Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©31/3/2012 Revive Israel Ministries

Biblická definice lásky

Daniel Juster

Bůh je Láska

V Bibli se píše, že „Bůh je láska“ (1. Janova 4,16). Je nejhlubší součástí Jeho charakteru. Avšak vypovídá to i o tom, že Bůh je soudce, před kterým je třeba mít i bázeň. V knize Exodus si můžeme přečíst definici Božího charakteru, která je v židovské tradici nazývána „Třináct Božích atributů“.

Exodus 34,6-7
„Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení."

Tato pasáž jasně ukazuje, že hřích má vnitřně-generační efekt, a že s sebou nese trest. Děje se tak proto, že špatné chování se opakuje a přechází z generace na generaci. Bůh, který je láska, a který jedná v lásce, trestá hřích.

Láska a spravedlnost

Takže co je láska? Po dlouholetém čtení Písma jsem došel k závěru, že „Láska je soucitné ztotožnění se s druhými, které hledá jejich dobro. Přičemž jejich dobro je definováno jako Boží záměr pro jejich život.“ Tato definice má objektivní obsah, protože nic, co je proti Božím normám, nemůže být považováno za lásku. Boží záměr pro člověka je podle Jeho norem spravedlnosti pro všechny lidské bytosti. To znamená, že opravdová láska je vedena podle biblického zákona. Bez biblického zákona zůstává pouze cit.

Správné pořadí umožňuje lidem naplnit Boží záměr s nimi, ale nesprávné pořadí v naplnění povolání brání nebo ho brzdí. Spravedlnost není rovnost, výjimku tvoří pouze duchovní normy, kde všichni lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu, se všemi se má zacházet s úctou a respektem a všichni si jsou před soudem rovni, pokud jde o zločin a trest.

Soucitné ztotožnění s druhými

Tato definice lásky obsahuje i místo pro emoce. Soucitné ztotožnění nám umožňuje vcítit se do druhého a pocítit emoční soucit, který nás motivuje jednat pro jeho dobro. Jak je napsáno v Marxistické definici pro spravedlnost: Ne všichni jsou povolání ke stejnému bohatství, ale správný pořádek je, když zodpovědné osoby mají dostatek materiálního zajištění, protože bez něho by nenaplnily svůj osud.

Abychom byli schopni milovat druhé, musíme nejprve znát Boží lásku. Láska si uvědomuje hodnotu osoby, která je objektem naší lásky. Když uvidíme ostatní jako ty, kteří byli stvořeni k obrazu Božímu, pak v nich vidíme větší hodnotu. Pouze skrze Boží lásku můžeme zažít soucitné ztotožnění s druhými. Když víme, že jsme stvořeni k obrazu Božímu, začínáme si uvědomovat Jeho krásu, dobrotu, lásku a spravedlnost. Věřím, že chceme být součástí naplnění Božích záměrů, vidět celé lidstvo, jak Ho miluje, podřizuje se Jeho vládě a poznává Jeho syna Ješuu, našeho Spasitele a Krále. Toto povolání zahrnuje věčný vztah plný lásky!

Boží povolání pro druhé

Láska touží pro druhé po tom nejlepším. A to nejlepší pro druhé je naplnění Boží vůle v jejich životech. Jestliže tedy někoho milujeme, chceme, aby se Boží plán s ním naplnil. Tato definice zajišťuje prosazování norem. Pokud mohou být normy porušeny, toto nevyhnutelně vede k nespravedlnosti a hříchu, což vyústí k nenaplnění povolání a zničení lásky. Láska vzkvétá pouze tehdy, když je pořádek. Pro děti z rozvedených rodin je obtížnější naplnit Boží záměr s nimi. Společnost, která si neváží manželství, povede k destrukci.
Láska není pouhý subjektivní pocit, avšak pocit je součástí lásky. Láska vyžaduje objektivní normy podle biblických principů, které dovolují Boží lásce a odpuštění manifestovat se ve světě. Soucitné ztotožnění s druhými, které hledá jejich dobro je možné pouze díky Ješuově proměně našich životů, skrze moc Ducha Svatého. On nám umožňuje milovat.


Jeruzalém- celoměstské modlitby

Minulý čtvrtek, se sešli členové 6-7 sborů v Jeruzalémě na večer společných chval a modliteb. Pastoři Eddie Santoro a Zvi Randelman vedli modlitby, které byly zaměřeny na chválu a duchovní boj. Uvědomili jsme si, že se musíme učit dívat na Pána a chválit Ho uprostřed všech těžkostí obklopujících Izrael, které se stále zintenzivňují, protože to uvolní Jeho moc. On může přece to, co je zlé, obrátit v dobré. Konečně Bůh touží, aby lidé všech národů činili pokání a došli spásy. A uprostřed všeho utrpení bude Izrael zachráněn (Jeremjáš 30,7).
Toto modlitební setkání se konalo ve dni „Global Million Man March to Jerusalem“. Není to poprvé, kdy někdo zkoušel zorganizovat milion lidí, kteří by „bojovali“ proti Izraeli (2. Královská 14,9). A také to není naposled. Myšlenka celosvětového sjednocení proti Izraeli bude pokračovat a zhoršovat se, až národy světa zaútočí na Jeruzalém (Zacharjáš 14,2).
Samotný fakt, že několik sborů v Jeruzalémě se může sejít a spojit v modlitbě, je znakem duchovního vítězství. A protože stojíme sjednocení láskou a vírou, mocnosti zla budou rozděleny a padnou (Lukáš 11,17).


Pascha

Tento pátek nastane pro Židy po celém světě sváteční velikonoční večeře (Pascha seder). Většina širších židovských rodin má v rodině alespoň jednoho mesiánského Žida, nebo se alespoň s jedním přátelí. Prosím modlete se za naše lidi, aby poznali plný význam Paschy – s Ješuou jako obětním beránkem, který snímá hřích světa.


Zpět

Zpět