Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©23/8/2013 Revive Israel Ministries

Sk ála a klíč

Sonia Waters

V kapitole 16 Matoušova evangelia obdržel Petr (Šimon Kéfa) od Ješuy významné zjevení. Zde jsou uvedeny čtyři fáze tohoto historického průlomu:

  1. Ješuovo mesiášství
  2. Novo-smluvní komunita víry
  3. Delegovaná duchovní autorita
  4. Ochrana proti satanským silám

Matouš 16,16-19
"A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha." Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone Bar-Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. Dám ti klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích."

Když se jedinci dostane zjevení od Ješuy, stává se členem Ecclesie, univerzálního novo-smluvního společenství víry. Toto členství by mělo být vyjádřeno aktivní účastní v místním sboru podobně smýšlejících věřících.

Stejně jako přijímáme od Ješuy zjevení, stejně tak skrze Něj získáváme autoritu. Zjevení a autorita můžou být symbolicky pojmenovány jako klíče. Stejně tak jako se podřizujeme Jeho autoritě, autoritu získáme jen tak, že se Mu podřídíme. (Lukáš 7,7)
Duchovní autorita přichází dvěma cestami: přímo skrze jméno Ješua a nepřímo skrze vedení místního sboru. Obě cesty, jak nepřímá, nebo přímá, vedou k duchovní autoritě skrze poddání se. Být pod autoritou je i místem bezpečí a ochrany.  Je to bezpečné a stabilní. Je to jako „skála“.

V této pozici jsme chráněni před silami zla a jsme schopni uvolňovat Boží vůli do své země. Jsme tak chráněni před zlem, že i „brány podsvětí“ nás nemohou porazit. Máme tolik schopnost uvolňovat Boží vůli, že to, co „přijmeme“ nebo „odmítneme“ na zemi, bude odmítnuto nebo přijato v nebi.

Opak je také pravdou: pokud nebudeme mít osobní zjevení Ješuy a nebudeme členy v místním sboru, máme malou moc ovlivňovat svět k lepšímu podle Božího království, a tak se vystavujeme démonickým útokům.

"Klíčem" je zjevení Ješuy spolu s pochopením duchovní autority. „Skála“ je zjevením Ješuy spolu s aktivním členstvím v místním sboru. Když jsme na skále, máme klíče. Pokud nejsme na skále, nemáme klíče. Naše nohy by měly být na skále, a klíče v našich rukou.


Fraška islámské demokracie

Premiér Turecka Erdogan tento týden obvinil Izrael z toho, že způsobil vojenský převrat v Egyptě. Jeden izraelský komik napsal, že Erdogan pravděpodobně obviní Izrael ze způsobení ozónové díry, vyhynutí medvědů panda, a smrt princezny Diany.

Západní svět a především média ztratila úctu k postavení a funkci ozbrojených sil. Účelem armády je ochránit národ před zahraniční invazí, stejně jako je cílem policie chránit lidi před zločinem. V některých zemích je armáda a policie spojená v "milice".
Ozbrojené síly musí být podřízeny legitimní vládě, která se snaží chránit práva a bezpečnost svých občanů. V mnoha Blízkovýchodních národech byla armáda záruka stability, a to jak pro ochranu lidí, tak pro zachování demokratických hodnot.

Správná funkce ozbrojených sil se stává zvrhlou, když vládu převezmou tyrani, ať už světští nebo náboženští. Radikální islamistické vlády ničí práva svých občanů a popírají veškerou svobodu náboženského vyznání. Mezinárodní společenství bylo tak oklamáno fasádou islámské „demokracie“.

Mursí byl v Egyptě zvolen demokraticky a pak pokračoval rušením každé formy demokratické instituce v zemi. Nedávné sesazení Mursího armádou nebyl „puč“, ale odpověď většinové sekulární koalice, umírněných muslimů a koptských křesťanů, jak obnovit základní demokratické hodnoty a zachránit národ z radikálního islámu. Tento týden bylo zapáleno 50 koptských kostelů Muslimským bratrstvem!

Morální hodnoty předcházejí politickou formu. Volba radikálních islamistů je ekvivalentem naší generace k volbě nacistů v Německu. Demokracie by měla garantovat zástupce vlády, zvolené na základě stanovených hranic orgánů stanovených ústavou, která zaručuje spravedlivý soudní proces, svobody náboženského a duševního projevu a ochranu před trestnou činností, tyranií a útlakem.

Mezinárodní společenství nesmí být oklamáno fraškou islámské demokracie. K čemu jsou pak dobré volby, pokud jsou všechny základní demokratické morální hodnoty zničeny? Problémem na Středním východě není armáda, ale puč radikálního islámu v Egyptě, Libanonu, Sýrii, Íránu a v Turecku. Řešením není demokratický hlas, ale obnova demokratických hodnot.


Zpět

Zpět