Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©27/12/2013 Revive Israel Ministries

Proroctví o dvou kusech dřeva

Ašer Intrater

V Ezechielovi 37,15-23 je prorok instruován, aby vzal dva kusy dřev a na jeden z nich napsal: Dřevo Judovo a jeho druhů ze synů Izraele'. Pak vezmi jiný kus a napiš na něj: `Dřevo Josefovo (totiž Efraimovo) a jeho druhů z celého domu Izraele'. Pak má spojit ve svých rukou tyto dřeva dohromady, což symbolizuje uzdravení z oddělení těchto dvou částí. Toto podobenství má původ v rozdělení mezi syny Ley (Juda) a Ráchel (Josef). Pak v generaci po Šalamounovi bylo celé království rozděleno na Severní, které bylo pojmenováno Juda, a Jižní, které bylo nazváno Izrael.

Je mnoho duchovních aplikací tohoto proroctví. Například v roce 1948 byl moderní židovský stát nazván Izrael a ne Juda. Sekulární Izraelci mají tendenci užívat název Izrael, zatímco náboženští Židé užívají spíše název „Stát Židů“, nebo „Juda“. Premiér se často snaží přinést jednotu mezi sekuláry a náboženské Židy, mezi levé a pravé křídlo.

Hebrejské slovo pro kus dřeva použité v této pasáži je עץ „ets“, což má stejný význam jako „dřevo“, nebo „strom“. Tato pasáž může být rovněž pochopena jako spojení dvou stromů v jeden. Tato pasáž mohla být předlohou pro Pavlův popis v Římanům 11 o různých typech větví, které jsou naroubovány na jeden olivovník.

Judova část dřeva obsahuje „syny Izraele“, zatímco Josefova část zahrnuje „celý dům Izraele“. Tento rozšířený „dům Izraele“ může být rovněž kontextem Pavlova prohlášení Efezským 2,12, že věřící z pohanů ze všech národů se stanou součástí většího „commonwealthu Izraele“.
Ezechiel 37,25 uvádí, že jednota mezi těmito dvěma dřevy bude věčně naplněna v království Mesiáše, které bude na Zemi. Poslední naplnění tohoto proroctví se nachází v tisíciletém království, poté, co se Ješua vrátí.

Podobenství indikuje Boží touhu po jednotě v Jeho lidu. Byla to Ezechielova práce jako proroka přimlouvat se za jednotu. Stále pokračuje duchovní bitva, ve které mocnosti zla se pokouší rozdělit Boží království (Lukáš 11,17). Zbožní lidé ve všech generacích nacházejí své místo v mezeře mezi dvěma skupinami, držíce se za ruce.

Proroctví o dvou dřevech je nedílnou spojnicí mezi proroctvími posledních časů o suchých kostech (Ezechiel 37), Góg a Magóg (38-39) a královstvím Mesiáše (40-48). Přímluvy za držení zdánlivě protichůdných dimenzí Božího království, vyžadují úsilí a vytrvalost tváří v tvář velké opozici. Pojďme, a uchopme tyto dvě dřeva do svých rukou, když se budeme modlit dle Ducha Svatého, tak, jak to činil Ezechiel.


Vánoční kněžská bitva

(upraveno z článku Gilada Šarona, syna bývalého premiéra Ariela Šarona, strana 24, Yediot Aharonot, 22. 12. 2013)

Přestože má plnovous, je tento kněz mladý muž. Jeho pronikavý pohled a palčivá víra jsou podobné „Synu Božímu“, jež nese kříž na obrázku na stěně za ním. Otec Gabriel Nadaf nese podobně těžkou zátěž na ramenou: vede křesťany v Izraeli ke vstupu do izraelské armády. Jeho muslimští sousedé ho nenávidí, dokonce i někteří z jeho křesťanských sousedů ho odmítají pro jeho věrnost Izraeli.

Křesťané (Arabové) jsou menšina v menšině tady v Izraeli. Jsou menšinou i v Nazaretu. Přesto v Izraeli je jejich postavení lepší než v jakékoli sousední zemi. V Betlémě jsou pronásledováni. V Gaze, Egyptu a Sýrii je jejich stav katastrofální. Křesťané v naší oblasti jsou dobře vzdělaní a úspěšní, ale stále pronásledováni. Neexistuje pro ně žádná budoucnost v arabském (muslimském) světě.

Neexistuje žádný důvod, proč křesťané nemohou sloužit v armádě. Je to součástí struktury izraelské společnosti. Je to menšina vysokých kvalit a je naší povinností, abychom jim pomohli. Pokud otec Nadaf zvolil Izrael, pak ho musíme a celou jeho komunitu přijmout do našich srdcí.


Zpět
Zpět