Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©01/11/2013 Revive Israel Ministries

„Lech Lecha“

Ašer Intrater

V kapitolách 12 až 22 knihy Genesis se dvakrát vyskytuje výraz „Lech Lecha“, jednou na začátku a jednou na konci. „Lech Lecha“ je slovní hříčka, která může znamenat buď „běž“ nebo „jdi“. Je použita ke zdůraznění osobní oběti a poslušnosti jít tam, kam povolává Bůh.

Prvním případem vzhledem k jeho prvnímu přikázání je Abraham, první „věřící“, který přesunul svůj domov a rodinu do země Kananejské.

Genesis 12,1
Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.

Toto povolání k obsazení země lze vystopovat až ke stvoření Adama a Evy, kterým Bůh přikázal plodit a množit se a převzít vládu nad planetou, kterou Bůh stvořil. Abrahamova cesta do Kannánu je počátkem obnovy původního povolání o obsazení.

Ve druhém případě Bůh říká Abrahamovi, aby obětoval svého jediného milovaného syna na hoře Moria. To je ta největší oběť, kterou by někdo mohl vůbec udělat.

Genesis 22,2
Bůh řekl: Nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Mórija. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím.

Tyto dvě události mají v celém Písmu mimořádný význam. Položily dva hlavní základy kompletního Božího plánu. Jsou rovnoběžné a přece jiné.

Abraham nabídkou svého syna jako oběti položil skrze pokoru smluvní základ smíření. Pro Boha to byl precedens, aby nabídnul svého Syna jako oběť za naše hříchy. Prostřednictvím Ješuy jsou odpuštěny hříchy lidstva až k Adamovi a Evě.

Když Adam s Evou zhřešili, přenesli svou pravomoc nad planetu Zemí na Satana. Proto, když se Ješua znovu vrátí, odejme planetu Zemi Satanovi a vrátí ji lidstvu pod Boží panství.

Jako se svázání Izáka stalo základem smlouvy pro Ješuovu oběť, tak je Abrahamovo zabrání zaslíbené země předobrazem pro Ješuův návrat, a převzetí celé planety. Stejně jako Abraham, také Ježíš má dvě „Lech Lecha“ - jedno pro odpuštění hříchů a druhé pro znovuzískávají planety Země.


Celý příběh

Mati Šošani

Jeruzalémský institut spravedlnosti (JIJ) ve spolupráci s Epipheo Studios vyvíjí sérii čtyřech krátkých videí, nazvaných „The Whole Story Project“, které vysvětlují složitá témata o Izraeli, která jsou často nesprávně prezentována mezinárodními médii. Již několik let se JIJ věnuje ​​výzkumu a zveřejňování zpráv o otázkách lidských práv na Blízkém východě. Některé z těchto výzkumů byly zapouzdřeny v těchto krátkých videích, a byly navrženy tak, aby vzdělávaly mezinárodní společenství v záležitostech týkajících se Izraele a palestinské samosprávy.

Tyto výuková videa se budou zabývat některými z nejtěžších otázek týkajících se Izraele:

• Smysl izraelského bezpečnostního plotu
• Rasismus v OSN: Kontrast arabských a židovských norem pro lidská práva
• Západní dolar mířící do palestinské samosprávy
• Právo na návrat versus právo pro palestinské uprchlíky na absorpci

Získané finanční prostředky půjdou přímo na výrobu zmíněných videí. Pro prohlížení a vysvětlení, viz:
http://www.youtube.com/watch ?v=j7Mupoo1At8

http://www.youtube.com/watch ?v=GdtGOY8T5XE

http://igg.me/at/thewholestoryproject/x/4758766


Egypt

Netanjahu tento týden vyzval Spojené státy, aby obnovily finanční dotace pro Egypt, jelikož nová egyptská vláda dělá hodně pro obnovu občanských a společenských institucí, a obnovuje národ po škodách způsobených islámskými extremisty. V tomto případě, armáda vedená generálem Sisi, jednala jménem lidu v otázce vypuzení Muslimského bratrstva z předchozí vlády. To byla v podstatě nejvíce „demokratická“ akce, která se mohla na egyptské politické scéně stát, ale byla špatně Západem pochopena. Západní společnost si neuvědomuje, že reálná ochrana náboženských a vzdělávacích svobod je mnohem důležitější, než demokracie jednorázových voleb. Modlete se za skutečné reformy v egyptské společnosti.


Bet Šemeš

Bet Šemeš se nachází 25 km jihozápadně od Jeruzaléma. V posledním desetiletí se do města přestěhovaly desítky tisíc ultra-ortodoxních Židů, a nyní se zde snaží zavést velmi přísná, poněkud kultická náboženská omezení. V nedávných volbách na starostu města, byl zvolen ultra-ortodoxní kandidát i přes obvinění z manipulace voleb. Vzrostly demonstrace a napětí. Modlete se za vítězství spravedlnosti.   


Na počest a vzpomínku

Naše milovaná sestra Katya Morrison, tento čtvrtek 31 října odešla za Pánem. Jejího pohřbu v Haifě se zúčastnila mesiánská komunita věřících z celého Izraele. Sloužila ve vedení mesiánských sborů Roš Pina v americkém Baltimoru a Ohalei Rachamim v izraelském Krayot, po více než 30 let. Děkujeme Bohu za tuto průkopníci a „matka“ ve víře, která již začala užívat svou nebeskou odměnu.

Další drahá sestra, Pamela Stead, odešla k  Pánu 10. října. Pamela byla jednou z prvních přímluvců a věřících modlitebních bojovníků při izraelském mandátu v modlitebním domě IHOP Kansas City. Často hostila návštěvníky z Izraele, a vždy nás v lásce podporovala. Jsme si jistí, že také přijímá svou odměnu se slovy „dobře jsi mi sloužila, věrná služebnice“.


Zpět

Zpět