Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©5/10/2012 Revive Israel Ministries

Bůh, který se pokořuje

Je ohromující, že vševědoucí, všemocný a věčný stvořitel by byl ochotný se pokořit zástupně za nás. Proč? – Protože nás miluje. Tento fakt, že by někdo velký byl ochotný stát se malým kvůli nám, činí Jeho velikost ještě větší. To, že to udělal, zatímco jsme my hřešili a bouřili se proti Němu, činí jeho velikost úžasnou a mimo veškeré chápání.

Když mluvíme o všemohoucích, transcendentních aspektech Boha, souhlasíme s většinou ortodoxních rabínů. Avšak Písmo také mluví o nadpřirozené pokořující se části Boha.

Žalm 113,5-6
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. (anglicky: Exalted to dwell, Humble to see)
V hebrejštině poeticky:
Hamagbihi lashevet
            Hamashpili liraot

Slovo pokořit (sestoupit níže) zde znamená „až k bodu ponížení“. Věřím, že Pavel (Saul) měl tento verš na mysli, když napsal:

Filipským 2,8-9
…se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,…

Kříž nebyl pouze pokorou, byl ponížením. YHVH – Bůh dovolil, aby byl ponížen drobným stvořením, jen proto, aby nás zachránil od hněvu, který si zasloužíme pro naše zrádné cesty. Pak nám nabízí vyvýšení téměř až k božskosti, prostě k chvále Jeho vlastní nezměrné milosti (II Petrova 1,4; Efezským 2,7).

Kniha Izajáš ukazuje podobný paradox. Na jedné straně vidíme vyvýšeného, velebeného krále.
Izajáš 6,1; 6,3 - Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám…
 Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."

A na druhou stranu vidíme trpícího služebníka, poníženého a odmítnutého.
Izajáš 53,3 - Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.

Může tu být nějaká spojitost mezi oslaveným králem z 6 kapitoly a trpícím služebníkem z kapitoly 53? Ano. Tento vyvýšený-ponížený aspekt Boha byl rovněž v Izajáši předpovězen:
Izajáš 57,15 - Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je Svatý: "Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných.

Vyvýšený král z Izajáše 6 a ponížený služebník z Izajáše 53 se stal jedním a tímtéž v Izajáši 57.
Pro ty, kdo vidí pouze impozantní a transcendentní aspekty Boha, to vypadá neuctivě a urážlivě dívat se na Něj jako na pokorného a poníženého. Ale je to právě v jeho poníženosti, že se k nám přiblížil. V Jeho poníženosti nacházíme intimitu. Bůh, který je pouze vyvýšený a transcendentní není tím, se kterým můžeme zakusit intimitu.

Bůh byl ochoten se pokořit, dokonce i ponížit, aby nám dal příležitost sdílení intimního vztahu s ním. Tento aspekt můžeme najít pouze v Ješuovi – Bůh, který se pokořuje, aby měl vztah s námi.


Palmové větve a východní Asie

Svátek stánků (Sukot) je časem, kdy křesťané z celého světa přijíždějí do Jeruzaléma. Je to „před-milénijním“ naplněním Zacharjáše 14,16. Tento týden Revive Israel spolu pořádalo spoustu mezinárodních konferencí pro křesťany z Číny, Thajska a Koreji.

Konference pro Číňany byla význačná zejména kvůli pořadatelům, kteří byli přímo z Číny – historicky poprvé. Tuto konferenci vedl Paul Yang a vše moderoval Ariel Blumenthal. Hlavními mluvčími z místních mesiánů byli Daniel Jahav, Ari Sorkoram, Ašer Intrater. Tématem bylo smíření a jednota Těla.

Součástí svátku Sukot je mávání palmovými větvemi (Leviticus 23,40). Když se pozůstatek Izraele vrátil z babylonského zajetí, rovněž oslavovali Sukot palmovými větvemi (Nehemjáš 8,15). V Nové smlouvě najdeme, že palmové větve slouží k přivítání Krále Mesiáše (Jan 12,12-13). [Toto nebylo správné načasování pro opravdový „triumfální vstup“ do Jeruzaléma, který nastane během Druhého příchodu, ne Prvního, a během Sukotu ne Paschy.]

Sukot je časem zvláštní radosti (Deuteronomium 16,14-15). Radost není jen za sklizeň, ale radujeme se i proto, že se těšíme na den, kdy se Mesiáš vrátí do Jeruzaléma a začne tak Tisícileté království. Den, který „nám dal Pán“, a ve kterém se radujeme (Žalm 118,24) je stejným dnem, ve kterém vítáme Ješuův návrat slovy „Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově“ (Žalm 118,26; Matouš 23,39). Právě v tento den „radost z Hospodina bude naší silou“ (Nehemjáš 8,10). V tomto čase to nebudou pouze Židé, kteří přivítají Mesiáše palmovými větvemi, ale i opravdoví věřící z každého kmene, jazyka a národa (Zjevení 7,9).


Mezinárodní modlitby

Volby v USA- Už zbývá pouze jeden měsíc do voleb. Po první televizní debatě Romneyho s Obamou vypadá toto soupeření obzvlášť těsně. Pro nás všechny, kteří nežijí v Americe, je velmi důležité, modlit se, aby se stala Boží vůle v těchto volbách, protože výsledek neovlivní jen USA, ale taky zbytek světa.

Volby v Izraeli- V Izraelských médiích se povídá, že Netanyahu vyhlásí v únoru 2013 další volby. Může to být pravda anebo může jít jen o politický manévr. Modlete se prosím za čestnost, moudrost, správný řád a nejlepší možnou vládní koalici.

Napětí mezi Tureckem a Sýrii- Ve vztahu mezi Tureckem a Sýrii roste napětí. Rusko i Irán chtějí mít vliv na tyto země. Turecká vláda schválila odvetu proti Sýrii. Ve válce mezi vládou a povstaleckými silami bylo již hlášeno 30 000 zabitých Syřanů. Modlete se, aby království zla bylo rozděleno a padlo (Lukáš 11,17).

Íránská ekonomika- Mezinárodní sankce proti Íránu, vedená Izraelem a USA, majíce za úkol zmařit Íránské snahy o jaderné vyzbrojování, si vybírá těžkou daň. Íránská měna „riál“ byla znehodnocená, vývoz ropy byl snížen, a lidé v Íránu vyšli do ulic, aby protestovali proti upadající ekonomice, tvrdí, že je současný režim zradil. Modlete se prosím za novou lepší vládu, za zhroucení Íránské podpory terorizmu v mezinárodním měřítku a za zastavení jejich jaderného zbrojního programu.


Zpět

Zpět