Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©21/12/2012 Revive Israel Ministries

Světlo světa

Ašer Intrater

  1. Tento týden se prolínají Vánoce s Chanukou a my, mesiánští Židé jsme duchovně i kulturně „zachyceni“ mezi nimi. V našem jeruzalémském sboru Ahavat Ješua jsem vyučoval o spojení Ješuy, Světla světa a chrámového svícnu.
  2. Neznáme datum Mesiášových narozenin [Někteří jej zasazují do období Sukótu – svátku stánků, do časů, kdy probíhalo Abiovo velekněžství (Lukáš 1,5 a 1 Paralipomenon 24,19), do Alžbětina a Mariiného těhotenství (Lukáš 1,24). Toto datum má navíc tu výhodu prakticky si představit Ješuu jako „stanujícího, nebo přebývajícího“ mezi námi. Nicméně s tolika jinými mezinárodními a místními prvky Sukótu v Jeruzalémě, je obtížné, abychom oslavili narození Mesiáše zrovna v tomto termínu.].
  3. Chanuka začíná 25. kislevu a Vánoce (na západě) 25. prosince. Dvacáté páté slovo v hebrejské Genesis je „světlo“. Jestliže byl Ješua narozen 25. prosince, pak byl obřezán 1. ledna (Lukáš 2,21). Osmý den Chanuky, když jsou všechna světla zapálená, přichází nový měsíc Tevat, což je nejtemnější noc nejtemnějšího měsíce hebrejského kalendáře.
  4. Bůh stvořil světlo v Genesis 1,3, v první den stvoření, kdy ještě nebylo stvořeno slunce a hvězdy. Ty Bůh stvořil čtvrtého dne. Světlo z prvního dne má duchovní význam přesahující fyzické stvoření.
  5. Bylo předpovězeno, že toto duchovní světlo přijde na svět a bude spatřeno lidem, kteří kráčí v  temnotách (Izajáš 9,1). Světlo tohoto dítěte se rozšíří do skupiny lidí, která bude ve slávě zářit na konci časů uprostřed velké duchovní temnoty nad všemi národy (Izajáš 60,1-3).
  6. Toto dítě – světlo, bylo narozeno do domu Davidova, předurčeno ke kralování nad Izraelem a k vedení Církve – to vše se týká Ješuy! On je Světlem světa (Jan 8, 12 a 9,5). Bůh promluvil a stvořil světlo, slovo bylo světlem, slovo bylo na počátku s Bohem, slovo, světlo a Bůh jsou jedno a to samé. Ješua je slovem a světlem Božím, které přichází na tento svět. Skrze Něj zakoušíme milost, pravdu a život (Jan 1,1-18).
  7. Svícen menóra je popsán v Tóře (Exodus 25,31-40) – jak má být postaven a jak má být zapalován. V Zachariáši 4,2-3 je svícnu dán prorocký, symbolický význam, který ukazuje směrem k Mesiáši. (Svícen a olivové ratolesti jsou základními prvky znaku moderního státu Izrael.) Prorocká symbolika je popsána v Tóře, jejíž duchovní význam je odkryt v Nové smlouvě.
  8. Ve Zjevení 1,12-20 stojí oslavený Mesiáš uprostřed sedmi zlatých svícnů. Svícny reprezentují skupinu lidí, která je oslavena spolu s Mesiášem. Oni jsou ecclesia (církví), společenstvím svatých, největším společenstvím Izraele. Symboly v Tóře, vize proroků a zjevení Nové Smlouvy, jsou všechny součástmi stejné biblické mozaiky.
  9. Chanuka vypráví historii Makabejců, kteří válčili proti pohanskému vládci Antiochovi s příkazem nastolit Davidovo království pro Izrael a obnovit kněžskou službu v očištěném Chrámu. Příběh o zázračném oleji pro svícen je parafrází, která má původ v pozdnějších rabinistických spisech. Zatímco je téma království a světla zdůrazňováno více pro Novou Smlouvu, svátek Chanuky je zmíněn jen zběžně (Jan 10,22).
  10. Narození Mesiáše je historickým klíčovým bodem a to nemluvě o jedinečném okamžiku pro židovskou historii. Ješua je Světlem světa. Když plameny ohně sestupovaly na hlavy prvních učedníků (Skutky 2,3), staly se tak prvním naplněním chrámového svícnu. Následujte nás v jejich šlépějích, aby svět spatřil světlo Mesiáše, které svítí skrze nás!

Disciplína nebo odpuštění

Ron Cantor

Jaký by měl být náš postoj vůči služebníkům, kteří se dopustili hříchu? – Disciplína nebo odpuštění?
Nedávno byl uveřejněn článek týkající se služebníka, který padl, podrobil se obnovujícímu procesu a pak tento proces ukončil, aby založil sbor. Autor říkal, že bychom neměli tohoto služebníka soudit, nebo být proti tomu, aby pokračoval ve vůdcovství.

Avšak jakožto Mesiášovo tělo jsme povolaní vládnout a přinést disciplínu právě do takových situací (I Korintským 6,1-11). Když někdo zhřeší a pak činí pokání, my mu bez jakýchkoli dalších podmínek odpustíme. Avšak pozice vedoucího má podmínky a předpoklady (I Timoteovi 3). Proto je zde rozdíl mezi odpuštěním a obnovením jeho pozice autority.

Lidé zaměňují „odpuštění“ za „být způsobilý k vedení“. Kolik z nás odpustilo našim dětem, když se špatně chovaly, ale stejně je potrestalo pro jejich dobro? Můžeme tedy odpustit služebníkovi, který padne, ale pro jeho vlastní dobro a pro ty, které vedl, musí vedoucí apoštol vnést disciplínu.
Proces disciplíny neznamená kontrolovat, ale přinést život a obnovu. A v případě zneužití či manipulace nejde jen o odpuštění, ale i o ochranu těch, kterým bylo ublíženo, před dalším zneužitím. Oběti mají stejné právo obnovení jako padlý služebník. Odpuštění a disciplína jsou součástí stejného obnovovacího procesu.


Prosíme modlete se za:

Uzdravení pro Johna O,, Rose D. a Vaška R.
Dobré výsledky izraelských voleb
Boží vůli uprostřed demonstrací v Egyptě a občanské války v Sýrii
Větší plodnost pro křesťansko-arabskou Al Hayat TV a Israel Chai TV
Větší čtenost knihy Akivův ovocný sad
Ochranu pro nazaretského katolického kněze Jabrila Nadafa
Průlom pro stavební projekty mesiánské osady Jad Hašmona


Zpět
Zpět