Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©21/6/2013 Revive Israel Ministries

Jeruzal ém ze zlata

Ašer Intrater

Toto ráno jsem vstal dříve, abych se modlil. Panorama Jeruzaléma byl po mé pravici a po mé levici začalo stoupat slunce. Paprsky byly právě pod takovým úhlem, že se krátce před úsvitem odrážely paprsky od budov, takže to vypadalo, že září zlatým světlem. Světlo ale nepřišlo z budov, ale ze slunce.

V Písmu slunce reprezentuje světlo zářící z obličeje Ješuy, když se vrací ve slávě (Matouš 17,2; 25,31; Zjevení 1,16; 19,11). Dnešní Jeruzalém je pozemským vzorem toho nebeského.

Zjevení 21,10-11a 23
V Duchu mne odvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, mající Boží slávu. Jeho jas je podobný nejvzácnějšímu kameni…A to město nepotřebuje slunce a měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek.

To, co jsem viděl, se zdálo být podobenstvím toho, co má přijít, když nebeský Jeruzalém sestoupí a Boží sláva naplní toto město a celý svět.


Davidův stánek

Mike Bickle, výňatek

V roce 750 před Kristem prorok Ámos předpověděl obnovu Davidova stánku.

V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů dávných. (Ámos 9,11)

Stánek Davidův mluví o ústřední pozemské vládě, která se projevuje v duchu uctívání a modlitby. Skládá se jak z řádu uctívání, tak z vládní moci. Pro Izrael je to otázka národního významu a pro svět je významem díky Tělu Kristovu.

Stánek Davida je postaven na sedmi důležitých bodech, které jsou hluboce spojeny. Tyto body jsou:

  1. Duchovní — Kristovo tělo v prorockém uctívání (1 Paralipomenon 16,1-4; 37).
  2. Politické — Boží spravedlivá vláda národů(Izajáš 16,5).
  3. Mesiášské věřící pozůstatek v obnoveném zemi a  státu (Ámos 9,14-15).
  4. Misijní zasažení všech národů evangeliem a Božím královstvím (Ámos 9,12).
  5. Transformační — milost k obnově měst a krajiny(Ámos 9,13-14).
  6. Nadpřirozenéuvolnění Boží síly, slávy a zázraků (Žalm 145,11–12).
  7. Eschatologické —Ježíš je v Jeruzalémě přijat za krále nade všemi národy.

Tak je to vyjádřeno přes mezinárodní církev v každém kmeni, jazyku země. Tak se to projevuje v mesiášském pozůstatek v obnovené zemi a státu Izrael. Spojuje tři rozměry - modlící se církev, mesiánské hnutí a stát Izrael. Vše to se zjevuje z části v tomto věku (jak k tomu pomalu dochází) a plnosti během Milénia. Ke kompletní obnově Davidova stánku dojde až při Ježíšově příchodu, kdy se vrátí vládnout všem národům z trůnu Davida v Jeruzalémě.


Možnost a síla

Greta Mavro

Řecké slovíčko pro sílu je dunamis a slovo pro možnost je dunato. Možnost a síla jsou v Bohu navzájem spojeny

Matouš 19,26 – „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“

V řečtině můžeme číst: U lidí je to (a-dunaton) – bez síly a schopnosti, ale u Boha je (dunata) všechno – oprávněnost a schopnost. Nemožné (adunato) se stává možným (dunato) s Bohem.  Bůh je panto-dunamos – všemohoucí a všemocný. 

Skutky 1,8 -  Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde.

Duch Svatý nám přináší Boží dunamis.

Marek 9,23 - Všechno je možné tomu, kdo věří.

Skrze víru se věci pro nás stávají (dunata) možnými. Naše víra napojena na Boží dunamis dělá nemožné možným.


Narozeniny prezidenta Perese

Jackie Santoro

Na tisíce lidí se v úterý večer sešlo v Národním konferenčním centru na oslavu 90. narozenin Šimona Perese, prezidenta Izraele. V roce 1934, jako jedenáctiletý opustil Peres své rodné Bělorusko, aby následoval svého otce do nově vznikajícího města Tel Aviv. Celá jeho rodina, která zůstala pozadu, byla zavražděna nacisty. V průběhu desetiletí se neúnavně snažil o založení a vybudování tohoto národa. Zúčastnilo se mnoho celebrit, včetně Billa Clintona, Tonyho Blaira a Barbary Streisand. Publikum povstalo, když Streisandová v hebrejštině zpívala "Avinu" (Otče náš, náš králi). Přestože je mnoho lidí, kteří nesouhlasí s jeho politikou, byl to úžasný zážitek vidět tento národ sjednocený na počest jednoho ze svých zakladatelů.


Zemní plyn

Premiér Netanjahu vedl obchodní a vládní představitele k dohodě, že obrovský zdroj zemního plynu stojící mimo břehy Izraele bude přidělen z 60% domácnostem a 40% bude pro export. Toto uspořádání slibuje Izraeli dodávky zemního plynu pro příštích 25 let, jakož i jistotu větších příjmů pro izraelskou ekonomiku.


Izrael – Čína, království osudu

Ariel Blumenthal

Co by se stalo, kdyby se představitelé izraelské mesiánské menšiny dali dohromady s vůdci a přímluvci z čínské církve na 4 dny uctívání, modliteb a vyučování? No, vyzkoušíme to! Ašer Intrater, Ari Sorkoram a já se připojíme k 500 čínským věřícím na spolu-pořádané konferenci, která se uskuteční příští týden, od 24. 6. do 28. 6. v Hongkongu. Přidejte se k nám v modlitbě za vylití Ducha svatého (Sk 2,17-18) pro odhalení tajemství konce časů (Římanům 11,25-26) a za prohlášení Boží moudrosti nad vládami a za proměnu v nová stvoření (Efezským 2,14 až 3,11).


Hřebík

Mnoho lidí nemusí shledat toto video v angličtině jako vtipné. Nicméně pokud jsi citlivý a starostlivý manžel, ženatý více než deset let, možná se budeš smát, až budeš brečet. Klepni na tlačítko zde.


Zpět

Zpět