Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©24/5/2013 Revive Israel Ministries

Pět velkých “celistvostí”

Ašer Intrater

Jak stále více vstupujeme do Posledních časů a čím více se blíží druhý příchod Ješuy, je zde několik hlavních trendů, které se blíží ke svému naplnění. Samozřejmě my v Izraeli vyhlížíme velké zaslíbené probuzení našeho lidu.

Římanům 11,26
Bude však zachráněn CELÝ Izrael.

V modlitbě za tuto požehnanou událost jsem si uvědomil, že takovéto probuzení v Izraeli by nepochybně bylo spojeno s širším vylitím Ducha Svatého. Probuzení v Izraeli a celosvětové vylití Ducha jsou jednou a tou samou událostí.

Skutky 2,17
A bude v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na KAŽDÉ tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.

Probuzení v Izraeli a celosvětové vylití Ducha reprezentují poslední úroveň velkého pověření. Také pověření evangelia bude ve stejný čas kompletní.

Marek 16,15 (Matouš 28,19)
A řekl jim: "Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium VŠEMU stvoření.

Jakmile dojdou tyto tři události naplnění, mezinárodní Církev (ecclesia) dojde plné jednoty.

Jan 17,21
…aby VŠICHNI byli jedno…

Ješuova modlitba není jen za jednotu, ale také za plnost lásky, slávy a svatosti v Božím lidu. Probuzení v Izraeli, celosvětové vylití Ducha a dokončení velkého pověření probíhají spolu s dojitím plnosti Těla Mesiášova.

Až tento nádherný vývoj dojde naplnění, pak i satan a svět zareagují proti němu s celou svou „plností“.  Národy budou sjednoceny v masivním útoku na Izrael, aby zabránili příchodu Ješuy.

Zacharjáš 14,2
Shromáždím k Jeruzalému do boje VŠECHNY pronárody.

Boží plán zahrnuje VŠECHNO v nebi i na zemi (Efezským 1,10) a všechna Jeho zaslíbení se naplní (2 Korintským 1,20).  Všechny události v Posledních časech jsou vzájemně propojeny.


Kniha Skutků ožívá!

Výňatek od Jane Hansen Hoyt, prezidentky Aglow International

V těchto posledních dnech vyjde z Jeruzaléma znovu slovo Hospodinovo, protože Boží království je na dosah ruky. Aglow hraje klíčovou roli v posledních časech, pomáhá dokončit velké povolání kázat evangelium každému národu, a aby Pán vylil Svého Ducha na všeliké tělo (Skutky 2,17-21).

Když jsme se s Aglow sešli v Jeruzalémě s Ašerem, zeptal se skupiny, „Co když Aglow napříč světem obdrží pověření od apoštolského vedení v Jeruzalémě, aby se drželi Skutků 1,8? Byli byste stejný Aglow se stejnou vizí, stejným ohněm a stejnými chválami, ale v Duchu byste byli postaveni do jiné pozice. Reprezentovali byste to, co bylo obnoveno v Jeruzalému po 2000 letech. Byla by to obnova Skutků 1, příprava na příchod Ješuy.“

V tomto bodě setkání, vedení Aglow přítomné v Izraeli a všichni z tohoto výjezdu povstali a přijali toto povolání jako lidé, kteří jsou vysláni z Jeruzaléma, aby byli svědky v každém národě na zemi.

Bůh v naší generaci něco obnovuje. Povolání ze Skutků 1 vede k probuzení ze Skutků 2. Být „vyslán“ z Jeruzaléma je významným krokem. Je to duchovní uspořádání, které uvolní širší pomazání a moc v poslední den. Všechny věci jsou uspořádány spolu s Nebem, aby naplnily Velké povolání a navrátili se k Ježíšovi! Kniha Skutků znovu ožívá.

Celý článek si můžete přečíst v angl. zde.


Duchovní rodičovství

Don Finto

Numeri 8,24-25 je pro mě definujícím slovem. Bůh řekl Mojžíšovi, aby Levité byli ve Stanu setkávání a pracovali od svých 25 do 50 let. A od svých 50 let už neměli vykonávat tuto práci, ale pomáhat a sloužit těm, kteří ji dělali. Nejvyšší povolání mého života je vychovávat a posilovat další generace. Shledávám radostnějším vidět mé syny a dcery ve víře jak jsou úspěšní a jak prosperují v čemkoli, co jsem kdykoli udělal já. Cítím se jako otec sedící na tribuně, jehož děti jsou vrcholoví hráči míčových her.
Když my starší muži a ženy držíme pozice moci a autority aniž bychom uvolnili autoritu a zodpovědnost pro další generaci, maříme Boží práci. Na druhou stranu starší muži a ženy, kteří se nezabývají syny a dcerami, nepovzbuzují je, nevyzývají je a nemilují je, postrádají největší požehnání života.


USA a Hongkong

-Ašer a Betty budou sloužit v USA na Tikkun America konferenci v pátek 31.5. Paul Wilbur povede uctívání více na: www.tikkunamerica.org

-Ašer a Paul budou rovněž sloužit v Immanuel Church v Silver Spring v neděli 2.6 na bohoslužbách v 8:30 a v 11:00 hodin. Pro více info klikněte zde. www.immanuels.org

-Ašer, Ariel Blumenthal a Ari Sorkoram budou sloužit na konferenci v Hongkongu od 24.6. do 28.6. Pro více info napište email na: ariel.blumenthal@reviveisrael.org


Zpět

Zpět