Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©12/9/2013 Revive Israel Ministries

Ješuovy nohy

Ašer Intrater

Výraz “Ješuovy nohy” má v Písmu pětinásobný význam: část je obsažena v přítomnosti, minulosti a budoucnosti.

 1. Zbožná intimit

  Pravděpodobně nejznámější význam tak speciálního, intimního a oddaného vyjádření, můžeme nalézt v Miriam (Marie), v jedné z nejbližších učedníků Ježíše.

  Lukáš 10,39 – Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovo.

  Jan 12,3 – Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy; dům se naplnil vůní toho oleje.
 2. Tím že se sama umístila k Ješuovým nohám, je pro nás Miriam vynikající modelem nejen oddanosti a intimity, ale i pokory a zranitelnosti.

 3. Fyzické zmrtvýchvstání
 4. Když byl Ješua ukřižován, Jeho ruce a nohy byly probodené. Poté, co vstal z mrtvých, ukázal Svým učedníkům jizvy, které mu na těle zůstaly (Jan 20,27).

  Lukáš 24,39 – Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mne a podívejte se…

  Ježíš ukázal, že byl opravdu vzkříšen a že vzkříšení bylo fyzické a ne pouze duchovní. To také ukazuje, že vzkříšené tělo je pokračováním a velebením našeho současného těla, a ne zcela samostatným subjektem vůbec (I Korintským 15,35-50).

 5. Věčné božství
 6. Před narozením Ješuy existovalo několik forem fyzického zjevení Ješuy, tzv. pre-inkarnace napříč Zákonem a Proroky. Kolem dvou tuctů z těchto tajemných vystoupení YHVH v podobě člověka jsou zdokumentovány v mé knize, „Kdo obědval s Abrahámem?“.

  Exodus 24,10 – Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe.

  V tomto případě vidělo 74 lidí božskou lidskou postavu na hoře Sinaj. Skutečnost, že se Bůh Izraele objevil opakovaně v této formě „nohama na zemi“ připravuje cestu pro pochopení Ješuy jako věčného a božského Mesiáše, projev Boha v lidské podobě.

 7. Doslovný návrat
 8. Jako byl Ježíš fyzicky vzkříšen z mrtvých, tak se i v tělesné podobě vrátí na zem při Druhém příchodu.

  Zacharjáš 14,4 – V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma.

  Všechny národy zaútočí na Jeruzalém. Ježíš sestoupí z nebe s mohutnou armádou, aby zničil tyto národy. Jak vystoupil z Olivetské hory, tak se i vrátí. Nepřijde na půli cesty, a nebude se jen tak vznášet ve vzduchu, ale jednou pro vždy se dotkne svýma nohama země.

 9. Tisíciletá sláva
 10. Po svém návratu Ješua založí na celé zemi království míru. Ezechiel měl vizi Božího člověka mluvícího k němu z chrámu milénia.

  Ezechiel 43,6-7 – Uslyšel jsem, jak ke mně někdo mluví z domu, zatímco muž stál vedle mne. Řekl mi: "Lidský synu, viděl jsi místo, kde je můj trůn, místo, kde je podnož mých nohou. Tam chci přebývat uprostřed synů Izraele.

  Ješua bude vládnout v oslavené podobě po 1000 roků. Jeho duchovním a fyzickým hlavním městem bude Jeruzalém. Ješuovy oslavené nohy symbolizují tuto skutečnost, že Boží království přijde na Zemi z nebe.


Syrská opozice

Syrská opoziční předák zveřejnil v těchto dnech v arabštině prohlášení, které bylo převzato a přeloženo v izraelském hebrejském tisku. Řekl, že pokud mezinárodní společenství rozhodne o diplomatickém opatření a nezaútočí na syrský režim, pak to musí být bráno do důsledku. To by však vyžadovalo nejen mezinárodní dohled nad chemickými zbraněmi Sýrie, ale vůdci syrského režimu by museli být hnáni před mezinárodní trestní tribunál pro jejich trestné použití chemických zbraní na nevinné občany.


Zpět

Zpět