Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©29/11/2013 Revive Israel Ministries

Menorah

Ašer Intrater

Bible hovoří o Menoře, nebo o svícnu na třech úrovních: jednou v Tóře, podruhé v prorocích, a potřetí v Nové smlouvě. Mojžíš přikázal postavit zlatý svícen se sedmi rameny a vložil ji do Svatyně svatých ve svatostánku (Exodus 25,31-40). Kněží byli povinni postarat se o svícen, ale nebylo zde jasné učení, co se týče duchovního významu Menory .

To je svícen, který byl údajně znovu zasvěcen za Makabejských a to se slaví na svátek Chanuky. Svícen na Chanuku se nazývá v hebrejštině Hanukiah. Má 9 světel (pro 8 dní a 1světlo další). Nejedná se o repliku Menory ze svatostánku, ale stal se nějakým způsobem jejím zástupcem v židovské náboženské tradici.

Druhou úrovní je myšleno vidění proroka Zachariáše, když spatřil vizi mystické Menory se dvěma olivovníky, s každým jedním na každé straně. To symbolizuje Pána, který obnoví slávu Siónu a Chrám skrze svou milost a Ducha (Zachariáš 4,1-10). Tato vize se stala základem pro symbol moderního státu Izrael .

Třetí úroveň nalézáme v knize Zjevení, ve které Jan dostává nadpřirozenou vizi Ješuy v oslavené podobě, stojícího uprostřed 7 svícnů, představující 7 církví nebo sborů v Malé Asii (Zjevení 1,12 a 20), které jsou symbolem celosvětové církve.

Protože je mozaikový svícen výrazem  židovské náboženské tradice, Zacharjášova prorocká vize je výrazem moderního Sionismu a Janova vize obrazem oslavení lidí každého kmene, jazyka a národa Boží mocí.


Sbor Ahavat Ješua

Eddie a Jackie Santoro

Minulý týden jsme měli naši první členskou schůzi a zúčastnilo se více než devadesát lidí. Náš celý tým společně pracoval na tvorbě jasných představ a hodnot naší kongregace: co to znamená být členem, kalendář na příští rok, a finanční situace z minulého roku - s otázkami a odpověďmi, po kterých následovala přestávka na jídlo. Setkání bylo velmi úspěšné.

Nepřestávejte se prosím modlit za náš sbor. Daří se mu velmi dobře, je plný života a je živým vyjádřením místního sboru v Jeruzalémě v těchto posledních časech.


Rozhovor v rádiu

Aviram Eldar

Nedávno proběhl společný rozhovor v Izraelském rádiu s mesiánským vedoucím Yo-Yakimem z Aradu a s Opherem Caradim, poslancem za náboženskou stranu Šas z Beer Ševy. U jednoho bodu během rozhovoru Yo-Yakim odpověděl, že „mesiánští Židé jsou Židé, kteří věří, že Ježíš je Mesiáš.“ V tm okamžiku Caradi začal rozzlobeně křičet proti víře v Ješua, a požadoval, aby vysílání bylo ukončeno. Moderátor ho opakovaně žádal, aby se uklidnil, ale nebyl moc úspěšný. Od tohoto okamžiku začal moderátor přistupovat  k Yo-Yakimovi příznivěji, protože se na rozdíl od Caradima choval důstojně a uctivě. Na konci Yo-Yakim dostal více času na obranu své víry a vysvětloval: „Sdílíme víru s ostatními lidmi a dáváme jim šanci, aby se svobodně rozhodnuli."

Modlete se, více izraelských Židů hledalo osobní víru v Ješuu!


Nikdo není spravedlivý k soudu

Roni Rejuwan

Lidská rasa žije v dilematu před Bohem. Musíme být souzeni za ttto, co jsme udělali v tomto životě, ale nikdo nemůže být ospravedlněn před Bohem podle svých vlastních zásluh. Král David to vyjádřil takto: „Nepoháněj svého služebníka k soudu, nikdo živý před tebou nenachází ospravedlnění“ - Žalm 143,2 Tento verš je vynikajícím příkladem z hebrejských Písem, který vyjadřuje naší neschopnost stát na vlastní pěst před soudem.

Modlete se za zjevení našeho hříchu a potřebu Boží milosti skrze Ješuu.


IMJA

Paul Wilbur

Letos na jaře jsem měl tu čest být jmenován novým výkonným ředitelem Mezinárodní mesiánské židovské aliance. Imja je dobře zavedená služba, která má kořeny a ovoce ve více než 20 zemích světa. Mám pocit, že mým novým posláním je, aby Imja byla cenným nástrojem ku pomoci národní alianci, a byla hlasem pro jednotu ve širším těle Mesiáše. Ašer a já jsme dobří přátelé po více než 30 let. Nedávno jsme se setkali s Hanan Lukats, předsedou izraelské aliance (kde Ašer také slouží v představenstvu), abychom diskutovali o možnosti budoucí vzájemné spolupráce.

Modlete se za velké množství ovoce jak v mezinárodní, tak na izraelské mesiánské židovské alianci.


Dan & Anja

Nedávno jsme měli tu čest účastnit se svatby Dana a Anjy. Anja má dohled nad naší překladatelskou prácí v Revive Israel, které se věnuje už 7 let a slouží jako naše evropská koordinátorka. Dan má bakalářské studium v teologii a je certifikovaný průvodce v Izraeli. Svatby se zúčastnilo asi 75 „nepřesvědčených věřících", kteří všichni při obřadu vnímali radost, lásku a Boží přítomnost.
Modlete se, aby světlo Ješuy i nadále prosvítalo Dana a Anju!Zpět

Zpět