Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©10/1/2014 Revive Israel Ministries

Antikrist

(část první) Ašer Intrater

V Bibli se nachází postava, která je popisována jako Antikrist, jenž je také nazývána „mužem hříchu“ - člověk bezzákonnosti, syn záhuby (2 Tesalonickým 2,03). Je tu jen jedna osoba, která naplní tato proroctví na konci časů. Dosud ale nebyl odhalen. Přesto ale „antikrist“ může být i prorockým předobrazem, nebo vzorem, který může naplnit i více lidí, než jen jeden člověk na koci časů. Můžou to být lidé skoro v každé generaci.

1 Janův 2:18  Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina.

V tomto verši si můžeme povšimnout dvou proroctví, která se mají naplnit. První, které je singulární a je konkrétní ohledně budoucnosti. Druhé, které v sobě zahrnuje nespočet možností. Proroctví je nutno posuzovat v těchto dvou dimenzích: naplnění posledních časů a aplikace do současnosti. Může se nám jevit, že naplnění proroctví o konci časů má různé časové dimenze - jedno ke vztahu k přítomnosti a je naléhavé k té aktuální generaci a druhé, které je konečné a týká se poslední generace.

Vzhledem k tomu, že proroctví mají dvojí načasování - současné a budoucí, musíme se při výkladu proroctví zabývat oběma směry - naléhavostí a koncem všeho.

1 Janův 2:22  Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.

Antikrist" je také duchem klamu. Existují drobné lži, které pronikají hluboko do naší kultury, médií, akademické obce, náboženství - a dokonce i do našich vlastních myšlenek - které se staví proti prosté víře a podřízení se Bohu a Ješuovi.

Antikrist nebude jen na konci časů. Vyskytuje se také v mnoha podobách ve všech generacích. Duch antikrista sídlí dokonce v našem vlastním těle: pýcha a vzpoura brání vládě Boží autority nad našimi životy.


Baba Sali

By Roni Rejuwan

Město Netivot se nachází v jižním Izraeli a je jedním z center Kabalismu a mystického Judaismu. Baba Sali (rabín Israel Abuhazerah), který zemřel před více jak 40 lety, měl pověst divotvůrce. V Netivotu každoročně pořádají „Hillula“ (divoké oslavy) na jeho památku. Tento rok byl v izraelské televizi citován vnuk Saliho, kdy prohlásil: „Baba není mrtvý, jeho duše je zde stále přítomná a žije mezi námi i dnes. Jestli se k němu budete modlit, dá vám uzdravení, spasení a dokonce i vykoupení národa.“

Dnes je v Izraeli mnoho chasidských skupin, které věří, ze jejich rabín- mrtvý či živý- je tak trochu „mesiáš“. Toto dokazuje hlubokou touhu pro spasení, ale také odhaluje komplex náboženských lží, které zamořují naše lidi. Prosím modlete se za zjevení pravdivého vykoupení.


Egypt

Tento týden byly otevřeny urny pro referendum o nové národní ústavě Egypta, navržené současnou vládní koalice, vedenou generálem Al Sisi. Islámské bratrstvo tuto ústavu odmítnulo, jelikož odděluje vliv islámu od přímé kontroly vlády. Pokud bude ústava schválena, bude stanoveno datum parlamentních a prezidentských voleb.

Tento týden demonstrovalo 10.000 zemědělců v okrese Tenata za Al Sisiho, a vyzývali jej, aby kandidoval na prezidenta. Al Sisi je dnes považován za nejvlivnější postavu v Egyptě a vkládá se v něj naděje, že zaručí stabilitu, bezpečnost a demokratické instituce. Modlete se za obnovu v egyptské společnosti!


Uprchlíci nebo ilegální imigranti

Někteří z 53.000 nelegálních přistěhovalců hledají v Izraeli politický azyl a zaměstnání. Dnes jich je přibližně 35.000 z Eritree, 13.000 ze Súdánu, a zbytek z různých afrických zemí, jako je Kongo a Etiopie. Izraelská společnost se zmítá v nejednotě, zda je považovat za uprchlíky hodné ochrany, nebo za ilegální pracovníky, kteří by měli být deportováni. Modlete se za moudrost pro našeho ministra vnitra, Gideona Saara, a za spravedlivé řešení.


Vykoupení z prokletí Bábelu?

Troy B. Wallace

V Genesis 11,1 se píše: „Celá země byla jedné řeči a jedněch slov.“ Jendodní lidé se stejnou řečí povstali proti Bohu. On odpověděl zmatením jazyku a rozptýlil je po celé zemi. Množství jazyků, kterými se dnes hovoří po celé zemi, je výsledkem této události.

Nedávno jsem byl na summitu vedoucích v Mezinárodním domu modliteb (IHOP) v Kansas City a jedním z modlitebních témat a témat diskuze byla možnost přeložení Bible do každého mluveného jazy na světě v následující dekádě či dvou.  Během modliteb Pán hovořil k mému srdci: „ Jestliže budou myšlenky a koncepce biblického textu přeloženy do každého jazyka, budou věřící po celém světě mít znovu společný jazyk.“ Stále bude existovat spousta jazyků, kmenů a národů, ale pozůstatek věřících každé jazykové skupiny bude vlastnit slova biblické reality jako společný jazyk.

Dokážete si představit tu moc pozůstatku věřící každého jazyka na světě, když se modlí a zpívají biblické fráze Pánovi (Zjevení 7,9-11)? To by mohlo být vykoupením z naší společné rebélie. Jak?- uctíváním Jej ve všech jazycích stvořených v tomto momentu hříchu. Text v Genesis 11,6 nám říká „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč, a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat.“  Modleme se za tento projekt, ať se dokončí v naší generaci.


Zpět
Zpět