Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©10/3/2012 Revive Israel Ministries

Christ at the Checkpoint  (Kristus na kontrolním stanovišti)

Výňatek od Daniela Justera

Minulý týden se v Betlémě zúčastnil malý kontingent mesiánských Židů konference Christ at the Checkpoint (checkpointem jsou míněna vojenská kontrolní stanoviště při vstupech do palestinských zón). Jako mesiánští Židé jsme byli velice vřele přijati, abychom se podělili o svou perspektivu pohledu.

Konference měla ohromující důraz na křivdy, které utrpěli palestinští křesťané a muslimové na západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě. Tyto výpovědi jsou věrohodným svědectvím bolesti. Checkpoint, neboli kontrolní bod je toho důkazem. Izrael potřebuje tyto kontrolní stanoviště, které zabraňují teroristům a jiným osobám, které nemají pracovní povolení, vstup do Izraele na západ od demarkační linie. Nicméně není nutné, aby byli lidé denně hnáni přes kontrolní stanoviště, čekajíce tři hodiny na třicetiminutovou jízdu autobusem, aby stihli na šestou přijít včas do práce.

Pronásledování křesťanů ze strany muslimů a nebezpečí radikálního islámu byl dán menší důraz než tématu výše zmíněném. Je třeba poznamenat, že Izrael ukončil okupaci Gazy, jen aby tam Hamas dostal rakety a sebevražedné atentátníky. Toto dostatečně zdůrazněno nebylo.

Někteří palestinští křesťané jen těžko mluvili o tom, že je Boží vůlí návrat Židů do této země. Nicméně se snaží praktikovat Kázání na hoře a podělit se o Svatou zemi s Židy. Zdůrazňovali nenásilný způsob řešení tohoto problému.  Duch lásky byl na této konferenci velice přítomný.

Na konferenci byly věnovány dva vstupy Mesiánským Židům a to konkrétně Wayne Hilsdenovi, pastorovi sboru King of Kings Assembly in Jerusalem. Wayne brilantně a citlivě prezentoval Boží záměr navrátit Židy do Izraele a tím naplnit biblická proroctví. Někteří měli velice negativní reakce, ale většina se zdála, že naslouchá a dumá nad tím, co Wayne řekl. Pro více v angličtině klikněte zde.

Mesiánský židovský kontingent měl významné rozhovory se třemi hlavními zastánci křesťanského sionismu. Jsou jimi Dr. Gary Burge z Wheaton College, Dr. Colin Chapman, anglikánský profesor a vikář Dr. Stephen Sizer. Ve dvou případech došlo ke shodě, že Římanům 11 slibuje naději na obnovení Izraele a roubování zpět do svého olivovníku.

(Poznámka redakce: K dispozici je široká škála názorů ze strany arabských křesťanů. Někteří jsou pro a někteří více méně proti Izraeli. Někteří, kteří se nezúčastnili této konference, řekli: „Je to nespravedlivé, aby se pořádala konference proti Izraeli. Možná by měla být jiná, která je proti islámu. To je hlavní problém!“)


První knoflík

Ašer Intrater

Když zapínám směrem nahoru knoflíky na košili a začnu tím správným knoflíkem, pak všechny ostatní skončí na správném místě. Pokud zapnu první knoflík na nesprávném místě, na konci budou všechny knoflíky na špatném místě. Takže, co je „první knoflík“ Bible?

Celá Bible začíná Genesis 1, ve které Bůh vytváří fyzický vesmír. Je to dobré, obzvlášť přítomnost člověka v zahradě Eden, to je opravdu dobré! Poslední kapitoly z Bible popisují nové nebe a novou zemi.

Jestliže nevidíme fyzické stvoření jako dobré, pak budeme interpretovat konec Bible jako něco, co je opakem toho, co Bůh stvořil. Jestliže máme první kapitoly Bible, nebo „první knoflík“ správně, pak jsme pochopili konec Bible jako znovuobnovení všech věcí (Skutky 3,21), regeneraci (Matouš 19,28), vzkříšení přírody (Římanům 8,21) a obnovu „nebe i země“ jako ve dnech Noeho (2Petrova 3,5-13).

Bible končí tím, že se Bůh spolu s člověkem těší přátelství v obnoveném nebi a zemi, a se vším, co v Božím plánu jak pro nebe, tak pro zemi přichází společně v Mesiáši Ješuovi (Efezským 1,10 a Koloským 1,20).

A co první knoflík v Nové smlouvě? Matouš 1 popisuje genealogii Ješuy s důrazem na Jeho původ od krále Davida. Bůh slíbil Davidovi, že jeho trůn bude trvat věčně (2 Samuelova 7,13 a 16, Žalm 89,3-4) a vyvýšen po celém světě (Izajáš 9,7 a Lukáš 1,32-33).

Jestliže opomeneme první knoflík Nové smlouvy, popisující Ješuu jako Syna Davidova, pak Ješua nikdy nenaplní Své poslání jako Král Židů (Jan 18,37); nikdy nedostane do Svého dědictví národy (Žalm 2,8); nikdy nepřinese na zemi mír (Lukáš 2,14); a nikdy neobnoví království Izraele (Skutky 1,6).  

Bible má od začátku až do konce konzistentní a koherentní plán. Pojďme zapnout všechny knoflíky pěkně popořadě, od začátku až do konce. Každý knoflík dobře zapadá v Ješuovi (Ježíši), který je Syn Boží a Syn Davidův (Římanům 1,3-4), alfa i omega, první a poslední (Zjevení 1,8).


Esteřin půst

Ariel Blumenthal

Děkujeme těm z vás, kteří se k nám minulou středu připojili ke dni modliteb a postu! Bylo to 12 hodin intenzivních modliteb a chval s přímluvou pomazaných pro Izrael, Blízký Východ a národy celého světa. Zdálo se, že Duch Svatý kladl velký důraz na modlitby za Araby, hlásání evangelia mezi muslimy a pro ostatní národy ve zbytku světa. Bylo to něco jako splnění Izajáše 56,7-8 : Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy,  je výrok Panovníka Hospodina, který shromažďuje zahnané z Izraele. Shromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli shromážděni.

Byli jsme tam my, izraelští mesiánští Židé (shromáždění „zahnaní“ z Izraele), shromážděni v naší modlitebně spolu s mezinárodní účastí a samozřejmě vy, kteří jste se k nám připojili, jsme spolu jako celek, tvořili dům modlitby pro všechny národy.


Boje s Gazou

Tento víkend zuřili mezi Izraelem a Gazou intenzivní boje. Izrael zmařil několik důležitých pokusů o teroristický útok a zabil Zuhira Músu Ahmeda Kajsiho, vůdce “Výborů lidového odporu”. Gaza jako odpověď vyslala vice než 100 raket vystřelených na Izrael. Pro úplnou představu přikládáme videa izraelského letectva ničícího teroristický útok (viz Jerusalem Post).
http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=261222


Zpět

Zpět