Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©12/10/2012 Revive Israel Ministries

Jakou máš cenu?

Ašer Intrater

Přítel nakupoval staré auta a opravoval je. Kompletně je předělal od vnitřku až po kapotu. Potom je se ziskem prodával jako renovovaná a starožitná auta. Jednou přivezl jedno staré auto. Zeptal jsem se ho, jakou má cenu.

Odpověděl: „Ty to nechápeš. To auto nestojí za nic. Je to jenom hromada šrotu. Skutečná hodnota je v mé představivosti, kreativitě a dovednostech. Můžu z toho udělat něco, co je krásné, stylové a co má peněžní hodnotu.“

Stejně je tomu s námi a Bohem. Bez jeho kreativity nemáme cenu. Třeba se pokořit abychom tomu mohli porozumět. Ve Své lásce vidí v nás potenciál, z našich životů může udělat něco nádherného a hodnotného. To vyžaduje víru. Musíme mu věřit a nechat ho působit v nás.

Jakou máš cenu?
Ješua porovnávaje nás ke zvířatům, řekl:

Matouš 6,26 – Což vy nejste o mnoho cennější než oni?
Matouš 10,31 – Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců.
Matouš 12,12 –  Oč je člověk cennější než ovce!

Sami o sobě můžeme být jen hromadou šrotu. Ale s Boží milostí v našem životě jsme mistrovským dílem jeho řemeslnického umu (Efeským 2,10), jen o trochu menší než sám Bůh (Žalm 8,4-6). Mnoho psychických problémů vyplývá z nedostatku sebeúcty. V Ješuovi obnovujeme Boží obraz v našich životech a problém se sebeúctou mizí.


Japonsko, Čína, Korea: 70 let a plnost hříchu (Gen 15,16)

Ariel Blumenthal

Poslední týden svátku Sukot (Svátek stanů), tady v Jeruzalémě, byl poznamenán historickou události: První mezinárodní konference společně vedená rodilými čínskými křesťany a izraelskými mesiánskými židy. Zúčastnilo se mnoho místních izraelských vedoucí (židovských i arabských), ale také vedoucí z Koreje a Japonska. Tři dny dynamického uctívání, přímluv a přátelství byly minulý večer zakončeny smírčím mytím nohou a následně památkou večeře Páně. Během toho času jsem se sdílel s vizí, kterou mi dal Pán minulý březen v Iwaki, Fukušimě - pouhých 10 dní po zemětřesení a tsunami, během jedné z největších nukleárních krizí.

Pozadí: Pro lidi, kteří nejsou z Asie, je těžké pochopit, jak moc zkušenosti z války zakalují dobré vztahy mezi Čínou, Japonskem a mezi oběma Korejemi. Válečné hříchy Japonska vůči Číně a Koreji jsou stále velmi reálné (a vnímané) a taky velmi živé v jejich paměti. Hluboké rány, nedostatek pokání, neodpuštění, žárlivost, a národní / etnická hrdost - na všech stranách - jsou pozůstatkem z první poloviny 20. století. (Je to srovnatelné s tím, do jaké míry stále zkušenost Holocaustu ovlivňuje pohled židů/Izraelitů na svět a na vztahy s některými národy, zejména s Němci.

Vize: Po trojnásobné katastrofě v Japonsku, míří dobrovolná pomoc křesťanských dobrovolníku na severovýchod Japonska. V jednom z těchto dní, během našeho ranního uctívání, jsem se rozhlédl kolem sebe a byl jsem udiven krásou společně uctívajících Japonců, Korejců a Číňanů.  Najednou jsem přijal velmi jasnu vizi/ zjevení:

  1. Daniel 9,1-3 Daniel objevil v knize Jeremiáše, že zničení Jeruzaléma a babylonské vyhnanství má trvat 70 let. Blížilo se naplnění (dovršení) této doby, a tak se prorok zavázal k modlitbě a postu.
  2. Exodus 20,5 2. Přikázání, zakazující modlářství, dokazuje, že Bůh je Bohem žárlivě milujícím. Stíhá vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení. Kolik let je 3 nebo 4 generace? Ve starém Izraeli se lide ženili/ vdávali už od 20. Takže mezi první a druhou generaci je přibližně 20, maximálně 30, let- násobeno 3 nebo 4 je taky okolo 70 let.
  3. Dále jsem uviděl, jako neonové světlo, roky 1945- 2015- přesně 70 let.
  4. Nakonec jsem uslyšel Ducha Svatého říkat: blíží se doba, kdy bude dovršena plnost hříchu Japonska.

Je tu něco zvláštního na 70 letech v Božím jednání s národy. Vzhledem k tomu, národní nebo kmenové hříchy se dotýkají osudu mnoha lidí po delší dobu. Boží spravedlnost vyžaduje, aby existoval určitý trest pro potíže působící národ. Tento trest pak zakouší několik generací. Zatímco národ, který je oběti, může zakoušet požehnané období. Na druhou stranu, Jeho milosrdenství touží odpustit, vymazat z paměti hřích a rozšířit možnost nového startu nové generace v každém národě - i když původní generace z dob války je stále naživu.

Předložil jsem tuto vizi vůdcům a přímluvcům z celého světa, zvláště však lidem v Japonsku, Koreji a Číně. Věřím, že další tři roky budou zvláštním časovým oknem v Božím jednání s těmito národy a jejich osudy. Poslední územní spory dokázaly, že Bůh dovoluje těmto starým ranám vyplavat na povrch, aby se řešily.
http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2012/08/16/east-asias-sea-disputes-scar-tissue-from-war-wounds/?smid=pl-share

Nepřítel doufá, že rozdmýchá pýchu, nenávist a neodpuštění, s cílem vyvolat válku, konflikt a opětovné zničení těchto národů.  Ale Bůh touží, aby se Jeho lid pokořil tak, jako Daniel, aby se snažili usmířit, aby usilovali o jednotu mezi sebou a aby se vzájemně modlili za vlády svých národů. Věříme, že tak jako mudrci z východu (Mt2,1-12) byli klíčem k uctění Ješuy při jeho první příchodu, tak věřící z východní Asie budou mít, na konci časů, speciální postavení v naplňování Velkého poslání, obnově Izraele a nakonec i v druhém příchodu Ješuy (Zj7,1-3). Modleme se za nejvyšší Boží vůli a osud těchto národů, aby v příštích letech vyšli ven. Zvláště se pak modleme, aby probuzení, které se dotklo Koreji a Číny, konečně dorazilo i do Japonska.


Zpět
Zpět