Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©11/10/2013 Revive Israel Ministries

Maran

Tal Robin

V pondělí ráno, 7. Října v 11:00 zemřel ve věku 93 let sefaradský rabínský vůdce Ovadia Josef. Na pohřbu, který proběhl jen o několik hodin později, se v jeruzalémských ulicích sešly davy lidí, aby mu popřály poslední sbohem (novináři odhadují, že to bylo okolo 450 000 až 850 000 lidí). Žádná jiná událost od biblických dob nenashromáždila v Jeruzalémě tak vysoký počet lidí.

Ovadia Josef se narodil v roce 1920 v Iráku, odkud se svou rodinou jakou čtyřletý emigroval do Izraele. Stal se jedním z nejvlivnějších rabínů své doby. Byl tak uctíván, že mu byl dán nejvyšší titul, kterým jen duchovní vůdce může být titulován: Maran (aramejsky „Mistr, Pán“). Masy lidí v ulicích bezradně plakaly a nevěděly, co budou dělat dál bez svého „Maran“.

Josef se stal třetím „mesiášem“ dnešního Judaismu dohromady s breslavským rabim Nachmanem a lubavičským rabim Šneersonem. Slovo Ata v aramejštině znamená „přijít“. V aramejštině by volání po mesiáši tedy znělo Maran – Ata (přepis v Novém zákoně jako Maranatha). Připojte se k nám na modlitbách, aby náš lid znovu v pravé víře provolával jediného rabína, který kdy byl vzkříšen z mrtvých! Maran Ata! Přijď pane Ježíši!


Duha a obřízka

Ašer Intrater

Tento týden člen našeho sboru Jeruzalémě oslavil obřízku svého prvorozeného syna. Na slavnosti byla také přítomna jeho velmi početná sefaradská rodina. Samotná akce pro ně byla významným svědectvím, že naše víra v Ješuu je vyústěním smluv našich předků a ne jejich popřením.

Tento týden schválila Evropská rada nezávaznou rezoluci definující obřízku jako „porušení fyzické integrity dítěte“. Mnoho lidí v Evropě by si přálo, aby byla tato praxe zakázána. Zajímavé je, že židé a muslimové jsou na toto téma pravděpodobně spojenci, protože obřízka je také součástí islámského náboženství (Genesis 17,23).

Tento týden se toto téma objevilo i v „Porci Tóry“ (Židé čtou každý týden přesně určenou část Tóry – pozn. překl), která pojednávala o Abrahámovi a smlouvě obřízky (Gn 12-17). Minulý týden se Porce Tóry věnovala Noemu a potopě (Gn 6-11). Srovnejme stručně smlouvy Abrahama a Noeho.

Noemova smlouva předcházela té Abrahámově. Proto můžeme Abrahamovu smlouvu chápat jako podmnožinu a vývoj smlouvy Noemovy. Abrahamova smlouva slouží jako pokračování dřívějšího plánu již uvedeného ve smlouvě Noemově.

Noemova smlouva obsahuje Boží plán pro národy světa (Genesis 9,16), zatímco Abrahamova se vztahuje primárně k židovskému národu (Genesis 17,19). Noemova smlouva obsahuje Boží vůli pro celou planetu Zemi, zatímco Abrahamova se zabývá zemí Izrael. Účelem židovského lidu a země Izrael je být požehnáním a poselstvím dobra ostatním národům a zemím světa.

Znakem Noemovy smlouvy je nádherná duha, zatímco znakem Abrahamovy smlouvy je krvavá předkožka. Každý z těchto znaků má symbolický význam, který má konec konců co do činění se samotným Ješuou (Ježíšem). Jeden je nebeský, druhý je pozemský – a oba ukazují na Ješuu jako na Syna Božího a zároveň syna člověka.

Duha je obrazem mezinárodní Církve (Zjevení 7,9) v celé její různorodosti. Podobně je to i se sedmi svícny (Zjevení 1,20), přestože dalším elementem je ukazovat různé barvy. Barvy reprezentují různé etnické skupiny, kultury a jazyky národů světa.

Tak jako duha září světlem, tak budou i vzkříšení svatí zářit slávou (Jan 17,22; I Korintským 15,41-43). A tak jako jsou barvy duhy v dokonalé harmonii, tak i my docházíme dokonalé jednoty ve víře (Jan 17,23). Tak jako duha odráží světlo slunce, tak my budeme odrážet tvář Ješuy, která září jako slunce (Zjevení 1,16). [ I Boží trůn obklopuje duha (Zjevení 4,3)].

Obřízka poukazuje na narození Ješuy a Jeho fyzickou linii od Abraháma přes Davida (Matouš 1,1; Římanům 1,3). Narození Ješuy bylo Boží tajemství demonstrující se v těle (Jan 1,14; I Timoteovi 3,16). Nejen, že se Ješua na tento svět narodil, On zde byl dokonce i obřezán (Lukáš 2,21).

Obřízka reprezentuje Boží věrnost Svým smlouvám: minulým, přítomným i budoucím (Římanům 15,8). Obřízka jde ruku v ruce s ukřižováním. V obou případech bylo Ješuovo tělo probodnuto a krvácelo. Obřízka předznamenává Chrámové oběti a Ješuovu oběť. Ješua potvrdil Starý Zákon Svou obřízkou a Nový Zákon Svým ukřižováním.


Zpět

Zpět