Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©4/1/2013 Revive Israel Ministries

Dvě poznámky

Ašer Intrater

Je známo, že rabín Menahem Mendel Morgenstern z Kutska (1787 – 1859) kdysi řekl: „ Každý člověk by měl mít v jedné kapse poznámku, ve které se píše: „Celý svět byl stvořený pro mne,“ a v druhé kapse druhou poznámku: „Nejsem nic než hlína a prach.“ Porovnejme s verši z Genesis 1, 2 a 3.

Genesis 1,26 – I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami…a nad celou zemí.”

Určitým způsobem jsme „jako“ Bůh. Stvořil Zemi pro nás a pověřil nás vládou nad ní. Vskutku, celý svět byl stvořen pro nás. Na druhou stranu, jsme jen stvořené bytosti. Vytvořil nás z hlíny. Lidstvo umírá a navrací se k tomu, že je jen hlínou.

Genesis 3,19 - … dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.

Je to paradox, dvojitá pravda, která se zdá být v rozporu. Vyžaduje to hodně víry a sdílení Jeho božské přirozenosti abychom viděli sami sebe, že jsme „ jako Bůh“ (2 Petrova 1,4), ale vyžaduje to i velkou pokoru, abychom sami sebe viděli jako pouhou hlínu. Jsme kombinací Stvořitele a stvoření. Jsme „napůl Bůh“ a „napůl bláto“.

Genesis 2,7 – I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života.

Bůh do nás vdechl svého vlastního ducha, aby nám dal život. (Ješua do nás vdechl Ducha svatého znovu, aby nám dal věčný život - Jan 20, 22) Podle zjevení si musíme být vědomi naši poníženosti i naši vyvýšenosti. Během let chození s Pánem víc a víc rozumíme tomu, jak nízcí jsme bez Něj a jak vysoko nás chce pozvednout.

2 Korintským 4,7 – Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.

Proces učednictví je být nejen velmi nízko pokořen, ale i být vysoko pozdvižen.


Davidův Svatostánek

Ariel Blumenthal

Ve Skutcích 15 se proroctví Davidova svatostánku, které pochází z Ámose 9, stane klíčovou pasáží porozumění, jak a proč Bůh přiváděl pohany k víře. V dnešní době se „ obnova Davidova svatostánku“ stala oblíbeným tématem a to s odkazem na obnovení Duchem naplněných chval, modliteb a proroctví. Jelikož sám král David byl mužem chval, modliteb a proroctví (ustanovil 24 hodinové uctívání v Jeruzalémě - 1. Královská 24) je tento odhalující výklad textu zcela platný a pravdivý. A přesto je tento aspekt jen třetinou biblického proroctví.

Ámos 9,11-12,  9,14-15
V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů dávných. Podrobí si pozůstatek lidu edómského a všech pronárodů; i budou nazývány mým jménem, je výrok Hospodina, který toto činí…Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin, tvůj Bůh.

David nebyl jen uctívač, byl králem, a to králem Izraele. Tudíž proroctví nemluví jen o duchovní autoritě ale i o vládní. „ Obnova Davidova svatostánku“ je podobná žádosti apoštolů o „ obnovení izraelského království“ (Skutky 1,6).

Obnovení „údělu Izraele“ se vztahuje k obnovení lidí, země a státu Izrael. Pohané, kteří jsou „ nazvání mým jménem“ se vztahují k mezinárodní církvi (ekklésia). Proto má proroctví tři rozměry: Církev, izraelský národ a mesiánský pozůstatek.

Tato trojnásobná obnova je provázaná, propojená a na sobě závislá. Bůh obnovuje modlitby, chvály a proroctví v církvi, spravedlivou vládu v Izraeli a apoštolské mesiánské hnutí uvnitř Izraele.


Volby

Prosím, modlete se o Boží vůli v izraelských volbách, které se budou konat za méně než 3 týdny. Aktuální průzkum ukazuje tyto následující preference v procentech:

36 – Netanjahu - Liebermanova koalice, středně pravicoví
18 – Shelly Yachimovitch, dělnická strana, středně levicoví
13 – Bennet – překvapivý růst náboženské pravicové nacionalistické (osadnické) strany
11 – Šas –Sefardská krajně-náboženská strana, zahrnuje návrat Aryeho Deri
11 – Arabská strana, 10 % izraelského Knessetu je arabský (!)
9 – Cipi Livniová, středně levicoví
9 – Yair Lapid, středně levicoví
5 – Yahadut HaTorah, Aškenázská krajně-náboženská strana
4 – Merets- krajně levicoví

Vytvoření koalice bude, jako vždy, složité. Na jedné straně je tady potřeba posílení vedoucího představitele vlády, pravděpodobně Netanyahu. Přesto je tu potřeba středního prvku k vyvážení náboženské skupiny, možná Lapid.


Sbor Ahavat Yeshua

Eddie Santoro

Náš sbor v Jeruzalémě roste a každý víkend ho navštěvují noví lidé. Cítíme, že se zvýšilo pomazání Ducha svatého na naších setkáních a taky, že se zvýšil smysl pro společenství.

Prosím, modlete se za Evana, kterému se nedávno svěřilo vedení oddělení uctívání. Dělá mistrovskou práci, když pracuje na rozvíjení různých chválících týmů.

Pro lepší efektivitu dětské služby a další výchovu, rozšiřujeme také program pro děti. Prosím, modlete se za Vered, protože skládá tým z dobrovolníků, kteří investují svůj volný čas do tohoto dětského programu.

Prosím, modlete se za Sarah, Yoel a Or, kteří pracují s mládeží, aby byli posílení pro službu dospívajícím. Připojte se k nám ve víře, že vychováme generaci mladých Izraelců, kteří přinesou evangelium tomuto národu i světu.

Je to jen začátek toho, co Bůh chce dělat. Prosím, modlete se za Ašera a za mě spolu s naším vedoucím týmem, ohledně našeho hledání Boží vůle pro sbor Ahavat Yeshua.


Zpět

Zpět