Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©1/3/2013 Revive Israel Ministries

Spasený Tel Aviv

Ašer Intrater

Míříme do speciálního období plného růstu a množení. Déšť, který skrápěl celý Izrael, byl tuze hojný (Ozeáš 6,3); mandlovníky vzkvétají (Jeremjáš 1,11); jsme v roce „Hospodinovy přízně“ (Izajáš 61,2).

Kniha Skutků dokumentuje růst počtu prvních učedníků. Vše začalo vylitím Ducha Svatého v Jeruzalémě.
Skutky 2,41 – Přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

Vše pak pokračovalo v první společenství víry.
Skutky 2,47 - A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

V důsledku léčivých zázraků a náboženského pronásledování, přibývali další.
Skutky 4,4 – Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc.

Po rozsudku Ananiáše a Safiry, čísla rostla ještě více.
Skutky 5,14 – A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu.

Počty obrácených rostly taktéž mezi řecky mluvícími Židy.
Skutky 6,1 - V té době, kdy učedníků stále přibývalo.

Po vytvoření nového správního a finančního řádu rostla čísla ještě více, včetně ultra-ortodoxních náboženských Židů z Chrámu.
Skutky 6,7 – Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru.

Probuzení se začalo šířit i do Samařska.
Skutky 8,14 – Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana.

Poté, co se Pavel obrátil, počty obrácených rostly na území „celého“ Izraele.
Skutky 9,31 – A tak shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se; chodila v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého, a tak vzrůstal jejich počet.

Větší část Tel Avivu dnes zahrnuje Jaffu, Lod a Šaron. Tato oblast obsahuje největší počet židovských obyvatel, který se kdy na jednom místě shromáždil. „Celá“ tato oblast se před 2000 lety obrátila k Hospodinu. (Opět si povšimněte, slova „celá".)
Skutky 9,35 – Všichni obyvatelé Lyddy (Lod) a Sáronu (Šaron), kteří to viděli, obrátili se k Pánu.
Skutky 9,42 – To se stalo známým v celé Joppě (Jaffě), a mnozí uvěřili v Pána.

Halleluja! Celý Tel Aviv (Jaffa, Lod a Šaron) zažily probuzení. Odtud se rozšířilo do Evropy, Asie a Afriky. Tento růst pokračoval do Antiochie (Skutky 13,44), Ikonia (14,1), Lystry (16,5), Tesaloniky (17,4), Bereey (17y12), Atén (17,34), do celé Malé Asie (19,10), Efezu (19,18), k tisícům Židů (21,20), na Maltu (28,9), a do Říma (28,30).

Kéž by vás svědectví o růstu počtů věřících mohla povzbudit! Celý Izrael bude spasen (Římanům 11,26); celý Tel Aviv bude spasen (Skutky 9,35). Jestliže se to již stalo, může se to stát znovu. Jestli se to stalo v Izraeli, může se tak stát i ve vašem národě.


Změny v Tiferet Yeshua

Ari a Šira Sorkoram

Ašer je naším milým přítelem a partnerem ve službě již od doby, kdy byl členem našeho vedoucího týmu v Tiferet Ješua v tel Avivu, v období, než byl poslán dál, do sesterského sboru, Ahavat Ješua v Jeruzalémě.

Jsme nadšeni, že nyní souhlasil s návratem, a vedl kongregaci Tiferet Ješua a stal se mentorem vedoucího týmu složeného z mladých rodilých Izraelců a připravil je k budoucímu vůdcovství. Pod jeho vedením bude také pracovat Ron Cantor, kde bude nápomocen mentorování těmto mladým vedoucím.

Je to velmi vzrušující. Děkujeme Bohu za Ašera a Betty, Rona a Elana, a žádáme Jej, aby požehnal jejich rodinám a stal se tak skrze ně požehnáním pro Tiferet Ješua. [Poznámka: Prosím, modlete se za zvláštní milost pro Ašera během této doby přechodu, a to hlavně ve službě a dohledu nad týmy v Ahavat Ješua, Tiferet Yeshua a Revive Israel.]


Izraelská vláda

Stále potřebujeme naléhavé modlitby za novou izraelskou vládu. Koaliční pokusy zatím zaváhaly. Netanjahu vyjádřil touhu mít co nejširší škálu členů v koalici, a to jak labouristy tak ultra-ortodoxní. Mesiánští věřící v Izraeli vnímají jako pozitivní jeho snahu o spojení se stranou Lapida a Benneta, což by vedlo k sociální spravedlnosti a rovnosti mimo jiné i ve vojenské službě a náboženském pluralismu.

Současná krize je z velké části zapříčiněna egoistickým přístupem a osobními ambicemi. Naskýtá se zde velká příležitost pro průlom na izraelské politické scéně. Čas běží a je čím dál tím kratší: Netanjahu může do 16. března požádat o jednorázové dvoutýdenní prodloužení politických jednání o složení kabinetu, což je jen pár dní do 20. Března, kdy je v Izraeli plánovaná návštěva Obamy.


Esteřin půst

Avichai O and Oriel M

Letošní Esteřin půst byl nepopsatelně požehnaný! Shromáždili jsme se na 12 hodin postu, intenzivního uctívání a stáli jsme v přímluvách za Izrael, církev, národy a naše arabské sousedy.

Pán nám ukázal nový prorocký pohled na knihu Ester a to jak Bůh odměňuje pokorné a pokořuje pyšné. Náš společný čas skončil s uctíváním a se zaměřením na jednotu v těle Mesiáše jsme společně sdíleli večeři Páně. Setkalo se nás na 130 věřících, z devíti místních sborů.

Na webu se uskutečnilo na 1048 spojení z 8 různých národů, kteří se k nám připojili na live streamu, někteří jako jednotlivci a někteří jako modlitební skupinky a kongregace. Reakce byly bouřlivé. Navzdory skutečnosti, že většina nerozuměla hebrejským modlitbám, chválám a proroctvím, mnozí se vyjádřili, jak velice významné bylo pro ně být součástí něčeho tak autentického.


Nový vítr v mesiánské hudbě

Juda a Jennifer Morrison jsou zde v Izraeli novou generací mesiánských vedoucích chval. Vydali nové album, Let Us Return,které obsahuje původní písně chval, které tento mladý pár napsal a nahrál v hebrejském jazyce. Jejich chvály se již deset let hrají ve sborech po celém Izraeli a teď se i vy můžete přidat k tomu, co dělá Duch Svatý skrze chvály ve Svaté zemi.

Let Us Return si můžete zakoupit a stáhnout na: iTunes OR CD Baby


Zpět

Zpět