Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©11/8/2012 Revive Israel Ministries

Proč utrpení?

Na konci časů bude docházet k zintenzivňování utrpení, což neznamená, že by si to Bůh přál, aby nám přitížil, ale protože existují důvody, kvůli kterým „musí“ k těmto duchovním bitvám dojít.

Zjevení 1,1 – co se má brzo stát.
Zjevení 4,1 – co se má stát potom.

Zjevení 22,6 – co se má brzo stát.

Nezbytnou součástí budoucího utrpení musí být vláda šelmy (17,10) a uvolnění démonických sil (20,3). Tak jako byly při odchodu Izraelců nedílnou součástí rány na egyptský národ, tak bude utrpení posledních časů před Druhým příchodem. Rabíni učí, že „poslední vykoupení (Mesiáš-Poslední časy), bude jako to první (Mojžíš-Exodus).“

Zde uvádím pět důvodů, proč „musí“ dojít k utrpení:

1. Motivace lidí k činění pokání

Schyluje se k poslednímu soudu. Bůh usiluje udělat cokoliv, aby lidé činili pokání dříve, než dojde k poslednímu soudu. Účelem utrpení je činění pokání. I přes to většina lidí činit pokání nebude.

Zjevení 9,20 - Ale ostatní lidé… neodvrátili se
Zjevení 9,21 - … neodvrátili se
Zjevení 16,9 – … neobrátili se
Zjevení 16,11 - … neodvrátili se

Ačkoliv většina bezbožníků nebude činit pokání, někteří budou.

2. Důkaz Boží spravedlnosti

Když věřící lidé spatří soud, stanou se více přesvědčenými o spravedlnosti Božího práva. Z našich úst vypukne chvála a uctívání, ne jen kvůli Jeho milosti, ale také kvůli Jeho soudu.

Zjevení 15,3-4 – "Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů...protože tvé spravedlivé soudy vyšly najevo."

Vzhledem k tomu, že se blíží poslední soud, musí být na světlo vystaveno veškeré dobro a zlo. Zatímco bezbožní lidé budou tvrdohlavější, spravedlivý budou činit pokání.

3. Potrestání zla

Ocenění spravedlnosti a potrestání zla je nedílnou součástí práva. Jen ocenění spravedlnosti nestačí, Bůh chce také potrestat zlo. Tyto rány jsou tedy nedílnou součástí spravedlnosti.

Exodus 12,12 – Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin.

Bůh mohl vyvést Izrael z egyptského zajetí s absencí jakýkoliv ran, ale chtěl nejen ušetřit nevinné, ale potrestat i ty zlé. Jeho rozsudkem bylo zničení síly démonických bohů, které Egypťané uctívali.

4. Panika ďábla

Na konci časů dojde mnohokrát k útokům ďábla. To je také znamením našeho vítězství. Ďábel je rozzuřený a bojí se. Ví, že jeho čas se krátí a prohrává válku.

Zjevení 12,12 – Neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.

Satanova zuřivost je znamením jeho paniky. Překonali jsme jej skrze krev Beránka (Zjevení 12,10).

5. Pročištění naší víry

Když naše víra pevně vytrvává uprostřed všech zkoušek a testů, stává se silnější. Dochází k vývinu našeho charakteru a integrity.

Zjevení 1,9 – spoluúčastník soužení, království a vytrvalosti
Zjevení 13,10 – zde jest vytrvalost a víra svatých
Zjevení 14,12 – zde je vytrvalost svatých

Utrpení posledních časů jsou jako ohnivé pece. Pokud zůstaneme věrní, naše trpělivost a vytrvalost bude umocněna. Naše víra bude pročištěná jako zlato.


Olympijské zlato

Celý svět se zájmem sledoval olympijské klání. Je tuze inspirující, jak moc se sportovci věnovali disciplíně a oběti, aby získali medaili. O co více bychom se my měli věnovat službě Pánu!

1 Korintským 9,25 – Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý; oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjivý.

Vítěz zažívá moment neskutečné slávy. Vybojoval/a si zlatou medaili a stojí na stupních vítězů, kde jej sledují miliony diváků. Jeho národ hrdě naslouchá hymně, která hraje při vztyčení vlajky.

1 Petrova 1,7 –  …aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista.

Atleti jsou motivování k získání zlata. Nicméně pokud naše víra ustojí období zkoušek a testů, zlato a sláva, kterou obdržíme na věčnosti bude mnohem větší.


Egyptské dilema

Předminulou neděli teroristé džihádu ukradli obrněné auto egyptské pohraniční stráže a překročili na severu Sinaje izraelskou hranici, kde je zneškodnila izraelská pohraniční hlídka. Teroristé při akci zabili 16 egyptských policistů. Teroristů samotných bylo zabito 20.

Tato situace představuje výzvu pro egyptského prezidenta Muhamada Mursího. Mursí je nepřítel Izraele, ale je si vědom toho, co by na mezinárodní scéně způsobilo, když by mírové smlouvy porušil. Kromě toho jsou také džihádisté hrozbu jeho suverenity před egyptským národem.

Na Sinaj začaly proudit egyptské armádní jednotky ve snaze potlačit teroristické buňky. Výsledek je ale nejistý. Modlete se prosím za upřímné egyptské politiky, kteří mohou teroristy potlačit, modlete se také za růst a prosperitu živé církve v Egyptě. Modlete se také, aby mezi nepřáteli Izraele došlo k rozdělení.


Francie

Anja Herzog

Náš tým získal to privilegium sloužit na týdenní prorocké konferenci ve francouzské Valencii, kde jsme vyučovali o Ješuovi ve Staré Smlouvě, o křtu Duchem Svatým a přicházejícím Božím Království. Vnímali jsme hluboké spojení, když jsme povzbuzovali a stavěli před nové výzvy účastníky této konference.

Byli jsme požehnáni, když jsme viděli úroveň čistoty, zralosti a zjevení svatých, které jsme ve Francii potkali. Toto je strategický čas, kdy Bůh na vyšší úrovni spojuje srdce Svých dětí všude po celém světě. Prosím modlete se, aby rostlo ovoce a přátelství, které vzešlo z tohoto víkendu!


Zpět
Zpět