Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©8/2/2013 Revive Israel Ministries

Autorita, učednictví a velké povolání

Ašer Intrater

V Matouši nacházíme, co se týče „velkého povolání“, hluboké spojení mezi autoritou a učednictvím. Podívejme se na slova autorita ve verši 18 a učedníci ve verši 19 ve 28. kapitole. Ješua má autoritu, proto získáváme učedníky. Učednictví je reakce na autoritu Ješuy.

Matouš 28,18-19
Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

Poselství evangelia je nabídnout odpuštění a pozvání do věčného života, je ale také deklarací autority. Není spásy bez Pána. Nejzákladnější povolání spásy je povolání k vyznání Pána. (Římanům 10:9  Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.) Vyznání Ješuy jako svého Pána je v podstatě příslib podrobení se Jeho autoritě.

Modlitba spasení by měla zahrnovat frázi: „ Pokořuji se pod autoritu Ješuy a zavazuji se k poslušnosti vůči Němu.“ [ Včera naše přítelkyně evangelistka, Rachel, přivedla poprvé jednoho Izraelitu (40) na naše denní modlitební setkání. Slyšel mě vyučovat na toto téma a požádal o spasení, díky Bohu. ]

Ješua má veškerou autoritu. Evangelium vyhlašuje tuto autoritu.  Kdokoliv se Mu podřídí, je zachráněn a stává se jedním z Jeho učedníků. Být učedníkem, znamená učit se jak chodit v podřízenosti Jeho autoritě.

Ješua má dva druhy autority. Prvním je přímá duchovní autorita. Musíme Ho poslouchat přímo pod vedením Ducha Svatého v našem svědomí (Římanům 2, 15; 8,16; 9,1). Jeho slovo a Jeho požehnání je nad každé lidské pomyšlení. Písmo pro nás vymezuje Jeho absolutní zásady dobra a zla.

Druhým druhem autority je přenesená, skrze ostatní lidské bytosti. Přímá autorita má přednost před přenesenou autoritou, přesto také musíme respektovat i tento druhý druh autority. Problém je, že Ješua je perfektní, zatímco lidské bytosti v pozici delegované autority jsou nedokonalé a hříšné. Jak se můžeme podřídit autoritě lidské bytosti, která je často špatná nebo dokonce zlá? Proces učení se správného postoje vůči autoritě je ústřední části učednictví.

Většina lidí už měla špatnou zkušenost s autoritou. Mnozí byli zranění a zneužití lidmi s autoritou. Další se urazili jakýmkoliv projevem autority. Lidé se často bouří, když by se měli podřídit a naopak se chovají sobecky, když určitou autoritu mají. Potřebujeme více Boží moudrosti, abychom se vypořádali se vším tím nepořádkem a chaosem!

Autorita musí být omezená sférami nebo oblastmi s jasnými vymezenými hranicemi (Lukáš 23,7; 2. Korintským 10,13). Otec má autoritu ve své vlastní rodině, ne v rodině někoho jiného. Ministerský předseda má autoritu ve svém národě a ne v jiném. Království (angl. kingdom) je oblastí autority krále, je to „nadvláda“ krále (angl. king-dominion). Všechna přenesena lidská autorita je omezená. Pouze Ješuova nadvláda je neomezená. On má „veškerou“ autoritu jak v nebi, tak i na zemi.

Kéž Bůh vyléčí naše srdce z každého zneužití moci a přivede nás k pokání z každé vzpoury! Vyvážený a zdravý postoj vůči autoritě je známkou pravého učedníka.


Prosíme modlete se
  1. Občanská válka v Sýrii dosáhla nejhorších rozměrů s více jak 200 zabitými v posledních 24 hodinách, včetně bojů na okraji Damašku. Prosím, modlete se, aby se stala Boží vůle.
  2. Uprostřed interních debat Netanyahu nebyl schopen vytvořit koalici s Lapidem  a Bennetem. Prosím modlete se za správný politický směr a správné členy koalice.
  3. Prosím, modlete se za zdraví, růst a lásku v naších sesterských společenstvích, Ahavat Yeshua v Jeruzalémě a Tiferet Yeshua v tel Avivu.

Esteřin Půst

Zaznamenejte si ve svých kalendářích čtvrtek, 21. února, kdy proběhne tradiční „Ta'anit Ester“ (Esteřin půst).  V Izraeli se několik sborů a modlitebních domů sjednocuje k postu a přímluvám za Izrael, Církev a národy dle biblického vzoru knihy Ester. Zveme Vás, ať už jste členy jakýkoliv křesťanských církví, nebo mesiánských synagog, k 12ti hodinám modliteb, chval a proroctví. Detaily a podrobnosti budou brzy následovat.


Zjevení na Konci časů

Ben Ari

Co by se stalo, kdybychom začali dělat to, co udělali Ješuovi učedníci, když byl na ně seslán Duch Svatý tam v hořejším pokoji? Peter, na svou obhajobu proti nařknutí z opilství, citoval proroka Joele: „A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. (Skutky 2,17).“

Ale v den Letnic Bůh neseslal Ducha Svatého na každé tělo. Seslal Ho pouze na ty, kdo se modlili v hořejším pokoji. To znamená, že takové seslání, o jakém Joel hovořil, ještě nepřišlo.

Duch Svatý padl na učedníky, když byli v onom pokoji. Ale dnes jsou věřící všude po světě. Dal nám Bůh nějakou nápovědu týkající se Jeho plánu? Co by se stalo, kdybychom se my, novodobí učedníci Ješuy, sešli dohromady a modlili se se stejným očekáváním?  Viděli bychom naplnění Joelova proroctví?
Pokud se chcete dovědět více (v angličtině), podívejte se na nové Ašerovo učení Zjevení na Konci časů na našem YouTube kanálu, klikněte zde.


Byli jste už požehnání našimi týdenními aktualitami?

Pokud ano, chceme o tom slyšet! Rádi bychom slyšeli, jak aktuality pomohly vést vaše modlitby za Izrael, či se staly nástrojem evangelia, nebo jak je Bůh použil ke změně ve vašem životě.  Pošlete nám zprávu na následující adresu a sdílejte se o tom s námi: reviveisraelmedia@gmail.com


Zpět

Zpět