Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©8/4/2012 Revive Israel Ministries

Pascha – tehdy a nyní

Eddie Santoro

Jak to již Izrael činil po mnoho tisíc let i dnes dodrží biblické přikázání a bude slavit Paschu. Kdysi dávno v onu zázračnou noc zjevil Hospodin svou věrnost vůči Izraeli. Shlédl z nebe a uviděl jejich trápení a pocítil jejich bolest. Mohl poslat někoho jiného, ale láska se dožadovala, že On Sám šel a zachránil je. (Exodus 3,7).

Děly se znamení a zázraky. Mojžíš spatřil toho, který byl plně člověkem a plně Bohem. Skrze zničující rány Bůh pokořil nejmocnější národ na světě a o několik hodin později se Izrael vydal na cestu, která pokračuje až dodnes. Izrael vyšel z Egypta po 430 letech otroctví. Uvěznění a utlačovaní byli uvolněni. Bůh se ukázal v očích Izraele a celé Země jako veliký.

A o patnáct století později další Žid shromáždil kolem sebe Své učedníky. Byl to ten sám, který mnoho let dříve shlédl z nebe. Jeho srdce se nezměnilo. Pořád toužil své lidi vysvobodit, avšak tentokrát to nebyl pouze Jeho milovaný Izrael, který byl z otroctví vykoupen. On, který je plně Bohem a plně člověkem, se stal velikonočním beránkem. Láska si žádala, aby Se obětoval na kříži ve městě, které miloval. Svět už nikdy nebyl stejný.

Jeho učedníci nerozuměli tomu co se dělo. Ježíš mluvil o služebnictví, o tom, že jde domů ke Svému Otci, a o moci života nad smrtí. Oslavili spolu Paschu a pak Ten, který miloval jako nikdo jiný, šel a zničil království temnoty a smrti. Dokončil vysvobození, které před mnoha lety započal Mojžíš.

Skrze kříž a skrze Jeho smrt a vzkříšení porazil mocnosti pekla a těm, které si vybral, dal království trvající navždy.  Smrt byla pohlcena vítězstvím a Jeho světlo dobylo temnotu. Kéž je tento rok rokem, kdy budete vyvedeni z každého otroctví, a kéž moc zmrtvýchvstalého Ješuy, Božího beránka, přinese do Vašeho života.


Netanjahu – Bezpečnost

Výňatek přeložený z rozhovoru v Musaf, Maariv

Íránské vlastnictví nukleárních zbraní je pro Izrael velkým nebezpečím. Dnes je svátek Pesah a právě během dnešní noci se bude již tradičně recitovat u stolu: „v každé generaci povstanou nepřátelé, aby nás vyhladili.“ A toto je dokázaným faktem. Přesně to se stalo v minulém století skrze Holokaust. Němečtí nacisté povstali, aby zničili Židy; neměli jsme žádný národ ani armádu. Byli tu jen ti, kteří viděli nebezpečí, ale neudělali nic.

V současné době reagujeme na čtyři hlavní hrozby. První reakce je na atomovou hrozbu – povzbuzování mezinárodního tlaku na Írán. Druhá je budování obrany proti střelám, jako např. Železný dóm. Třetí je kyber-hrozba proti naší infrastruktuře. Posouváme se, abychom se stali kyber-mocností. Čtvrtým problémem jsou naše hranice. Jestliže hranice nebudou ohrazeny a ochráněny, pak Izrael bude zabrán.


Michael Kohen – In memoriam

Ari Ben

Tento týden nás opustil náš milovaný přítel a bratr, Michael Kohen, po kolapsu u Jafské brány ve Starém Jeruzalému.

Na Michaelův pohřeb přišla spousta lidí, kteří byli zasaženi jeho životem. Samotná účast byla důkazem ryzí lásky, kterou přinesl každé osobě, kterou potkal. Ve vzduchu byla hmatatelná úcta a obdiv vůči Michaelovi.

Michael byl anglikánským knězem, který před několika lety objevil své židovské kořeny (jak rodinné, tak ve víře). Později pak učinil Aliju (návrat do Izraele) a napsal knihu o židovských kořenech.

Byl pokorným služebníkem, cestoval po Anglii a USA, kde vyučoval Boží slovo a o Izraeli. Avšak většinu svého času strávil v Izraeli vyučováním v Succat Hallel, vítáním u dveří v Ahavat Ješua a službou v Makor Hatikvah a Revive Israel. Byl rovněž mentorem a duchovním otcem pro mnoho mladých v našem společenství. Bude velice postrádán.


Tři přívaly

Ašer Intrater

V konečných časech nastanou veliká vylití Ducha Svatého. Tato vylití bychom mohli klasifikovat do třech prostých kategorií.

 1. Probuzení v Církvi
 2. To co se stalo ráno na Letnice, se bude opakovat, ale v mezinárodním měřítku.
  Skutky 2,17 (Joel 2,28)
  `A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.

 3. Soud Národů
 4. Jakmile bude Duch vylit na všeliké tělo ve všech národech, stejný Duch, který přinese probuzení, přinese také soud.
  Sofonjáš 3,8
  A tak mě očekávejte, je výrok Hospodinův, v den, kdy povstanu ke kořisti. To je můj rozsudek: Seberu pronárody, shromáždím království a vyleji na ně svůj hrozný hněv, všechen svůj planoucí hněv. Ohněm mého rozhorlení bude pozřena celá země.

 5. Pokání v Izraeli
 6. Během toho, když Církev dochází plnosti a národy jsou souzeny, stejné vylití Ducha přinese do Izraele zjevení a pokání týkající se Ješuy a spasení.
  Zacharjáš 12,10
  Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.

Tato tři vylití jsou spojena vzájemně a také s našimi modlitbami, vírou a připraveností.


Zpět

Zpět