Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©7/7/2012 Revive Israel Ministries

Z očí do očí

Následovníci Ješuy z prvního století neměli k dispozici kopie Nové smlouvy, protože byli teprve ve fázi jejího psaní. Bibli, kterou měli učedníci k dispozici, byl Tanach – hebrejská Stará smlouva. Právě proto se Ježíš a Jeho učedníci mnohokrát odkazovali v Nové smlouvě na Starou smlouvu. 
Učení o konci časů jsou plná citací právě od hebrejských proroků. Pokud bychom ignorovali kontext hebrejských proroků, pak bude pravděpodobně učení Nové smlouvy o konci časů chybně interpretováno.

Zjevení 1,7 - Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
Odkaz Přichází v oblacích je v Danielovi 7,13. O probodnutí Mesiáše můžeme číst v Zacharjáši 12,10. O nářku kmenů se dovídáme v Zacharjáši 12,12. Jan v tomto verši ze Zjevení rozšiřuje smutek z pouhých izraelských kmenů na všechna pokolení Země. Univerzalizuje proroctví daná ze Staré smlouvy. Dává vyšší rozměr proroctvím a nesnaží se je ignorovat.

Zmínka o tom, že ho uzří každé oko, pochází také ze Staré smlouvy:
Izajáš 52:8-9  Slyš! Tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na Sijón. Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém.
Pokud by si člověk nevšimnul toho, že se Jan odkazuje na Izajáše, mohlo by dojít ke špatnému výkladu, jak dojde k Ježíšovu návratu. Jeho návrat bude viditelný a skutečný. Každé oko jej uvidí. Nezůstane se jen vznášet v oblacích. Vrátí se do Jeruzaléma a obnoví vše, co bude zničeno.

Plesnerova zpráva

V roce 1952 se ve snaze překlenout rozdíly mezi světskými a náboženskými Židy setkal premiér David Ben Gurion s vlivným rabínem Karelitzem (známý také jako Chazon Iš). Chazon Iš mu při setkání pověděl talmudistické přísloví, že pokud se na úzkém mostě setkají dva vozy, jeden plný a druhý prázdný, musí prázdný uvolnit místo plnému, aby projel. Důsledkem toho je, že sekulární stát musí dát na požadavky náboženských Židů. Na základě tohoto setkání Ben Gurion souhlasil s osvobozením od vojenské služby pro 400 studentů z několika Ješiv (náboženských škol), pro něž je „Tóra jejich uměním“.

Po letech se návrh výjimky pro studenty z Ješiv v Izraeli změnil na nejvíce společensky hořkou a spornou otázku. Počet výjimek roste ročně o tisíce. Vzhledem k tomu, že Izrael čelí stálým bezpečnostním hrozbám, nesou běžní Izraelci dvojnásobné břemeno v podobě povinné vojenské služby od 18 let a obrovské daňové zatížení, které mají pokrýt náklady na obranu. Ultra-ortodoxní Židé „odmítnutím placení daní a vojenské služby“ zatěžují téměř nesnesitelně ostatní občany.

Problém je také umocněn demografií. Náboženští Židé a muslimští Arabové (neslouží v armádě a neplatí nijak závratně vysoké daně) mají mnohem vyšší porodnost než většina Izraelců. Pro porovnání uvedeme počet dětí, které dnes navštěvují první třídu: 75 000 sekulárních Izraelců a moderních náboženských Židů (kteří slouží v armádě a platí daně), 40 000 muslimských Arabů, 25 000 ultra-ortodoxních Židů. V následujících letech budou tato čísla rapidně stoupat.

Vláda pro řešení tohoto problému sestavila komisi, v jejímž čele je člen parlamentu ze strany Kadima Jochanan Plesner.  Při zveřejnění finální zprávy a zdánlivé nemožnosti vyřešení tohoto problému, eskalovalo napětí mezi sekulární a náboženskou komunitou na nové maxima a hrozí, že se zhroutí vládní koalice.

Modlete se prosím za moudrost pro premiéra Netanjahua. Je zapotřebí pro ultra-ortodoxní komunity dlouhodobá a postupná reedukace, aby vstoupily do společnosti jako platná pracovní síla a plátci daní.


Vraždy keňských křesťanů

Compass Direct News hlásí, že útočníci se zbraněmi a ručními granáty zabily minulou neděli během bohoslužby ve dvou kostelech v Keni nejméně 17 lidí a 75 dalších bylo při útocích zraněno. Někteří byli zastřeleni, když utíkali z budovy kostela.

Oba útoky se vyskytly v Garisse, provinčním hlavním městě asi 120 kilometrů západně od hranice Somálska. Podezření na útoky samozřejmě padlo ihned na Al Šabáb, somálskou islamistickou militantní skupinu s vazbami na Al Kajdu.

Tento týden izraelská lidskoprávní aktivistická skupina natočila izraelskou pohraniční stráž, jak kope mladého palestinského chlapce do zadku. Byl to hanebný čin, ale žádná vážná újma tím nebyla způsobena. Nebylo překvapením (nebo snad ano?), že více mediálního mezinárodního zájmu měl kop do zadnice, než vraždy keňských křesťanů.


Konference Elav

Minulý víkend začal národní sjezd izraelské mládeže Elav, podporovaný modlitebním domem Sukkat Hallel, vedený Rickem a Patti Ridingsovými. Prosíme Vás o modlitby za duchovní průlom pro mladou generaci!


Anjino jubileum

V roce 1962 začala v Izraeli působit v rámci dobrovolnictví první skupina křesťanských sionistů. Letos si připomínáme 50 let výročí této služby. Mezi těmito dobrovolníky působila i Anja, milá finská křesťanka, jedna ze zakladatelů mesiánské osady Jad Hašmona. Anja (80 let), každé ráno vychází dělat svou fyzickou práci a ráda se účastní našich chval a modliteb. Ačkoliv je výškou pod 1,5 metru, Anja je obrem ve víře. Vzdáváme jí tím náležitou čest!

Zpět

Zpět