Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©14/9/2012 Revive Israel Ministries

Dvojitý pohlavek

Ašer Intrater

Když Ješua kráčel ke kříži, dostal dvakrát pohlavek: První od veleknězova sluhy, druhý od Pilátova vojáka.

Jan 18,22 – A když to řekl, jeden ze služebníků, který tam stál, udeřil Ježíše holí se slovy: "Takhle odpovídáš nejvyššímu knězi?"
Jan 19,2-3 – Vojáci upletli korunu z trní a nasadili mu ji na hlavu. Potom mu oblékli purpurový plášť a říkali: "Buď zdráv, židovský králi!" A tloukli ho holemi.

Toto naplnilo proroctví, ve kterých je psáno, že Mesiáš bude odmítnut: „Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.“ (Izajáš 50,6); „Izraelova soudce budou bít do tváře holí.“ (Micheáš 4,14). Rovněž se podívejte na prorockou předzvěst zmíněnou v Jeremjáši 20,2

Velekněz představoval náboženskou autoritu Židů a Pilát naopak tu světskou pro pohany. Oba tyto světské úřady odmítly Boží duchovní autoritu tím, že odmítli Mesiáše. Mesiáš je Král králů, a proto je autoritou nad všemi světskými vládami. On je nebeským Veleknězem a tudíž má autoritu nad náboženskými vůdci. 

Když byl Ješua na kříži, vstřebával nenávist a vzpouru, která od lidstva stoupala nahoru k nebi. Stejně tak absorboval spravedlivý Boží hněv, který sestupoval dolů k lidstvu. Tak ochránil lidstvo a odpustil mu.

Protože zakusil odmítnutí jak od židovské a pohanské autority, a odpustil jim, umožnil tak vlastní autoritě těchto dvou skupin, aby pokračovala. Tato autorita pokračuje v těch, kteří činí pokání a obrací se k Němu. Tím, že dostal dva pohlavky (a vůbec celé ukřižování) jak od Židů, tak od pohanů, Ješua vytvořil příležitost, aby povstal jak pozůstatek Izraele, tak i mezinárodní Církev.

Mezi národy světa jsou stále lidé, kteří neodmítli Jeho svrchovanost, ba naopak jsou připraveni ji přijmout. Stejně tak je to i s Izraelem. Autorita, která byla původně investována Izraeli a dalším národům, se přesouvá duchovně na ty, kdo se před Ním pokoří. V novém světě, který teprve přijde, budou tito spravedliví a pokorní vládnout společně s Mesiášem.

„Dvojitým pohlavkem“ Ješua také umožnil smíření mezi Izraelem a Církví. Jestliže tedy On odpustil Pilátovým vojákům a služebníkům kněží, jak bychom nemohli my odpouštět jeden druhému? V kříži je nám poskytnuto plné odpuštění, smíření a autorita.

Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; - Matouš 5,39


Soudní proces s Jad Hašmonou

Jad Hašmona je jedinou mesiánsko-židovskou osadou (mošavem) na světě. Její svědectví je pro izraelský národ jedno z nejvýznamnějších. Minulý rok zažádaly dvě lesbičky o uspořádání svatby v jejich prostorách. Když mošav vysvětlil, že toto je proti principům jejich víry, lesbičky je zažalovaly za sexuální „obtěžování“(!?). Tento týden byl proti Jad Hašmoně vyřčen rozsudek pokuty 75 000 šekelů (cca 375 000 Kč).

Kancelář mošavu je teď zaplavována antagonistickou korespondencí. Lesbičky získaly v médiích pozitivní reportáž, kde mluvili o vítězství jejich osvícených sexuálních preferencí nad primitivními pohledy mesiánského kultu.

Problémem této pokuty je, že i další homo-lesbické páry budou vyhledávat tuto komunitu s pohrůžkami dalších žalob. Reprezentanti mošavu řekli soudu, že s takovýmto rozsudkem mohou ukončit provozování jejich hotelového-konferenčního-restauračního zařízení. Soudce jim však odpověděl: „Lépe abyste vše ukončili, než abyste pokračovali v diskriminaci“ (myšleno sexuálních preferencí).

Takovýto útok by se zde v Izraeli nemohl přihodit ortodoxním židovským institucím, protože náboženské vedení by na protest povstalo. Žel, mesiánská komunita je ponechána bez obrany, uvězněná mezi sekulárními a náboženskými střety.

Avšak Bůh je s námi a to, co bylo zamýšleno jako zlo, se může obrátit v dobro (Genesis 50,20; Římanům 8,28) a vyústit ve svědectví pro autority (Marek 13,11; Lukáš 21,13; Filipským 1,12). Na 11 stránkovém rozhodnutí uvedl soud, že mesiánští Židé věří v Tanach a Nový Zákon, a že nepronajímají hotelové pokoje nesezdaným párům a rovněž že vidí homosexualitu jako něco, co se příčí Božím cestám a proti přirozenému stvoření.

Soudce rozhodl, že byla znevážena čest těchto lesbiček – tak porušili zákon o sexuální diskriminaci, což v tomto případě znamená sexuální orientaci, tudíž se dopustili sexuálního obtěžování.

Naléhavě se prosím modlete za vedení Jad Hašmony, za duchovní ochranu, za finanční zaopatření, proti právnímu precedensu, proti útokům ze strany homosexuálů, za jednotu mesiánů v tomto tématu a za pozitivní svědectví biblických hodnot a dobré zprávy o spasení.


Svátek troubení

Tento týden slavíme Svátek troubení (Jom Teruah – Roš Hašana). Kněžský symbol trumpet pochází z Tóry (Leviticus 23,24). Prorocký význam trub je vysvětlen v Nové Smlouvě (Zjevení 11,15). Když tyto dva významy dáme dohromady, zjevují nám porozumění, které nás provede „bitvami“ posledních časů. Slovo „teruah“ v Tóře se stalo kořenem moderního hebrejského slova, které znamená vyhlásit poplach, nebo dát varování.

Prosím, modlete se za:
- oslavu Svátku Trumpet v našem jeruzalémském sboru, Ahavat Ješua, který se schází již na novém místě.
- službu v Netanael House
- volby v USA
- mezinárodní konferenci v Jeruzalémě, která bude tento týden s Tomem Hessem
- osobní svědectví  a sdílení mezi rodinami během Svátků


YouTube vyučování v angličtině na září

Článek: King of Glory (Král slávy)
Popis: Ješua se nenarodil pouze pro to, aby zachránil lidstvo od hříchu. Narodil se také pro to, aby vládl. V těchto vyučováních Ašer vysvětluje duální roli Kristovy identity Spasitele a Krále. Otevřete své Bible a nastavte svou mysl a srdce k obdržení poselství, které změní Váš způsob pohledu porozumění Kristova království.

Pro sledování: Klikněte zde a přejděte dolů na King of Glory


Zpět

Zpět