Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©9/6/2012 Revive Israel Ministries

Ponoření v řece Jordán

Eddie Santoro, Ašer Intrater

Minulý rok Izraelská společnost pro ochranu přírody otevřela na řece Jordán naproti Jerichu křestní a přírodní rezervaci s názvem Khaser al Jehud. Tento arabský název znamená „přechod Židů“, název se vztahuje k zázračnému přechodu řeky Jordán v době Jozua. Toto je rovněž místem, kde byl Ješua (Ježíš) ponořen Janem Křtitelem.

Obě tyto významné události jsou jedna s druhou spojeny. Tak jako se Ješua postil na poušti 40 dní, aby „naplnil“ význam 40 let putování Židů s Mojžíšem po poušti, tak byl také ponořen na stejném místě Jordánu, aby „naplnil“ význam přejití Židů přes Jordán za Jozua (Matouš 3,15). Smluvní a duchovní jednota Ješuova života a historie lidu Izraele je hluboká (Matouš 2,15).
Minulý týden jsme jeli do Khaser Jehud a právě tam na horkém slunci jsme měli to potěšení křtít tři nové věřící z Jeruzalémského sboru. Navíc několik dalších znovu-odevzdalo své životy skrze ponoření.

Každý z nich má svůj osobní příběh, ale úžasnou pravdou na životě každého z nich je, že Boží láska je větší než moc nepřítele. Když poslední pár vystoupil z vody a my jsme tam stáli v úžasné a radostné Boží milosti, najednou nad námi přeletěla a zakroužila bílá holubice (Matouš 3,16).


Výjimka z pravidla

Po 3000 letech jsouce vyvoleným, svatým lidem (Exodus 19,6), ale neznajíce našeho vlastního Mesiáše, se zdá, že my Židé víme o svém zvláštním povolání, ale nevíme proč. Navíc jsme obdrželi Boží absolutní morální standard (v Tóře na Sínaji), ale neznáme žádný způsob jak ho doopravdy naplnit (Jeremjáš 31,32).

Pravděpodobně kvůli tomuto pozadí mají Židé v Izraeli tendenci trpět syndromem, který nazývám „Výjimka z pravidla“. Vypadá to asi takto: Pravidla jsou důležitá. Každý se musí řídit pravidly. Každý, kdo se neřídí pravidly, by měl být pokárán a potrestán. Avšak já jsem zvláštní případ kvůli důležitosti mého povolání. Jsem výjimkou z pravidel a ta se mě tak úplně netýkají.
[Pravděpodobně se tato psychologická disfunkce objevuje i u lidí s jiným etnickým a náboženským pozadím. J]


Izajáš 13 a poslední časy

Ješuův druhý příchod je ústřední událostí proroctví Nové Smlouvy (Nového zákona). Je však i ústředním dějem pro hebrejské proroky ve Staré Smlouvě, což je často přehlíženo kvůli jinému pojmenování: „Veliký a hrozný den Hospodinův.“ Tím, že spojíme tyto dva názvy, lépe uvidíme obsah proroctví Staré a Nové Smlouvy. Vyplyne nám pak čistší porozumění událostí v posledních časech.

  1. Kniha Zjevení popisuje Druhý příchod hlavně z perspektivy duchovní bitvy mezi anděly a démony (Zjevení 12,7; 19,11)

  2. Kniha Joel popisuje perspektivu modlitby, pokání a probuzení, které povede k Druhému příchodu (Joel 1,14; 2,12, 28).

  3. Kniha Zacharjáš popisuje bitvu posledních časů z perspektivy bitvy národů proti Jeruzalému (Zacharjáš 12,2,9 ; 14,2-3, 12).

  4. Kniha Ezechiel popisuje obnovu Izraele (Ezechiel 36), vzkříšení mrtvých (Ezechiel 37), velkou válku Góga a Magóga (Ezechiel 38-39) a Tisícileté království a Chrám (Ezechiel 40-48).

  5. V své promluvě o posledních časech na Olivetské hoře cituje Ješua svobodně z Izajáše, Jeremjáše, Daniele a Zacharjáše (Matouš 24,29-31).

Izajáš kapitola 13 je často přehlíženým proroctvím o posledních časech. Avšak i tato kapitola popisuje dobu Druhého příchodu:

Izajáš 13:6  Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba.
Izajáš 13:9  Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.
Izajáš 13:13  Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den jeho planoucího hněvu.

Perspektiva Izajáše 13 popisuje zničení sil „Babylónu“, což je paralelou ke zničení „Babylónu“ popisovaným ve Zjevení 17-18. Izajáš píše o svém břemeni vůči Bábelu (13,1). [Bábel a Babylón je v Hebrejštině totéž.] Mluví o tom, jak se nebe zatemní (13,10). A Svět bude za své zlé skutky potrestán (13,11).

Nastane hrozná válka, kde mnoho lidí zemře (13,15). Lidé budou prchat zpět do svých domovských zemí (13,14). Přijde oheň a bude ničit, jako v Sodomě a Gomoře (13,19). Tyto události se budou dít ve stejný čas, kdy bude Izrael jako národ obnoven duchovně i fyzicky.

Izajáš 14:1  Hospodin se slituje nad Jákobem a znovu vyvolí Izraele. Dá jim odpočinout v jejich zemi, přidruží se k nim i bezdomovec [nebo konvertita, spolu-cestovatel] a připojí se [bude naroubován] k domu Jákobovu.
Tento verš je paralelou k Římanům 11, popisuje nejen obnovu Izraele, ale i skupinu lidí z různých národů světa, kteří se stanou duchovními partnery Izraele. Může to být jedině Církev posledních časů, která bude partnerem pro Izrael a je „naroubována na Olivovník“, Izrael (Římanům 11,17-21).

Obnovení povolání Izraele a jeho partnerství s mezinárodní Církví povede k poslední porážce Satana při Druhém příchodu Ješuy. Izajáš 14:12,15  Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!... Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!


Zpět

Zpět