Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©28/7/2012 Revive Israel Ministries

Kurios

Ašer Intrater a SI

Historické události Tanachu (Starého zákona) končí knihou Nehemjáš (440 př.nl.). Poslední napsanou knihou Tanachu byla však kniha Paralipomenon. V 1 Paralipomenon můžeme najít genealogický seznam, který překračuje deset generací až po Zerubábela, kterého můžeme datovat přibližně do roku 350 př.nl. V roce 333 před naším letopočtem Alexandr Veliký dobyl Blízký východ a předal řeckou kulturu a jazyk lidem, kteří tam žili. 

Mezi roky 280 a 130 př.nl. řecky mluvící rabínští učenci přeložili do řečtiny Tanach, známý též jako Septuaginta. Tento překlad se stal jednou z nejspolehlivějších verzí Tanachu a jedná se o verzi, která je kvitována v Nové smlouvě. Ve Svaté zemi se tak dynamicky zintenzivňovalo napětí mezi rozvíjející se řeckou kulturou a místní hebrejsko-aramejskou komunitou. Toto napětí působilo někdy kladně, někdy naopak záporně.

V roce 166 př.nl. vypuklo Makabejské povstání a Hasmonejská říše v Judeji existovala až do doby, kdy si ji podmanil římský císař Pompeus, což se stalo v roce 63 př.nl.  Když došlo k narození Ježíše, vládl Svaté zemi Herodes (helénistický Žid), který byl jmenován místodržícím římské říše.

Apoštol Pavel (Saul) byl vzdělán jak Židy, tak Řeky. Jeho změna jména Saul na Pavla může odrážet Boží záměr sdílení evangelia ze světa hebrejského do světa řecky mluvícího, neboli ke všem dalším národům. Autoritativní část Bible, Tanach, je psán hebrejsky a v řečtině naopak Nová smlouva.

Napětí mezi hebrejštinou a řečtinou pokračovalo do období první církve. Ráno, v den Letnic, 120 hebrejsky mluvících učedníků kázalo evangelium zástupu 3000 lidí, které bylo převážně z řad cizinců (Skutky 2,9-11). Počet učedníků rostl jak mezi hebrejsky mluvícími, tak mezi mluvícími řecky.

Skutky apoštolské 6:1  V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl.

Střet dvou kultur způsobily problémy v komunikaci, financích a administrativě. Z řad řeckých řečníků byl jmenován výbor, který měl na starost dohlížení na správné fungování logistiky (Skutky 6,5). S vývojem mezinárodní církve (ecclesia) přetrvávaly totožné problémy. Sdílení evangelia bylo předně pro Židy, potom pro Řeky (Římanům 1,16; 2,10), ačkoliv si jsou Řekové a Židé před Bohem stejně rovni (Galatským 3,28).

Podobné napětí zažíváme v Mesiášově těle v Izraeli, přestože jsme hebrejsky mluvící národ, je počet ne-hebrejsky mluvících přistěhovalců a zahraničních hostů větší, než samotné hebrejské jádro. Vzniká zde perfektní rovnováha mezi mezinárodními principy víry a izraelsko-smluvními aspekty víry. 
V době, kdy byl Tanach přeložen do řečtiny, přestal židovský národ vyslovovat jméno YHVH. Jméno bylo zapomenuto a výslovnost zakázána.  Namísto YHVH se začal používat termín „Adonai“, což je množné číslo slova „pán“. V Septuagintě bylo jméno YHVH přeloženo termínem „Kurios“, což znamená také „pán“.

Takže ve stejném historickém období se přestalo používat slovo YHVH a bylo nahrazeno Adonai v hebrejštině a Kurios v řečtině. V časech Ježíše nebylo tedy žádné YHVH, ale Adonai a Kurios. Všechny citace YHVH v Septuagintě a Nové smlouvě byly tedy převedeny na Kurios, což znamená Adonai a YHVH.

Kupodivu je v Nové smlouvě Ješua oslovován jako Kurios, což znamená více než jen „pane“. Říkají mu Adonai. Je to odvážné a nevyhnutelné prohlášení o Jeho božství. Ješua je Kurios-Adonai. Toto prohlášení víry bylo šokující jak pro Židy, tak pro Řeky. Chcete-li Ješuu provolávat Pánem-Kurios-Adonai, je to jako jaderný výbuch v dějinách víry, náboženství a zjevení.


Konec Země

Věříme v Ješuovo vedení být mu svědky v Jeruzalémě, Judeji, Samaří a až na sám konec Země (Skutky 1,8). Prosím, modlete se za mladé Izraelce z našeho sboru, kteří jsou na krátkodobých misijních výjezdech. Ariel a Vered v Číně, Juval a Valérie v Evropě, Herut na Ukrajině, Or a Vered v Africe, Joel, Sára a David v Jižní Americe a Sára v Thajsku. Pojďme společně vybudovat a dokončit Velké poslání v naší generaci!


Zprávy z Číny

Ariel Blumenthal

Vered a já vyučujeme v Číně hebrejštinu a studium Bible (vše v hebrejštině s překladem do čínštiny – historicky možná poprvé) skupinu mladých čínských věřících, kteří jsou zapsáni v prezenčním, 10 měsíčním kurzu biblické a moderní hebrejštiny (některé vyučujeme novozákonní řečtinu). Zakladatelé jsou J a B, ne-čínský pár, který pracuje v Číně již mnoho let. J je můj překladatel do čínštiny. Vše probíhá opravdu v hebrejštině s překladem do čínštiny!

Minulý víkend nechalo místní křesťanské shromáždění studenty „předvést“ své jazykové dovednosti a proběhly modlitby za Izrael. Četli a proklamovali verše Písma v hebrejštině a řečtině. Poté přišla řada na moje slovo.

Skupina mladých Číňanů nás pak vedla ke zpěvu písně „Šma Israel“ a „Ko ahaj“ v hebrejštině (Jan 3,16)! Společně jsme ve velkém zástupu zpívali jednu píseň. Byl to obraz království popsaného ve Zjevení 7,9-10 a 15,2-4. Neexistuje žádný jiný způsob, který by sjednocoval svět v lásce, která oslavuje naše národní a etnické rozdíly a zároveň ctí židovské kořeny biblické víry. Tohle je možné jen skrze Ješuu, Syna Božího a Syna Davidova.


Syrské chemické zbraně

Syrská vláda má obrovské zásoby chemických a biologických zbraní. Izraelská média se obávají, že tyto zásoby padnou do rukou radikálů v době, kdy padne Assadova vláda. Mnoho Izraelců z těchto důvodů shání plynové masky. Modlete se prosím, aby se veškeré zlo proti našemu národu nezdařilo (Izajáš 54:17).


Zpět
Zpět