Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©3/3/2012 Revive Israel Ministries

Daniel, Persie a Řecko

 Ašer Intrater

Prorok Daniel byl součástí duchovního boje, který změnil běh dějin. Když se po 21 dní postil a modlil, zjevil se mu Anděl Páně a řekl:

Daniel 10:12  Řekl mi: "Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Avšak ochránce perského království stál proti mně po jednadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů."

Proces duchovního boje začal Daniel sebepokořením a studiem Písma,kdy dospěl k tomu, že Bůh má plán s Izraelem a posledními časy. Kombinace pokory, studia Písma, Božího plánu pro Izrael a posledních časů je rovněž i v naší generaci základem pro duchovní boj.

Jedná se zde o nebeskou bitvu mezi dobrými a špatnými anděly. V tomto případě se jedná o Anděla Páně a Michaela, vedoucího anděla, jehož úkolem je chránit Izrael a boj proti dvěma předním padlým andělům, princi Persie a princi Řecka.

Daniel 10,20 Řekl: "Víš, proč jsem k tobě přišel? Nyní se opět vrátím, abych bojoval s ochráncem Peršanů. Odcházím, a hle, přichází ochránce Řeků.

Prorok Daniel tu dnes již není, ale na jeho místě půstu, modlitby a duchovního boje stojíme dnes my. Musíme se pokořit, začít studovat Písmo, pochopit časy konce a Boží plán pro Izrael. V okamžiku, kdy se Daniel začal modlit, šli andělé do akce. Bylo ale důležité vytrvat v kontinuální přímluvě, jíž bylo potřeba způsobit průlom. Stejný vzorec platí i pro nás: modlitba přemísťuje anděly, což mění svět. Musíme jen vytrvat.

V každém národě jsou také dobří a zlí andělé. Dobří andělé jsou napojeni na spravedlivý zbytek víry, zatímco ti zlí ke světské moci konkrétního národa. Věřím, že od té doby co je v současném Izraeli obnovena hrstka věřících, obnovila se role a význam Michaela, ochranného anděla Izraele.
Takže, kdo jsou těmi hlavními špatnými anděly? Jen Persie a Řecko? Mé poznání je takové, že špatným andělem Persie je démonický princ vedoucí islámský extrémismus v dnešním světě, a je natolik zajímavé, že jedním z klíčových zeměpisných center tohoto ducha je Írán, současná Persie. Princ Řecka, zdá se, že představuje západní ateistický humanismus, a jedním z jeho mnoha center moci je Organizace spojených národů. Je to více než náhoda, že tyto dvě síly, islámský extrémismus a Organizace spojených národů, soustřeďují svou energii pro odsouzení Izraele.

Čelíme stejnému duchovnímu boji, kterému čelil Daniel. Ve skutečnosti Anděl Páně výslovně řekl, že k naplnění této bitvy dojde v posledních časech. Daniel zde není, ale je tu Michael, princ Persie a všichni ostatní andělé, dobří i špatní a jsou stále tady. Bitva je stále stejná.


Izraelský „Apartheid,” Purím, a Írán

Ariel Blumenthal

Tento týden se koná v Severní Americe 8. Ročník „týdne izraelského apartheidu“. Demonstranti se snaží vyvolat vlnu bojkotů a sankcí proti židovskému státu. „Apartheid“ byl legální, institucionalizovaný systém rasové segregace uložený bílou menšinou černé populaci v Jihoafrické republice, od roku 1948 do roku 1994. Věční liberální nepřátelé Izraele, ať už z tábora západní levice, nebo z tábora islámského světa, toto šokující slovo neustále používají, aby očernili, a delegitimovali Izrael.

Jsem izraelský Žid, který žije v Jeruzalémě. Každý den se setkávám s mnoha Araby, a to jak s izraelskými občany, tak s „Palestinci“: zahalenými ženami v supermarketech, arabskými stánky na našem trhu, zubním lékařem na naší klinice, mechanikem, který opravuje moje auto …atd. V izraelském parlamentu jsou dvě arabské strany, jedním z našich ústavních soudců je Arab a dokonce každý vládní dokument musí mít arabskou kopii.

Pokud byl institucionalizovaný rasismus opravdu naším cílem, pak jsme v tom případě odvedli všichni špatnou práci.

Antisemitismus (antisionismus) se vyznačuje bizarní nenávistí, která odolává racionálním argumentům. Tento týden budou Židé a křesťanští přátelé po celém světě slavit Purím, oslava skvělé změny událostí, které se odehrály na poslední chvíli v knize Ester. Tato malá kniha v Bibli poskytuje jakousi „šablonu“ pro budoucí antisemitismus a Boží konečné vysvobození židovského národa.

Poslechněte si Hamanovo zdůvodnění, kdy se snažil přesvědčit krále Achašvéra, proč by měli být Židé v celé perské říši zničeni: Je tu jakýsi lid, roztroušený a oddělený mezi národy po všech krajinách tvého království. Jejich zákony jsou odchylné od zákonů všech národů a zákony královskými se neřídí. Král z toho nemá žádný prospěch, když je trpí. (Ester 3,8)  Perská říše byla obrovská, 127 provincií rozkládajících se od Indie po Etiopii (Ester 8,9)  Aby úspěšně oddělil Židy pro pronásledování v celém impériu (v takové různorodosti etnik, kultur a náboženství), aby je prohlásil za „jiné“, vyžaduje určitě notnou dávku satanské pomoci.

Od Hamana přes Hitlera k Ahmadínežádovi byla vždy malá zrnka pravdy překrucována v genocidu, anti-židovskou logiku. Ano, Židé jsou jiní – ale taktéž i Japonci, Američané, Francouzi a Brazilci se navzájem liší jeden od druhého.

Během tohoto týdne, kdy slavíme Purím, jak prezident, tak premiér Izraele budou ve Washingtonu jednat s prezidentem Obamou a americkou vládou o situaci s Íránem.


Zpět

Zpět