srdce nebylo čisté, žádala rozpůlení dítěte. Potencionální smrt nevinného dítěte byla morálním testem srdcí obou žen. To samé se týkalo lotrů na kříži vedle Ješuy (Lukáš 23). Jeden z nich byl tvrdého srdce druhý naopak.

Utrpení nevinných je jediným způsobem testu lidských srdcí. Když přichází školák poprvé do nové školy, „mazáci třídy“ si ho budou dobírat, někteří se mu budou posmívat a někteří s ním však budou soucítit. Odpovědí na utrpení nevinného dítěte zjeví, jaké srdce má zbytek třídy. Ješua, spravedlivý a nevinný, trpící na kříži, zjevuje úmysly srdce.

„Světlo“ v Janu 3 můžeme porovnat se „světlem“ v Janu 8. Žena je zde přichycena při cizoložství a náboženští pokrytci ji chtějí ukamenovat. Zjevně mají špatné úmysly, protože s ní nepřivedli i muže, který s ní cizoložil (Leviticus 20,10), a taky proto, že ona byla ochotná činit pokání. Ješua pokárá ty, kteří ji chtěli ukamenovat a pak se obrací na ní se slovy:

Jan 8:11 …Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!"
a k zástupu dodává: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

V tomto kontextu to není jen Ješua samotný, kdo je světlem, ale i Jeho odpuštění a spravedlnost. Perfektní rovnováha mezi milostí a čistotou je Ješuovým světlem. Jestliže někdo není ochotný odpouštět druhým, shledá přijetí evangelia a princip odpuštění jako problém. Jestliže někdo není ochotný opustit hřích, nebude schopen přijmout Spasitele, který říká: „Jdi, a už nehřeš.“ Jestliže se vedoucí církve stanou přespříliš kritičtí, nebo přespříliš shovívavými, jejich srdce nepochopilo Ješuovo poselství.

Jedním z důvodů, proč tak mnoho Jihokorejců přijalo evangelium a proč tolik Severokorejců ne, je, že duch komunismu naplnil srdce Severokorejců nenávistí vůči Americe. Když v šedesátých letech američtí černoši nastartovali kampaň nenávisti vůči bělochům, odvrátili se od křesťanství k islámu. Když si my Židé myslíme, že jsme duchovně nadřazeni pohanům, pak nemůžeme přijmout poselství Krista. Když mladí lidé nedokážou odpustit svým rodičům, odmítnou také poselství Božího odpuštění. Ti, kteří mají vymytý mozek sexuálními nemorálnostmi a vzpourou, nejsou schopni přijmout poselství říkající, „jdi a už nehřeš.“


Zpět

Zpět