Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©17/1/2014 Revive Israel Ministries

Mesiáš musí zemřít

Ašer Intrater

V současné době v Izraeli, stejně jako tomu bylo v době, kdy zde chodil Ješua, je stále zakořeněné očekávání, že Mesiáš - Pomazaný přijde vládnout jako král, a přinese světový mír. Koncept, že Mesiáš musí při svém příchodu nejprve zemřít (což je pozdější pravidlo) je pro náš lid velmi obtížné k pochopení. Nicméně již za starověkých Izraelitů proroci prorokovali smrt Mesiáše přímo ve třech případech:

Daniel 9,26 –  Ale po těch šedesáti a dvou sedmiletích bude vyhlazen Pomazaný a nebude mít nic, a to město i tu svatyni bude ničit lid jednoho vůdce, který přichází.

Tato pasáž mluví o tom, kdy Mesiáš zemře. Slovo pro „vyhlazen“ je stejné jako kácení stromu a znamená, že člověk bude zabit před tím, než dosáhne stáří. Musí zemřít před zničením druhého chrámu v roce 70 našeho letopočtu. Někteří stoupenci Lubavičského rabína Šnýrsona tvrdí, že jejich rabín je Mesiáš. To ale nemůže být pravda, protože zemřel 1900 let poté, co byl chrám zničen.

Zacharjáš 12,10 – Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb. Pohledí na mě, na toho, kterého probodli.

„Ten“, který vyleje Ducha Božího, je tím stejným, který je „proboden“. To nám říká, kdo to je a jak dojde k jeho smrti. Aby byl proboden, musí mít tělo. Aby vylil Ducha, musí být božského původu. Takže Mesiáš musí být božské podstaty, který bude v tělesné podobě proboden.

Izajáš 53,8 – Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení „Mého“ lidu.

Tento verš říká, proč musí Mesiáš, poprvé umřít. Slovo „vyťat“ se zde chápe jako právnická vyhláška. Trest smrti je kvůli hříchu „Mého" lidu, synů izraelských.

Rabínský kazatel Raši tvrdí, že Izajáš 53 odkazuje na utrpení židovského národa z rukou pohanů (srov. Římanům 11,12; 15; Matouš 2,16). Nicméně nemusí to být primární význam, protože smyslem spasení v této pasáži je přestoupení „mého lidu."

Když Rabbi Šnýrson onemocněl, někteří Lubavičtí prohlašovali, že naplnil Izajáše 53. Jiné židovské skupiny si na ně stěžovaly, že souhlasí s mesiánským výkladem křesťanů. Odpověděli, že Izajáš 53 skutečně odkazuje na Mesiáše, ale je to právě Šnýrson, kdo toto proroctví naplnil.


Ariel Šaron, 1928 – 2014

Ariel Šaron, 11. ministerský předseda Izraele, byl možná nejvýznamnějším generálem moderní izraelské armády. Narodil se v Izraeli dne 6. 2. 1928, a stejně jako mnozí ze zakladatelů židovského státu byl celým srdcem farmář. Miloval svou zemi a svůj lid.

Bojoval ve válce za nezávislost (1948) a byl zraněn při krvavé bitvě u Latrunu. V roce 1950 se stal velitelem slavné 101. jednotky bojující s fedajíny a teroristy. V Jom Kippurské válce (1973), je mu přičítáno mnoho zásluh za záchranu celého národa před zničením, kdy učinil odvážný krok překročením Suezského průplavu a v odvetě napadnul Egypt. Jako ministr obrany vedl válku s Libanonem v roce 1982 a na mezinárodní úrovni byl obviněn, že dovolil jižním libanonským křesťanským sílám masakry muslimů ve městech Sabra a Šatýja.

Šaron prosadil budování osad na územích Judeje, Samaří, Gazy, a stal se známým jako „otec“ osad. V roce 2004, jako předseda vlády, dospěl k závěru, že Palestinci nikdy neuzavřou mír, a že malé osady v pásmu Gazy, které byly obklopeny miliony fanatickými muslimy, by nebylo možné bojem ubránit. Proto udělal taktické rozhodnutí, kdy jednostranně odsunul 8500 židovských osadníků, kteří tam měli své domovy. Hlasování bylo velmi kontroverzní a v Knessetu bylo rychle odsouhlaseno. Během pouhých několika pár měsíců došlo k odsunu.

Poté, co v roce 2006 utrpěl mrtvici, ležel v kómatu v nemocnici Šeba 8 let a minulý šabat zemřel. Byl pohřben vedle své manželky Lily na svém statku u Sderotu.

(Obrázek: Jim Wallace (Smithsonian Institution)


Uzdravena z rakoviny

Minulý pátek na jednom z izraelských hlavních zpravodajských kanálů (Channel 2), proběhl dokument o zázračném uzdravení, kdy v noze jedné arabské křesťanské ženy (Therese Daoud) ze severní části Izraele, byl nalezen rakovinný nádor velikosti pomeranče. Lékaři dospěli k závěru, že její noha musí být amputována. Nicméně, operace byla už třikrát odložena a to ji vedlo k domněnce, že by neměla volit lékařský zákrok, ale místo toho se modlit. O pět měsíců později se vrátila na kontrolu ke svému lékaři, který udělal další screening a zjistil, že její nádor úplně zmizel. Doktor následně v televizi uvedl: „Nikdy jsem neviděl nic takového ani neslyšel o takovéto věci." Daoud v televizi dodala: „Je to dar od Boha“.

Pro zhlédnutí příběhu v hebrejštině klikněte zde.


Esteřin půst

Nastavte si své kalendáře pro náš každoroční Esteřin půst, který proběhne ve čtvrtek 13. března od 06:00-18:00 izraelského času, který se bude vysílat na internetu. Modlitební témata, plány a odkazy budou zaslány v následujících týdnech.


Zpět
Zpět