Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©12/5/2012 Revive Israel Ministries

Agresivně spravedlivý

Don Finto (výňatek)

Už dávno jsem se naučil, že když nejsem agresivně spravedlivý, stávám se pasivně hříšný. Ješua vzal naše hříchy a dal nám Svou spravedlnost. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. (Židům 10,14). Mám na mysli tu poslední část – „které posvěcuje“.

Jestliže chceme zakusit Boží svatost a dojít do plnosti povolání, být jako Ježíš, pak se musíme neustále tlačit k Němu, jinak svět se začne tlačit na nás a Jeho přirozenost se v nás se bude utlumovat a utlumovat.

Pokud nejsem člověk, který uctívá, pak na mě tlačí úzkost, strach a deprese. Jestliže neposlouchám pozorně hlas a nabádání Ducha Svatého, pak mě ovládá můj vlastní hlas a hlas nepřítele.

Démonické síly čekají, aby zabraly prázdný dům (Matouš 12,43-45), proto musíme být plni Ješuy a Jeho Ducha. „… království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají.“ (Matouš 11,12) Ne že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý; usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. (Filipským 3,12)

Celý článek (v angličtině) najdete zde.


Volby ve Francii a Aliya

V důsledku francouzských prezidentských voleb, ve kterých byl Nicholas Sarkozy poražen kandidátem socialistů Francois Hollandem, vznikl rostoucí zájem o antisemitismus a u Židů zvýšený zájem emigrovat do Izraele. Sarkozyho dědeček byl maďarským židovským aristokratem, který konvertoval, aby si mohl vzít za manželku římskou-katoličku. Ve Francii žije okolo 483 000 Židů. Tento rok navštívilo Aliya konferenci sponzorovanou židovskou agenturou rekordní počet Židů (5000). Z toho již 100 z nich si koupilo byty v Izraeli a připravují se na emigraci.


Izraelská jednotná vláda

Izrael se toto úterý probudil do velice překvapivé a dramatické politické situace: strana Kadima pod vedením Šaula Mofaze se spojila v jednotnou vládu se stranou Likud Benjamina Netanjahua. Nová koalice má nebývalých 94 míst ze 120 a upevňuje moc Netanjahuovy vlády.

Přestože dohoda může být motivována politickými ambicemi, bude pravděpodobně přínosem pro zemi tím, že rozšíří stávající koalici, učiní ji mírnější a stálejší, což umožní lépe zvládnout obtížné problémy, kterým národ čelí.

K této náhlé změně směru vedlo několik okolností. Izraelský Nejvyšší soud rozhodl, že vláda musí zbořit 5 domů v osadě Bet El. Extrémistická frakce strany Likud čelila Netanjahuovu vedení a strana Kadima drasticky poklesla v průzkumech veřejného mínění. Proto zde vyvstalo volání po ekonomických, volebních a vojenských reformách.


Modlitby Letnic 100

Avichai Orel

Jelikož se blíží svátek Šavuot, musíme si připomenout, co se událo poté, když Ješua vystoupil do nebe a učedníci se celou noc modlili (jak tomu věříme)… ANO, bylo to vylití Ducha Svatého. Ve Skutcích 2,16 Petr cituje Joele 2,28 a říká, že to, co se děje je naplněním proroctví z Joele, je to však všechno? Byl Duch Svatý vylit opravdu na VŠELIKÉ tělo? Zjevně ne. To co učedníci prožili, bylo ochutnávkou toho, co má přijít.

Z tohoto důvodu soustředíme naše srdce a budeme činit totéž jako první učedníci až do dne, kdy se to stane. 26. května ve večer svátku Šavuot budeme od 18h mít 12 hodin půstu, modliteb, chval a přímluv v našem modlitebním domě „Miškan Elohai“ (místo přebývání mého Boha). Budeme se modlit celou noc, aby Bůh vylil Svého Ducha na všeliké tělo, a budeme tak činit dokud to neudělá!

Více informací (v angličtině) zde.


Ašer v USA

Prosíme o modlitby za Ašerův výjezd do USA. Navštíví sbory Immanuel`s Church v Silver Spring v Marylandu, sbor El Shaddai ve Fredericku v Marylandu a bude hostem na konferenci v IHOP Kansas City s tématem Izrael, Církev a poslední časy.


Tři Eliášové

Ašer Intrater

Po zkušenosti na Hoře Proměnění se Ješuovi učedníci ptali na proroka Eliáše. Ješuova odpověď představovala tři různé pohledy na biblická proroctví ohledně Eliáše, a to nám dává „třísložkový“ vzor pro interpretaci dalších biblických proroctví.

Matouš 17,11-13
„On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i syn člověka bude od nich trpět." Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli.

V historii byl prorok Eliáš z knihy 1. Královské, pak byl Jan Křtitel a bude ještě jiný „Eliáš“, který přijde v posledních časech. Vidíme zde minulé, přítomné a budoucí naplnění prorockých písem.
Tento vzor je hlubší, když zvážíme vývoj smluv a Božího království. Je zde určitý vývoj od izraelské historie k věku Církve a pak k Tisíciletému království. Eliáš čelil hříšným králům Izraele. Jan seznamoval s poselstvím evangelia. A prorok typu Eliáše nebo prorocká služba tu budou od toho, aby připravili cestu pro Druhý příchod (Malachiáš 4,5).

Rovněž v proroctví týkající se Jeruzaléma a Chrámu se překrývají tři složky. Je zde Šalamounův Chrám, pak Chrám v době Ješuy a pak Chrám v posledních časech. V době Jeremjáše byla proti Jeruzalému vedena velká válka, pak v roce 70 n. l. a v posledních časech bude válka proti Jeruzalému ještě mnohem větší. (V Ješuově učení o posledních časech na Olivetské hoře je rovněž podobné překrytí.)

Tento troj-složkový rozměr interpretace můžeme rovněž definovat jako: Stará Smlouva, Nová Smlouva a Poslední časy; nebo jako Izrael, Církev a Království. Vývoj těchto tří složek biblických proroctví je logickým a nezbytným vzorem pro objevení Božích plánů a záměrů.


Zpět

Zpět