Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©19/10/2012 Revive Israel Ministries

Zkroušení v srdci

Ašer Intrater

V dnešním světě je mnoho zla, vždycky bylo (I Janova 5,19). A tak člověk, který je citlivý a starostlivý, je vždy zraněn. V této citlivosti a „zkroušenosti srdce“ však máme příležitost hledat Boha v čistotě a pokoře. Čistota a pokora srdce je v očích všemocného a svatého Boha vítězstvím.

Žalm 34,19 - Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
Žalm 51, 19 - Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Protože je Bůh všemocný a svatý, nepotřebuje naši lidskou moudrost, hrdinské skutky nebo sebe-spravedlnost. On může učinit veliké věci skrze někoho, jehož srdce je čisté a pokorné. Když jsme v našich slabostech, dáváme Mu příležitost být tím nejsilnějším (II Korintským 12,9-10; 13,4).
Avšak to neznamená, že Bůh chce, abychom byli zranění nebo zdrcení. Někdy může zkroušenost srdce vést ke světské depresi (II Korintským 7,10), psychickému poškození a dokonce i k nemoci.

Přísloví 18,14 - Mužný duch snáší nemoc, ale ducha ubitého kdo unese?
Bůh chce, abychom zůstali pokorní a čistí, přesto uzdravuje naše rány. Ješuovými ranami jsou naše rány uzdraveny (Izajáš 53,5).

Žalm 147,3 - uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.
Izajáš 61,1 - Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,

Každý, kdo usiluje být v tomto zlém světě spravedlivým, bude mít soužení (Skutky 14,22; II Timoteova 3,12). Tato soužení můžeme přijímat s radostí, jako součást naši cesty s Pánem. Naše zkroušenost v srdci kvůli světu, může rozvinout čisté motivy vůči Bohu a může být Bohu milou duchovní obětí.

A přece také dostáváme pomazání Ducha Svatého k uzdravení našich vnitřních ran a citových bolestí. Takto můžeme být celí svatí, uzdravení a zároveň pokorní (I Tesalonickým 5,23), abychom mohli sloužit Pánu s čistým a vírou naplněným srdcem.


Volby v USA a Izraeli

Do voleb v USA zbývají tři týdny.  Právě v tomto čase zuří duchovní bitva, jako když se Daniel 21 dní modlil proti mocnostem Řecka a Persie (Daniel 10,2; 13; 20). Dnes jsou tyto mocnosti ekvivalentem k útokům sexuální nemorálnosti na jedné straně a na druhé straně islámského džihádu. Tři klíčová témata pro USA a rovněž i pro ostatní národy jsou:

  1. Obnovení hodnoty rodiny
  2. Splacení národního dluhu
  3. Boj proti islámskému extrémismu

Věnujme proto stejně jako Daniel zvláštní čas modlitbě a postu během následujících tří týdnů. Svazujme duchy klamu a uvolňujme Boží vůli. Jestliže se budeme modlit, Bůh umístí správné lidi na místa ve vládě (Daniel 4,17).

Izrael rovněž naplánoval nové volby a to na 22. ledna, 2013. Za tři měsíce bude mít tedy jak USA, tak Izrael novou vládu. V každém národě jsou cítit otřesy v náboženské, politické a ekonomické sféře. Toto je kritický čas restrukturalizace.

Zintenzivněme tedy naše přímluvy za duchovní průlom (Matouš 11,12), aby se království tohoto světa podřídila (Zjevení 11,15), za spravedlnost a právo ve vládách (Izajáš 32,1) a za Boží směr pro ně (Přísloví 21,1).


Přenesení vize

Jonathan Moore, (výňatek)

Když král David toužil postavit Bohu dům na zemi, Bůh mu řekl, že je to dobrá vize, ale že jeho syn, Šalamoun, bude tím, kdo tu vizi uskuteční. David pak musel najít způsob jak svou vizi přenést.

Přenesení vize je velice složité a vyžaduje intimitu mezi vizionářem a druhou generací. Dobrá vize je obvykle plná detailů a je těžké ji popsat. Je to jako posadit někoho na 30 sekund do džungle, pak ho bleskově přenést zpět a chtít po něm popsat to co zažil. Je toho tolik co říct o té zkušenosti, až je to těžké popsat přesně. Není to jen o stromech a listoví, je to vůně vzduchu, vlhkost, to, jaká je půda pod nohami. Jak byste úspěšně přenesli tyto detaily k někomu, kdo nikdy neslyšel o džungli?

Pouze dlouhé hodiny strávené komunikací a spoluprací s původním vizionářem můžou učinit přenesení úspěšným. Druhá generace je nezbytná, protože opravdové velké vize se téměř nikdy neuskuteční za jeden život. V době, kdy jedinec dospěje a zažije dost na to, aby byl schopný vytvořit velkou vizi (David byl muž středního věku, když obdržel svou vizi Chrámu.), polovina jeho života už uběhla. Klíčem pak tedy je, najít tu správnou osobu, nebo lidi, kteří vizi dokončí.

Všeobecně více než jedna osoba obdrží část vize, když se původní vizionář poohlíží po někom, na koho by vizi přenesl úplně. V mnoha případech pak pouze jedna osoba obdrží úplnou vizi a stává se za její realizaci zodpovědná.

Pouze dobrý vůdce dokáže vzít vizi, kterou obdržel a rozebrat ji na úroveň vhodnou pro cílového posluchače. Sdělení vize posluchačům je založeno na jejich úrovni angažovanosti a způsobilosti. Jestliže je vize obrovská, potřebuje se uskutečnit v etapách. Proto rozebrání vize je klíčem k úspěšnému vedení skupiny lidí k realizaci vize.

Všeobecně, ten, který „dědí“ velkou vizi, nezíská ji jen tak jednorázově. Původní vizionář postupně dodává vizi několika jednotlivcům, a pouze v průběhu času vidí, který člověk má schopnost a touhu získat celou vizi a kráčet na úrovni intimity s ním.


Zpět


Zpět