Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©11/1/2013 Revive Israel Ministries

Intimita

Ašer Intrater

Nejvzácnější věcí v životě je intimita. První a nejdůležitější je intimita s Bohem, pak s lidmi. Je perlou tak nesmírné ceny, že bychom měli prodat vše, jen abychom ji získali. Intimita vychází ze vztahu s Bohem skrze víru v Ješuu (Ježíše) Mesiáše.

Abraham se stal Božím přítelem (Izajáš 41,8; Jakub 2,23). Mojžíš znal Boha tváří v tvář (Deuteronomium 34,10). David řekl že kirvah (hebrejsky blízkost, důvěrnost) Bohu je pro něj cennější než cokoliv na světě (Žalm 73,25; 28), a že „sladká rada“ je to, po čem touží od svého přítele (Žalm 55,14).

Učedník, který dosáhl největší intimity s Ješuou, byl Jan, který mu během poslední večeře spočíval na prsou, a který byl znám jako „učedník, kterého Ješua miloval“ (Jan 13,23). Napsal tato slova: vždyť Otec sám vás miluje,… - Jan 16,27.

Jestliže vás Samotný Otec miluje, pak neexistuje žádná bariéra, žádná vzdálenost, žádné odmítnutí, žádné oddělení. Největší intimita na nejosobnější úrovni je sebeobětování. Doslovný překlad Deuteronomium 4,4 je davek, což znamená ti, kteří lnou k Bohu „jako lepidlo“. Není bližšího spojení než lepidlo.

Hřích narušuje intimitu. Jeremjáš toto popisuje jako opasek, který se znečistil (Jeremjáš 13,1-11). Byli jsme blízko Bohu tak, jak může být jen spodní prádlo a pak jsme se stali špinavými. Hřích je jako muž, nebo žena, kteří zradí sexuální intimitu v manželství cizoložstvím (Jozue 1,2; 3,1). Hřích je zradou intimity.

Intimita umožňuje sdílení skrytých myšlenek dvou duší. Bůh dovoluje, abychom sdíleli Jeho nejhlubší myšlenky skrze Ducha Svatého (1 Korintským 2,10-12). Duch Svatý ví, co je v Božím nitru a následně tyto věci sdílí s námi. Toto je intimita: vnitřní člověk dotýkající se vnitřního člověka. Když budeme naše srdce sdílet s Bohem, Jeho srdce se nám dá poznat (1 Korintským 8,3).
Intimita vyžaduje zranitelnost. Když otevřeme nejcitlivější věci z našeho srdce někomu druhému, existuje zde pravděpodobnost, že budeme zraněni. Proto zranitelnost zahrnuje bolest. Bolest je cenou za intimitu. Můžeme být zraněni i našimi přáteli (Zacharjáš 13,6).

Proto intimita vyžaduje důvěru. Nemůžeme se přiblížit k Bohu, dokud v Něj nemáme důvěru (Židům 11,6). Potřebujeme víru, abychom mohli důvěřovat ostatním. Když chceme, aby nám ostatní věřili, musíme být důvěryhodnými. Boží věrnost nám umožňuje Mu věřit. Věrnost vypůsobuje víru i v dalších lidech.  

Ješua dokonal vše pro nás na kříži. Stal se zranitelným, aby otevřel cestu k intimitě s otcem. Zranili jsme Jej. Ješua zaplatil cenu, která nám zajistila intimitu s Otcem. Byl bičován, bit a zesměšňován kvůli nám. Toto je oběť lásky, která přináší bolest zranitelnosti, aby zaplatila cenu za intimitu.
Denně na sebe bereme kříž (Lukáš 9,23), abychom spolu s Ním mohli kráčet. Meditujeme nad Písmem, abychom pochopili jeho myšlenky (Izajáš 55,8-11). Modlíme se v Duchu Svatém, abychom měli zjevení a znali Jej osobně (Efezským 1,17). Pokořujeme sami sebe, abychom Mu byli blíže (Matouš 11, 25-29). Posloucháme dokonce až na smrt, abychom Ho znali a byli jako On (Filipským 3,10).

Ješuova poslední a největší modlitba zněla: „ať jsou jedno“ (Jan 17,11; 21-23). Je to mnohem víc, než jen modlitba za jednotu a spolupráci. Je to modlitba za božskou jednotu. Ješua se modlil, abychom byli v Něm a Bůh v nás, tak jako On a Otec jsou jedno. Zve nás, abychom zakusili tu samou dokonalou intimitu.

Intimní jednota s Bohem je nejnádhernější a nejvíc proměňující zkušenost v celém vesmíru, která oslavuje a očišťuje (Jan 17,5; 10; 17; 24), a je vrcholným potěšením (Žalm 16,11). Je smyslem, pro který jsme byli stvořeni.


Izraelské volby 2013

Mati Šošani, Jerusalem Institute of Justice

22. ledna budou Izraelci volit svou novou vládu a premiéra. Většina stran zaměřila své politické kampaně na dobrý obraz lýdrů. Pokud jde o jasný seznam cílů a otázek, které bude muset nová vláda řešit (izraelsko-palestinský mírový proces, íránská hrozba, vládní deficit, nábor ortodoxních Židů do vojenské služby, a finanční frustrace izraelské střední třídy), zaznívá z politického éteru ticho.  Tato témata nemají bohužel jednoduché a krátkodobé řešení.

Jakmile budou známy výsledky, izraelský premiér a vláda budou mít na talíři spoustu témat, vyžadujících kreativní vůdcovství a jasný směr. Modleme se za Boží vůli v těchto nadcházejících volbách a za moudrost a jasnost pro zvolené vůdce.  

Sněhová nadílka (zpráva z minulého týdne)

Tento týden zasáhla Izrael sněhová a dešťová bouře, která byla za posledních 20 let tou největší. Galilejské jezero stouplo o 73 cm a na konci zimy může dokonce dosáhnout své původní úrovně. V Jeruzalémě je 13 cm sněhové pokrývky.

Ačkoli byl celý stát zasažen povodněmi (okolo 100 rodin bylo evakuováno z osady Bat Hepher), máme radost, že vidíme všechny vodní nádrže, jak se znovu naplňují. Věříme, že je to znakem, že rok 2013 bude rokem duchovního naplnění a rovněž požehnání.


Bickle na CNN

Tento měsíc Christiane Amanpour odvysílala na CNN zvláštní pořad o Armagedonu. Součástí reportáže byl rozhovor s Mike Bicklem z IHOPu. Toto vysílání viděli milióny diváků. Nepřestávejme se modlit za drahé přátele z IHOP, protože jejich svědectví zasahuje svět a žehná celé mezinárodní církvi.

Pokud chcete vidět toto vysílání v angličtině, klikněte zde.


Zpět

Zpět