Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©16/8/2013 Revive Israel Ministries

Nezatvrzuj sv é srdce

Ašer Intrater

Bible nás varuje před tím, abychom nezatvrzovali svá srdce..

Hebrejům 3,7-8 (Žalm 95,7-8)
Proto, jak praví Duch Svatý: Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při tom rozhořčení.

Dle fyzikálních pravidel, pokud se v lidském srdci objeví jakákoliv známka zatuhnutí, nebo usazeniny, je jedinec v nebezpečí akutní cévní příhody. Duchovní zatvrzení srdce je také smrtelnou záležitostí.
Boží hlas můžeme slyšet skrze meditaci nad Božím slovem, skrze tichý hlas v našem duchu a skrze svědomí. (1 Královská 19,12, Římanům 8,16; 9,1).

Když máme pocit, že nás Pán vnitřně k něčemu vybízí, stojíme před jednoduchou volbou, buď přijmeme výzvu a poslechneme, nebo se budeme bránit a bouřit. Potřebujeme jemné a pokorné srdce. Zatvrzené srdce nás bude vést ke vzpouře.

Je mnoho věcí, které mohou způsobit, že naše srdce bude tvrdé a zatvrzelé, jako například zloba, hněv, urážky, pýcha, strach, bolest, odmítnutí, lži, neodpuštění, chtíč, atd. Kvůli bezpráví na konci časů láska mnohých „ochladne(Matouš 24,12), lidé se stanou „milovníky rozkoše“ (2 Tim 3,1-8).

Potřebujeme střežit svá srdce od všelikého zla a nedovolit našemu srdci, aby se zatvrdilo a zchladlo. Jemné srdce uslyší a nabere duchovní „zvukové vlny“ hlasu Hospodina. Stejné zvukové vlny mohou zatvrzelé srdce změnit. Když uslyšíme Hospodinův hlas, podřídíme se Mu. Budeme zářit naším vnitřním bytím jako duchovní „mikrovlnná trouba“, která obměkčí a ohřeje naše srdce láskou.


Tato přítomná temnota

Patty Juster, výňatek

Nestojí to takovou námahu duchovního rozlišování, abychom viděli, nebo cítili přítomnost temnoty, která obklopuje dnešní svět. Tato temnota občas až dusí. Člověku stačí, aby si přečetl noviny, nebo si poslechl lidi na ulici a hned si uvědomí, v jakém vážném stavu je svět.

Izajáš 60,1-2 "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.

Někdy si ani neuvědomuje, jak tato deka tmy může ovlivnit i zralé věřící. Její vliv může začít pronikat do našich duší. Pak se tyto duchovní dveře otevřou na zoufalství, zklamání, depresi, apatii a sebeuspokojení.

Je to, jako kdyby člověk usnul. Učedníci nemohli zůstat ani na hodinu vzhůru, když byli s Ješuou v Getsemanské zahradě. Byli plní smutku, který dal jim spát. Slovo pro "temnotu" ve 2. verši je araphel, což znamená "mlha". Můžeme ji zažít jako rozmazané nebo matoucí myšlenky. Dobrou zprávou je, že žádná tma nás nemůže skrýt před Boží přítomností (Žalm 139,11-12). Izajáš 9,1 mluví o příchodu Mesiáše, jako o velkém světlu, které zazáří lidem žijícím v temnotách. Jako je Ježíš světlo, které svítí ve velké tmě, tak jsme tím světlem i my. Je čas soustředit se na světlo, takže sláva Páně bude zářit skrze nás k těm kolem nás.


Násilí v Egyptě

Ramez Atallah, Bible Society of Egypt

Právě jsem obdržel smutnou zprávu o totálním zničení a zapálení našich knihkupectví v Asyutě a Minii (jedny z největších měst v jižním Egyptě). Útočníci zničili kovové dveře chránící knihkupectví, vloupali se okny dovnitř a knihkupectví zapálili. Podobné incidenty se děly napříč celou zemí a bylo tak zničeno přes 15 kostelů a tři křesťanské školy.

Egyptská policie podporovaná armádou rozehnala zatím všechny demonstrace Muslimského bratrstva.

V odvetě muslimští extrémisté po celém Egyptě roznítili násilná běsnění. Některá z nich byla právě zaměřená na křesťanské cíle, které ale zdaleka nejsou těmi jedinými. Také jsou zaměřeni na vládní instituce, policejní stanice a jakýkoliv soukromý majetek, zejména zaparkovaná auta. Je to útok násilných menšin proti státu ve snaze destabilizovat zemi.


Proroctví o iPadu

Jedno z dalších ranních zjeveních:
Betty: Víš, že v Bibli je proroctví o iPadu?
Ašer: Cože?
Betty: Podívej se do Exodus 28,6 – "And they shall make the E-Pod…" („Udělají éfód ze zlata…“)
 (Poznámka: V hebrejštině, E a I jsou zaměnitelné, stejně tak jako P a F, také i A a O.)


Zpět

Zpět