Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©28/12/2012 Revive Israel Ministries

Znalost našich myšlenek

Ašer Intrater

Každý z nás jednou bude stát před Bohem, aby vzdal účty ze všeho, co v životě učinil. (Matouš 16,27, II Korintským 5,10, Zjevení 20,12-13). Nejen že Bůh soudí naše skutky, On také zná naše myšlenky. Lukáš v evangeliu třikrát zmiňuje případ toho, kdy Ježíš znal myšlenky lidí, kteří byli okolo Něj:

Lukáš 5,22 – Ježíš však poznal jejich myšlenky…
Lukáš 6,8 – On však znal jejich myšlenky.
Lukáš 9,47 – Protože Ježíš znal uvažování jejich srdce…

Ježíš řekl, že smilstvo není jen záležitostí těla, ale i postojem srdce (Matouš 5,28). Ta samá pravda je vztažena i na vraždu (Matouš 5,22, I Janova 3,15). Vezměme si kupříkladu příběh se Sárou, kdy se smála tomu, že by se měl narodit Izák. Doopravdy se smála? Pokud bychom na tom místě byli, řekli bychom, že „ne“. Pousmála se tomu sama v sobě (Genesis 18,12), ale Bůh to bral jako skutek.

V soudný den nebudou odkryty jen naše skutky, ale i tajemství ukrytá v našich srdcích.

Římanům 2,16 – V den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech.
I Korintským 14,25 – Budou se odhalovat skryté věci jeho srdce.

Představte si, že v soudný den stojíte na pódiu před miliardami lidí a andělů, obří video obrazovky sestupuje a všechny tajné fotografie z vašeho srdce jsou odhaleny. To je dostatečný důvod, abychom cítili bázeň před Bohem. Díky Bohu, že skutečné pokání a víra v krev Ježíše Krista může soubor všech těchto myšlenkových snímků vést k vymazání.


Druhá polovina proroctví

pastor Krzysztof Krajewscy, Krakow

Kéž Duch svatý nám dá nahlédnout do budoucnosti a pomůže nám pochopit, že slib Izajáše, zaznamenaný 700 roků předtím, než se Ježíš narodil, byl naplněn pouze v jeho první části!

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Izajáš 9,5-6

Ježíš, už ne dítě v kolébce, ale Božský bohatýr, vezme místo na trůnu celého vesmíru a připravuje naplnit druhou část proroctví.


Transcendentní život

Francis Frangipane [výňatek]

Když lidé přemýšlejí o svém povolání, často uvažují o něčem, co udělají pro Boha, nějaký úkol, který je viditelnou demonstrací jedinečného daru. Ale ani naše dary, ani specifické povolání nereprezentují skutečné jádro našeho povolání. Toto povolání je být jako Kristus. Jestliže věříme, že stávat se podobným Kristu je důvodem naší existence, musí být zjevná snaha dosáhnout této proměny.

Viděli jsme vedoucí služebníky, jejichž dary a povolání byly tak mocné a uchvacující, až to vypadalo, že jsou schopni přivést na zem samotné Nebe. Pak jsme k našemu překvapení objevili, že ti samí jedinci byli ve skrytu spoutáni spoustou hanebných hříchů. Jak se to může stát? Když je našim primárním cílem rozvoj našich darů, nebo našeho povolání a ne našeho charakteru, stáváme se stále více a více náchylní k satanskému oklamání.

Být jako Ježíš je to, proč existujeme. Když budeme usilovat o podobu Krista, získáme smysl života. Pro celý článek v angličtině klikněte zde. www.frangipane.org


Call Geneva

Cody Archer

8.- 12.prosince proběhla konference „Call Geneva“, organizovaná Gateways Beyond Ženeva za podpory místních švýcarských pastorů a pod vedením Bedrose Nassaniana a Lou Engle (The Call America).

První den konference zahrnoval 12 hodin modliteb, postu a činění pokání. Vrcholem pro mě osobně byl moment, kdy Ašer položil své ruce na Jacka S. (palestinský pastor), a začal vyprošovat spásu pro arabský lid. Poté to samé učinil Jack pro židovský lid. Boží přítomnost byla tak silná, že jste mohli cítit uzdravující moc Boží, která byla v tyto mimořádné a prorocké chvíle na nás sesílána.

Ašer spolu s Danem Justerem a dalšími mezinárodně uznávanými lektory vyučovali ve „School of Reformation and Restoration.” (Škola reformace a obnovy). Bylo vzrušující vidět zastoupení tolika rozdílných služeb z celého světa kdy spolu s místními pastory utvářeli vysokou úroveň služby Bohu, cti a duchovního budování Božího království.

Žijeme v den, kdy je Ješuova modlitba za jednotu v evangeliu Jana 17 zodpovězena tak bezprecedentním způsobem.

Celá akce byla ukončena 12.12.12 v původním kalvinistickém chrámu svatého Petra dech beroucími chválami a večerní bohoslužbou.


Spojení s Hugenoty

Allan Nadler [výňatek]

V nejtemnějších hodinách holocaustu, může být nejbezpečnějším místem pro Židy v okupované Evropě jižně položená francouzská vesnička Le Chambon-sur-Lignon. Místní obyvatelé v čas války na popud místního hugenotského pastora zorganizovali jednu z nejlépe propracovaných a největších záchranných operací, která zachránila život skoro 5 000 Židů.

Spojení s Hugenoty je v tomto příběhu zcela náhodné. Spíše poukazovalo na historickou náklonost francouzských protestantů k Židům, na jejich teologické kořeny, které v konečném důsledku sahají k biblické teologii „otce reformačního protestantismu“, Jana Kalvína.

[Poznámka od Ašera: V létě roku 1971, jsem jako dlouhovlasý student Harvardu cestoval stopem napříč Francií a projížděl jsem vesničkou Chambon-sur-Lignon. Tehdy se tam někdo se mnou snažil sdílet evangelium, jenže tenkrát jsem tomu nerozuměl. O pár let později, když jsem se stal věřícím v Ješuu, jsem pochopil, co se vlastně tenkrát stalo.]


Modlitební potřeby

Uzdravení pro Johna O., Rose D., a Vaška R.
Dobré výsledky izraelských voleb
Větší plodnost pro křesťansko-arabskou Al Hayat TV a Israel Chai TV
Průlom pro stavební projekty mesiánské osady Jad Hašmona

Milost a přízeň pro nové prostory sboru Congregation Ahavat Yeshua


Zpět
Zpět