Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©25/10/2013 Revive Israel Ministries

Jeruzal émský trůn

Ašer Intrater

Když se Šalamoun stal jeruzalémským králem, posadil se na trůn svého otce Davida.

1 Královská 2,12 –  Šalomoun zasedl na trůn svého otce Davida

Tato stejná událost je později popsána v knize Paralipomenon s tím rozdílem, že je jedno slovo pozměněno.

1 Paralipomenon 29,23 –  Šalomoun usedl na Jahvův trůn.

Když kronikář popisoval Šalomounovu inauguraci, zvažoval, zda trůn Davidův bude Božím trůnem. Možná, že je to představa vývoje myšlení o Božím království, které se vyvíjelo během staletí.

Přestože trůn je prostě židle, představuje pozici vlády. Trůn v Jeruzalémě představuje Boží nebeskou autoritu delegovanou na zemi. Představte si někoho jako starostu Jeruzaléma, premiéra Izraele, papeže a generálního tajemníka OSN, to vše dohromady v jednom.

Šalamoun postavil extravagantně nádherný trůn ze zlata a slonoviny, s dvanácti lvy posazenými na stranách (1 Královská 10,18-20). Existuje zde paralela mezi pozemským a nebeským trůnem (Zjevení 4,2-4), stejně jako existuje paralela mezi pozemským Jeruzalémem a nebeským. Jednoho dne se spojí v jedno (Zachariáš 14,9; Zjevení 21,2).


Jeruzalémský starosta

Tento týden byl i přes těžkou opozici znovu zvolen jako starosta Jeruzaléma Nir Barkat. Barkat jako schopný vůdce je mimořádně vhodný ke zvládnutí této náročné pozice. Prokázal integritu a skutečnou starost o blaho Jeruzaléma. On sám se domnívá, že je potomkem krále Davida , a má výjimečné životní poslání k obnově Jeruzaléma.


„Probodli jste mě“

Juval Janaj

V Zachariáši 12, verš 8 je anděl YHVH uveden jako paralela nebo ekvivalent k Bohu (Elohim), anděl YHVH jako Bůh. V proroctví které následuje, Božské zjevení mluví o sobě třikrát v první osobě.

Poprvé varuje, že zničí všechny armády pohanských národů, které budou útočit proti Jeruzalému.

„I stane se v onen den, že budu chtít vyhladit všechny národy, které přitáhnou proti Jeruzalému.“ – verš 9.
Ve stejném čase, ve kterém bude tato válka probíhat, zaslibuje také vylití Ducha svatého na lidi v oblasti Jeruzaléma:

„Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb.“ – verš 10.

Ve třetím proroctví o sobě říká, že byl probodnutý, a že ti, kdo ho probodli, se k němu obrátí v pokání.

„Pohledí na mě, na toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat…“

Tyto tři prorocké události mají co do činění s touto osobou. Ten, kdo bude vést armády nebes, k poražení nepřátel Izraele, a ten, kdo vylije Ducha svatého na obyvatele Jeruzalémské, je také ten, koho probodli. Jak může být Bůh „probodnut“? O kom je řeč, o kterém se zde mluví jako o Bohu? Vnímáte jednotu celé této pasáže?


Devatenácté požehnání

Moti Cohen

Centrální částí tradiční židovské modlitby je "Amidah", také nazýváno jako „Osmnáct požehnání.“ Tyto modlitby odrážejí rabínský pohled na svět od doby Ježíše. Jsou založeny především na Písmu.

Ve skutečnosti jich tam není18, ale 19. Proč?  Jednoduše proto, že jedno z požehnání bylo přidáno později a nebylo tak součástí původního souboru. Ve skutečnosti to není vůbec požehnání, ale prokletí. Je to prokletí vůči všem kacířům, ale speciálně je určené hlavně proti židovským věřícím v Ješuu:

Vzhledem k tomu, že tyto modlitby opakuje 3 až 5 krát denně 2 až 3 milionů ortodoxních Židů, což představuje přibližně 10 milionů kleteb denně proti věřícím, zejména mesiánským židovským „odpadlíkům“. (To může být vysvětlení, proč tady v Izraeli někdy cítíme tolik duchovního útlaku!)

Jako komunita věřících jsme si vybrali „žehnat těm, kteří proklínají nás“ (Lukáš 6,28). Odpusť jim, jak Ježíš řekl, protože „nevědí, co činí“ (Lukáš 23,34). Naším jediným přáním je vidět spasení našeho lidu. Nicméně také lámeme sílu tohoto prokletí, protože nám Ježíš zaslíbil „autoritu nad veškerou mocí Zlého“ (Lukáš 10,19).

Kletba volá, abychom byli „odříznuti“ a odstraněni z Knihy života. Přesto víme, že jsme v knize života zapsáni, a to navzdory pronásledování vůči nám. „Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích“ (Lukáš 10,20). Díky Bohu, že nás nic nemůže odstranit ze života lásku, kterou jsme obdrželi od Ješuy.


Juster v Anglii

Dan Juster uskuteční setkání s Nicky Gumblem, autor Alfa kurzů, který je také jedním z nejvlivnějších evangelikálních křesťanů ve Velké Británii. Dan se také setká s reverendem Tobym Howarthem, ředitelem pro mezináboženské otázky anglikánského arcibiskupa Justina Welbyho. Jak Gumble, tak Welby mají ve svých rodinách nějaké židovské kořeny. Modleme se za tuto historickou obnovu vztahů mezi Izraelem a Anglikánskou církví.


Zpět

Zpět