Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©28/9/2012 Revive Israel Ministries

Dva typy myšlenek

Lidský mozek je něco jako počítač. Sám o sobě myšlenky nevytváří, ale zpracovává informace. Informace a nápady do lidské duše přichází prostřednictvím dvou zdrojů: buď z ducha, nebo z těla. A tak existují pouze dva typy myšlenek; ty, které mají původ v duchu, a ty, které jsou z těla.

Římanům 8,6
Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. (KMS)

Musíme si vybrat, na který z těchto dvou typů myšlenek se zaměříme, a nad kterými budeme uvažovat (Římanům 8,5). Myšlenky ducha k nám přichází od Boha skrze Jeho Ducha do našeho vědomí (Římanům 8,16; 9,1). Myšlenky těla k nám přichází z démonických zdrojů skrze vlivy okolního světa.

Neustále si tedy vybírejme myšlenky znamenající život (Deuteronomium 30,19) a ignorujme myšlenky pýchy, chtíče, odsouzení a starostí (2. Korintským 10,3-5). Přinášejme naše myšlenky do souladu s těmi Ješuovými.


Konference Jom Kipur

Děkujeme za vaše modlitby za naše oslavy Jom Kipuru. Byly významným duchovním průlomem přinášejícím:

  1. Jednotu několika Jeruzalémských sborů
  2. V Hebrejštině vedena všechna setkání a vyučování
  3. Pomazané chvály a modlitby
  4. Prorocká obdarování Ducha Svatého
  5. Veřejné čtení celé knihy Židům
  6. Tradiční židovské elementy Svatého Dne

Vše bylo zakončeno posledním velkým troubením na šofar a voláním po návratu Ješuy, po vzkříšení mrtvých a po vítězství Božího království (Leviticus 25,9-10; Izajáš 27,13; Matouš 24,31; 1.Korintským 15,52; 1.Tesalonickým 4,16).


Netanjahuova řeč v OSN

Zde je pár výňatků z řeči, kterou pronesl tento týden Benjamin Netanjahu v OSN. Téměř sám mluvil izraelský premiér před společenstvím mezinárodních diplomatů o biblických hodnotách a špatnostech militantního islámu. Začal popřením tvrzení, že Sionismus nemá biblické ani historické kořeny:

Před třemi tisíci léty vládl židovskému státu v našem věčném hlavním městě, Jeruzalémě, král David. Říkám to vám všem, kteří tvrdíte, že židovský stát nemá žádné kořeny v této oblasti a že brzy zanikne… Židovský lid se vrátil domů. Už nebudeme znovu vyrváni.

Včera byl Jom Kipur. Po více než tři tisíciletí se spolu scházíme na tento den rozmýšlení a vykoupení… Avšak na konci Jom Kipuru slavíme…znovuzrození Izraele, hrdinství našich mladých mužů a žen, kteří ubránili náš lid nezlomnou odvahou Jozueho, Davida a Makabejců…

Potom pokáral špatnosti militantního islámu:

Jednotky radikálního islámu… mají v úmyslu dobýt svět. Chtějí zničit Izrael, Evropu a Ameriku. Chtějí ukončit moderní svět… Jejich netolerance je směřována nejdříve na spolu-muslimy, pak na křesťany, Židy a kohokoli, kdo se nepokoří pod jejich neodpouštějící víru. Není to o tom, jestli tento fanatismus bude poražen. Je to o tom, kolik životů bude ztraceno, než bude poražen.

 Íránské Ajatolláhy vůbec neodrazuje zaručené zničení vlastních řad, ba naopak, je stimulem… Ajatolláh Rafsanjani řekl, „Použití jediné jaderné bomby, zničí vše v Izraeli, avšak pro islámský svět by to bylo jen částečné poškození.

Netanjahu vše pak zakončil dalším apelem na biblické hodnoty:

Stále máme na zřeteli slova židovských proroků Izajáše, Ámose a Jeremjáše, abychom zacházeli se všemi s důstojností a soucitem, vykonávali spravedlnost a ctili život, modlili se a usilovali o mír. Toto jsou nadčasové hodnoty mého lidu a toto je největší dar židovského lidu lidstvu.

Prosím modlete se, aby mezinárodní společenství prozřelo a uvidělo nebezpečí militantního islámu; a za našeho premiéra, aby dál mluvil o biblických morálních hodnotách.


Konference Volání Ženeva

Bedros Nessanian

Srdečně vás zveme v tomto prosinci na konferenci Volání Ženeva – strategickou několikadenní událost zahrnující:

8. prosinec, 2012                    Den modliteb, půstu a pokání
10. -11. prosinec, 2012           Dvoudenní škola obnovy
12. prosinec, 2012                  12-ti hodinové uctívání a oslava

Pořádá Gateways Beyond Ženeva ve spolupráci s místními sbory a mezinárodními vedoucími konferencí Volání – Lou Engle a Stacey Campbell. Vizí je, aby tato událost byla zlomovým bodem pro duchovní atmosféru města.

Tato událost začíná 8. prosince, 2012, tento den je zároveň i začátkem Chanuky – židovský Svátek světel. Rovněž si v tomto dni připomínáme i motto reformace v Ženevě z 16. Století: Post Tenebras Lux – Po temnotě přichází světlo.

Vše vyvrcholí 12. prosince, 2012 (12-12-12) chválami a uctíváním. Číslo 12 znamená vládní dovršení a božskou autoritu. Ženeva je vládním městem, ústředím OSN. Co se stane tam, ovlivní národy. Naší touhou je, aby Švýcarsko došlo naplnění svého Bohem daného povolání.

Srdečně tedy zveme mezinárodní vedoucí a přímluvce, aby se k nám zde v Ženevě připojili, a modlili se s námi jménem tohoto města. Pro více informací klikněte zde.

[Opis z Ašerovy modlitby týkající se 12-12-12:
První 12 znamená vliv Božího království na vlády tohoto světa, na společnost – vyžadujíce spravedlnost a právo.
Druhá 12 je Tělo Mesiášovo, které doroste do plnosti, skrze jednotu, apoštolskou a prorockou službu; plnost mezinárodní církve podle Jana 17, Římanům 11 a Zjevení 7.
Třetí 12 znamená obnovu pro království pro Izrael (Skutky 1,6) a pro židovské kořeny víry, aby se Mesiášovo Tělo připravilo na druhý příchod Ješuy a na ustanovení Jeho vlády na zemi.]


Mezinárodní konference Sukkot

Svátek Stánku začíná právě tento týden. Je to čas, kdy věřící z celého světa přichází do Jeruzaléma chválit (Zacharjáš 14,16). Prosím modlete se za náš tým Revive Israel, protože budeme pořádat a sloužit na mnoha konferencích, hlavně pro Čínské, pro Korejské a Thajské věřící.


Zpět
Zpět