Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©21/4/2012 Revive Israel Ministries

Boží věrnost napříč Izraelskou historií

Eddie Santoro

Pascha a s ní i dlouhé prázdniny skončily, každý se vrátil do své práce nebo školy. Po celý nádherný týden lidé v Izraeli věnovali pozornost tomu starému přikázání, aby si připomněli Boží věrný zásah do historie našeho národa, kdy sestoupil z nebe a osobně vyvedl Svůj lid z otroctví. Jen stěží si Izraelci v ten den uvědomovali, kolikrát náš věrný Bůh musel zasáhnout, aby se ujistil, že se naplní jejich nadpřirozené povolání. Když se podíváme zpět do celé té dlouhé historie, můžeme říci, že Ten, který byl věrný je stále věrný a bude nadále věrný, dokud se nenaplní každé zaslíbení, které vyřkl.

Po oslavách Paschy národ projde dalšími osmi dny, které vedou ke Dni připomínky na Holokaust. Zde v Izraeli se obyčejný život zastaví a celý národ si připomíná 6 milionů těch, kteří byli zavražděni během této noční můry a pokusu o genocidu Židů. Po 24 hodinách se ale nálada této největší tragédie uvolní. V televizi a rádiu začnou vysílat strhující svědectví těch, jejichž životy se setkaly právě s touto temnou částí historie.

Je mnoho těch, kteří sdělují své prožitky s tím, že jsou jediní přeživší ze svých velkých rodin, které byly v Evropě během těchto let vyvražděny. Je to jeden z nepřirozených odkazů tohoto národa, že spousta lidí nemá širší a starší příbuzenstvo. Pro ně byla dlouhá historie generací vymazána během Holokaustu a jejich nová rodinná historie začala až od jednotlivého přeživšího.

Připomínka tohoto hrůzného období, je jak říkají Izraelci proklamací Boží věrnosti. Satan se velice snažil zničit tento národ, ale nemohl! Izrael žije!

Příští úterý večer je začátkem významného Izraelského svátku Memorial Day (Den vzpomínky). Celý národ si vyčlení 24 hodin na to, aby uctili památku vojáků, kteří zemřeli při obraně tohoto národa v mnoha válkách, a civilních občanů, kteří byli zavražděni při mnoha teroristických útocích. Zde v zemi, která byla už tolikrát napadena v nedávné historii, je jen málo rodin, které nejsou osobně spojeny s někým, kdo položil svůj život za to, aby Izrael mohl existovat.

A nakonec, když na Memorial Day slunce zapadne, obrátí se celý národ od smutku k radosti, protože pak Izrael slaví Den nezávislosti, zázrak zrození, který se odehrál před 64 lety. Všude na ulicích a v parcích v každém městě v Izraeli budou mít Izraelci párty a budou oslavovat nezávislost státu a to, že mohou žít dál.

Existence dnešního Izraele je zázrak! Náš Bůh, který drží všechny své sliby, je věrný a pravdivý. Kéž svědectví Boží věrnosti k Izraeli povzbudí a požehná i vás a vaše životy, které žijete v očekávání a naději Ješuy našeho Mesiáše. On, který dává zaslíbení, je věrný a bude střežit to, co mu svěříme, až do onoho dne (2. Timoteovi 1,12).


Boží faktor

Francis Frangiapane (výňatek)

Zdá se, že svět míří do nevyhnutelné války. Írán je odhodlaný vyvíjet jaderné zbraně, zatímco Izrael je odhodlaný mu v tom jakýmkoli způsobem zabránit.

Avšak válka možná není tak nevyhnutelná jak se zdá. 80% muslimského světa patří k Sunitům, zatímco Írán patří k Šíitům.  Tento nechvalně známý konflikt mezi těmito sektami už trvá dlouho a je plný násilí. Jaderné zbraně v rukou Íránu jsou ohrožením rovněž pro většinu muslimských národů, takže je jasné, že se postaví na stranu proti Íránu.

Je zde ovšem i další faktor, který přebíjí všechny ostatní: Boží faktor. Tento faktor je nejmocnějším, přesto však nejméně známým. V posledních letech Íránci přicházejí ke Kristu v davech. Tito noví věřící objevují Pána skrze vize a sny, jako alternativu k násilí a nenávisti Islámu. Scházejí se ve skrytu, v podzemních domácích církvích a misijní vedoucí v Íránu odhadují jejich počet na téměř jeden milion.

Více informací o Francisi Frangiapaneovi (v angličtině) najdete zde: http://www.frangipane.org/


Smělé modlitby

Don Finto (výňatek)

V sedmém století před příchodem Ješuy byl králem Chizkijáš, který „činil, co bylo v Hospodinových očích správné“ (2. Královská 18,3). Když Asyřané dobyli severní království Izraele a táhli na Judu, situace se zdála být beznadějná. Chizkijáš volal k Hospodinu a Bůh uslyšel jeho modlitby. Poslal proroka Izajáše, aby proklamoval pád Asýrie a vysvobození Judy.

„Stalo se pak té noci, že vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře sto osmdesát pět tisíc. Za časného jitra, hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá těla. Sancheríb, král asyrský, odtáhl pryč a vrátil se do Ninive a usadil se tam.“ (2. Královská 19,35-36)

Jestliže Bůh může zničit celou armádu a přivést mocný národ na kolena v jedinou noc, pak je plně schopen vybojovat všechny potřeby a naplnit všechny sny, které dal do našeho života. Bible je svědectvím Boží slávy a moci. A ta samá moc, kterou viděli král Chizkijáš a lid Judy tehdy v ten veliký den, je k nám k dispozici i dnes! Proto se modleme smělé modlitby a očekávejme nemožné!

Více informací o Donu Fintu (v angličtině) najdete zde: http://calebcompany.org/


Modlitba Letnic

Poznamenejte si ve svých kalendářích a připravte své modlitební skupinky, shromážděte se spolu i tento rok v Izraeli a po celém světě na každoroční modlitby Letnic na svátek Šavuot. Modlitby a bdění potrvají v noci z 26. na 27. května, kdy se budeme přimlouvat za velké vylití Ducha Svatého v posledních časech (Skutky 2,17). Detaily se dozvíte v příštích newsletterech.


Zpět

Zpět