Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©24/3/2012 Revive Israel Ministries

Teror v Toulouse

Ve čtvrtek 22. března v 11:35 byl v přestřelce s francouzskou policií zabit terorista Muhammad Merah. Tento terorista zavraždil 4 francouzské Židy a 3 francouzské výsadkáře.

Hned po vraždách, před tím než odhalili Merahovu identitu, evropská média uveřejnila, že se jedná o čin spíše nějakého neonacisty. Byl to však omyl. Merah byl pravděpodobně členem francouzské větve Al-Kaidy. Podívejme se na věci, které jsou zjevné. Židy zavraždil jen proto, že byli Židy. Zavraždil je, protože byl naočkován islámským extrémismem.

Ministryně zahraničí evropské unie Katherine Ashton vyřkla poznámku, která dala vraždy Židů v Toulouse na stejnou úroveň jako smrt palestinských dětí v Gaze. Samozřejmě jakákoli smrt nevinných osob je velice tragická, avšak morální rovnost těchto dvou případů je nepřijatelná. Jak již premiér Netanjahu odpověděl, „Je nemyslitelné srovnávat masakr (jako ten v Toulouse) a operační obranou akci Izraelské armády proti těm, kteří používají děti jako lidské štíty.“

Probudí se konečně Evropa a přestane ospravedlňovat islámský extrémismus? Šance se zdají mizivé. Parafrázuji jedno izraelské přísloví, „Když někdo na své zahradě pěstuje hady, jednou ho v jeho obýváku kousnou.“


Mučednictví v Jemenu

V neděli 18. března byl v jemenském Taizu zastřelen Joel Shrum (29). Zastřelili ho dva muži na motocyklu, kteří byli členy místní větve  Al-Kaidy. Joel, Američan z Pensylvánie, učil angličtinu na místní Švédské mezinárodní škole. Joelova sestra Jessica řekla, že Joel byl křesťan motivovaný Boží láskou.

V úterý se pak po stovkách sešli umírnění muslimové, aby demonstrovali proti vraždě Shruma. Nosili transparenty s nápisy „Milujeme tě Joeli“ a „Stop terorismu“. Sjednoťme se tedy v modlitbě, protože oběťmi islámského terorismu je paradoxně stále více a více Arabů (tato skupina více než jakákoli jiná). Pokud chcete vědět více (v angličtině) klikněte zde.

Tato vražda je nápadně podobná k vraždám Židů ve Francii, s jediným rozdílem, a to že se jednalo o křesťana. Ať se nikdo nenechá oklamat. Shrum byl zavražděn jen proto, že jeho vrazi byli naočkováni islámským extrémismem.


Neporušitelná smlouva

Smlouva může být definována jako dohoda mezi Bohem a člověkem, která se nesmí porušit. Smlouva je rámec pro všechny události, které se staly v Bibli. Biblické smlouvy jdou logicky po sobě a staví jedna na druhé.

  1. Adam a Eva – Bůh předává autoritu nad planetou Zemí muži a ženě (Genesis 1,26). Z tohoto důvodu se Ješua (Ježíš) musel narodit na svět jako lidská bytost. To rovněž potvrdilo i zaslíbení že „símě“, které vyjde z ženy, jednoho dne rozdrtí hadovi hlavu (Genesis 3,15).
  2. Noe – Potopa za doby Noeho byla exponenciálně mnohem více katastrofická, než si kdokoli dokáže představit. Noeho rodina byla pravděpodobně velmi vystrašená. Prakticky se jim rozpadala země pod nohama. Z tohoto důvodu Bůh uzavřel „duhovou smlouvu“, že stvoření už nebude nikdy zničeno (Genesis 9,11). [Z tohoto důvodu musí být nové nebe a nová země ze Zjevení 21 obnovou stvoření a ne „ opakem stvoření“ vesmíru.]
  3. Abraham – Abraham bude skrze své símě požehnáním a otcem národů, a že získá vlastnictví Kanánu (Genesis 12,2-3; 17,2-8). V této smlouvě Bůh obnovuje a rozvíjí to, co zaslíbil jak Adamovi tak Noemu. Abraham stejně jak Adam a Noe má teď autoritu převzít vládu nad planetou zemí (Římanům 4,13), protože símě, které porazí hada, přijde skrze Abrahama a národy zrozené skrze Noema budou jeho prostřednictvím požehnány.
  4. Juda – Zaslíbení o semeni pak pokračuje přes Abrahama k Judovi (Genesis 49,10). To je jeden z důvodů proč židovský národ nemůže být zničen (Jeremjáš 31,36-37) a proč oni musí být součástí uvítání Ješuy zpátky na Zemi, kde bude vládnout a kralovat (Matouš 23,39).
  5. Mojžíš – Izraelský národ učinil na Sínaji neporušitelnou přísahu, že bude dodržovat všechna dokonalá morální přikázání. Avšak zákon porušili. Jsou odsouzeni k zániku. Je to strašlivá situace a nastává potřeba nové smlouvy (Jeremjáš 31,31-33). Židovský národ porušil vlastní smlouvu a potřebuje být vykoupen – což by bylo nemožné bez nějakého nadpřirozeného zásahu.
  6. David – Bůh učinil neporušitelnou smlouvu s Davidem, že jeho símě bude vládnout zemi z Jeruzaléma navždy (Žalm 89,3-4; 28-29; 34-37). To je také důvodem, proč Ješuův druhý příchod musí být doslovný a proč Ješua bude kralovat na zemi v tisíciletém království z Jeruzaléma. Není to pouze otázkou proroctví o posledních časech, ale je to také otázkou Boží věrnosti ve smlouvách.
  7. Ješua – Bůh není lhář. Nová smlouva bere v potaz všechna předešlá Boží zaslíbení. Skrze Ješuu Syna Adamova Boží delegovaná autorita nad planetou zemí bude obnovena. Spolu s Ješuovým vzkříšením bude planeta, kterou Bůh Noemu zaslíbil zachovat, znovu obnovena (Římanům 8,19-22; Matouš 19,28; II Petrova 3,4-13). A všechny národy jsou prostřednictvím Ješuy Abrahamova potomka požehnané (Galatským 3,13). Židovský národ je zachován, hřích porušení smlouvy zákona je odpuštěn a Davidovo království bude na zemi znovu obnoveno (Lukáš 1,32-33; Skutky 1,6).

Boží smlouvy jsou neporušitelné. Všechna Boží zaslíbení budou naplněna. Jsme spasení ne skrze filozofický souhlas, ale skrze smluvní závazek. Tato smlouva je nám nabídnuta jedině díky milosti. Naše víra je partnerství s Bohem, je smluvní dohodou, která nemůže být porušena.


Zpět

Zpět