Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©8/9/2012 Revive Israel Ministries

Věčná láska a sláva v Janovi 17

Ašer Intrater

V evangeliu Jana, kapitole 17, můžeme najít dvakrát použitý termín „před založením světa“. Ten první mluví o Ježíši a Otci společně ve slávě.
Jan 17,5 – A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět.
Druhý mluví o Ježíši a Otci společně v lásce.
Jan 17,24 – …ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.

Zkuste si to představit. Ve věčnosti minulosti, před tím, než Bůh stvořil svět, byl Ježíš s Otcem pospolu. Prožívali perfektní lásku, radost a mír. Měli neskutečnou moc, světlo a slávu. Bylo báječné, když se rozhodli přizvat k sobě někoho jiného. Stvořili tedy anděly a lidstvo, aby prožívali společně tento nádherný stav bytí navždy. Evangelium je tedy Boží pozvánka ke společnému vztahu (1 Janova 1,3).

Stejnou lásku, kterou prožívali k sobě navzájem, nabízí nám.

Sám Otec nás miluje.
Jan 16,27 – …vždyť Otec sám vás miluje…
Doslova nás miluje, tak jako miluje Ježíše.
Jan 17,23 – … zamiloval sis je tak jako mne…
Ježíš nás ale také miluje tak, jak Ho miluje Jeho Otec.
Jan 15,9 – Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás.

Boží láska a sláva jsou nám od Otce zprostředkovávány skrze Ješuu (Ježíše).
Jan 17,22 – Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim.
Ješuova modlitba v Janovi 17 je to, co bychom měli ve věčné lásce a slávě následovat.


Boží cesta k úspěchu

Don Finto

Když stál Jozue před rozhodnutím vstoupit do země Kanaán, obdržel od Pána návod na správnou cestu k úspěchu. „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.“

Modlit se, přemýšlet, hloubat o Božím slově. Mluvit stále o něm. Nedopustit oddálení od úst. Bedlivě plnit vše. „Potom budeš prožívat zdar a úspěch“.

První žalm se zmiňuje podobně. Zaslíbení zde není ale věnováno jen jednomu člověku, ale každému, kdo „ si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“ – Žalm 1,2. Ta daná osoba bude jako dobře zasazený strom u řeky, který bude mít v pravý čas úrodu. Vše, co podnikne, se zdaří. Žalm 1,3

Mnoho věřících se zřídka kdy obrací k Božímu Slovu, zatímco na druhé straně planety v pronásledovaných zemích lidé věnují cokoliv pro to, aby vlastnili kopii Bible. Dovolte, abych Vás znovu vyzval: Udělejte si plán čtení Bible! Čtěte ji! Rozjímejte nad ní! Nechť Jeho myšlenky prostupují ty Vaše! Je to určitě příslib toho, že dospějete Božího úspěchu a zdaru!

Pro více informací o Don Finto's Caleb Company, klikněte zde


Volby v USA

Tento týden, 11. září, si Američané připomínají útoky na Dvojčata. Každoroční 11. září je blízko svátku troubení (Jom Teruah, Roš Hašana). Tento rok se také blíží čas volebního klání mezi Barackem Obamou a Mittem Romneym. Pro ty z nás, kteří nežijí v USA, se může zdát americká politika irelevantní. Přesto vše ale americký prezident požívá vlivu a politické moci, jíž není ve světě obdoby a proto má volba amerického prezidenta velký význam i pro ostatní národy. Vzhledem k tomu, že tyto newslettery jsou překládány do 16 jazyků, prosíme zejména ty z Vás, kteří nejsou z USA, aby se modlili za Boží vůli pro prezidenta, Kongres, Senát a americké volby.

Daniel 2,21 – Krále sesazuje, krále ustanovuje.
Daniel 4,17; 4,25; 4,32; 5,21 – Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím, a že nad ním ustanovuje, koho chce…

Nezapomeňme, že Bůh má moc ovlivnit vládu člověka a reaguje na naše vroucí modlitby!


Ahavat Yeshua se stěhuje

Ariel Blumenthal

Náš jeruzalémský sbor, Ahavat Ješua (Láska Ježíšova), se stěhuje! Doslova „bouráme tábor“ v našem současném místě a následujeme „ohnivý sloup Jeho přítomnosti“ do průmyslové zóny v jižní části města. Bude to již páté místo, za posledních 7 let naší existence, kam se stěhujeme a s každým stěhováním vidíme, jak nás Jeho ruka vede k větší a větší milosti. Tímto krokem se tak přesouvá čas našich shromáždění z pátečního odpoledne na sobotu ráno. To samo o sobě má již velký vliv na život sboru a jsme svědky toho, jak moc Pán mění při tom všem srdce mnohých a posilňuje jejich závazek a účast.

Naskýtají se tím nová pracovní místa a vize pro dětský program (máme jich spoustu a také očekáváme v říjnu dalších 5 porodů!). Vystávají nové vize, které můžeme řešit na našich společných diskuzních obědech, které teď budeme mít po každém sobotním shromáždění, a vznikají dobrovolníci, kteří budou mít na starost svoz sborovníků, kteří se nemohou na shromáždění nějakým způsobem dopravit, jelikož v sobotu hromadná doprava v Jeruzalémě nejezdí. Modlete se prosím s námi, aby nás Pán přes toto období stěhování provedl, za zaměstnance a sborovníky, za jednotu, za hluboký smysl obnovy, jímž vstupujeme do nového začátku.


YouTube vyučování v angličtině na září

Článek: King of Glory (Král slávy)
Popis: Ješua se nenarodil pouze pro to, aby zachránil lidstvo od hříchu. Narodil se také pro to, aby vládl. V těchto vyučováních Ašer vysvětluje duální roli Kristovy identity Spasitele a Krále. Otevřete své Bible a nastavte svou mysl a srdce k obdržení poselství, které změní Váš způsob pohledu porozumění Kristova království.

Pro sledování: Klikněte zde a přejděte dolů na King of Glory


Zpět
Zpět