Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©25/4/2014 Revive Israel Ministries

Izrael a n árody

 Ašer Intrater

Exil a Vykoupení

V celém Písmu je ukryto hluboké tajemství týkající se vztahu mezi Izraelem a ostatními národy.

Boží smlouva pro všechny národy začala u Noema a pak se přenesla na Izrael skrze Šéma a Abrahama. Abraham samotný žil v Uru Chaldejském (starověký Irák) a emigroval do země Kanaán.  Abrahamovým povoláním bylo žehnat národům světa a oni na oplátku budou žehnat jeho rodině (Genesis 12,3).

Jákob se narodil v Kanaánu, ale pak musel být „v exilu“ u svého strýce Lábana v Sýrii. Josef byl odmítnut bratry a strávil svůj život jako vůdce Egypťanů. Mojžíš se narodil a byl vychován v Egyptě jako egyptský princ. Pak vedl Izraelity (a množství různých pohanů) na poušť, kde ustanovil Lévijce a kněžství, což oddělilo Izrael od ostatních národů.

Jozue dobyl zemi a pak David a Šalamoun ustanovili království. Národ byl odveden do Asýrie (722 Př. Kr.) a Babylónu (586 Př. Kr.) pak se znovu shromáždili, aby obnovili Jeruzalém (516 Př. Kr.). Byli dobyti Řeky (330 Př. Kr.) a pak Římany (63 Př. Kr.) a pak znovu rozprášení do všech národů (70 n.l.), generace po Ješuově vzkříšení. Novodobé znovu-shromažďování začalo roku 1881 a národní nezávislostí roku 1948 po téměř 2000 letech exilu.

Téma rozptylování a znovu-shromažďování (exil a vykoupení – v Hebrejštině „Galut“ a „Geulah“) je v židovském pohledu na království ústřední (Matouš 1,17), jako je smrt a vzkříšení Ješuy středem křesťanského pohledu na spásu. Oba pohledy jsou nad přesahem v Božím plánu (např. 2 dny rovnající se 2000 let). Proroci viděli vzkříšení z mrtvých a znovu-shromáždění Izraele jako jednu událost (Ezechiel 37).

Rachab a Rút, ženy z pohanů, daly životy předchůdcům židovského mesiáše (Matouš 1,5). Jonáš, nacionální prorok (2 Královská 14,25) byl poslán proti své vůli na misi do Asýrie. Paul (Saul), ultra-ortodoxní rabín se stal zakladatelem pohanské církve. Napsal o tomto tajemství (Ef 2,11 -3,6), a vyzval věřící z pohanů, aby se naroubovali zpět do Izraele (Římanům 11,17-25).

Židé a pohané

Tajemství Židů a pohanů pokračuje napříč Písmem až do knihy Zjevení, kde je 144.000 z izraelských kmenů (Zjevení 7,4) vedle nezměrného množství pohanských národů (Zjevení 7,9). I nebeský Jeruzalém obsahuje jména izraelských kmenů napsaná na jeho branách (21,12). Slovo „Gój“ v hebrejštině má dva významy: jeden pozitivní (národ, lid), a druhý negativní (křesťan, pohan). Když „Gój“ obdrží židovského Mesiáše podle Nové smlouvy, zůstává členem své vlastní skupiny lidí, ale už není pokládán za pohana. [Osobně dávám přednost pojmu „církev z pohanů“ (Ecclesia), jako ekvivalent „mezinárodní církve“, namísto pojmu „pohané“, aby se zabránilo tomuto nedorozumění.]

Tajemství Izraele a národů je věčně hluboké (Římanům 11,33) a dynamický vztah mezi nimi je tak neotřesitelný, jako je vztah mezi mužem a ženou, nebo mezi nebem a zemí. Mezi těmi dvěma je duchovní rovnováha, stejně jako je mezi pozitivním a negativním elektrickým nábojem.

Možná, že toto tajemství je spjato s povahou Ješuy samotného, který je zároveň Syn Boží a Syn Davidův; je králem izraelským a hlavou církve. Jeho dvojí povaha se odráží v dualitě vztahu mezi Izraelem a národy.


Spravedlivá reakce na příkoří


Jak se zachováme, když nás někdo zraní? V této zprávě Ašer káže z knihy Matouš 18 a zdůrazňuje, že ve vztazích máme milovat a odpouštět. Toto poselství obsahuje povolání k „nepomlouvání“. Pomluvou zabíjíme, i když si myslíme, že se za zády druhého chceme jen obhajovat a ospravedlnit se. Pro zhlédnutí v angličtině klikněte zde.


Pesachový tábor - Katzir

Vanessa Ben Moshe

Mezi 7. a 10. dubnem se Negevské poušti konal první letošní tábor pro mládež, který nesl název  „Na oltáři“. Tábora se zúčastnilo 84 mladých lidí z cca 25 izraelských sborů.
Uvedu následující témata a studia, na které se na tomto táboře diskutovalo:

•Položení sebe na oltář a žít bez pout hříchu. (vyučoval Eitan Shishkoff)
•Naše role věřících v sekulární společnosti. (vyučoval Moti Vaknin)
•Posílení vědomí, že Ješua jako oběť nás osvobodil od hříchu a smrti. (vyučoval Youval Yanay)

Na druhý den jsme se procházeli po poušti poblíž kráteru Ramon a slaňovali dolů po straně útesu. Bylo zde hodně zábavy a byl to stmelující zážitek pro celou mládež.
Soudě podle svědectví na posledním táborovém setkání bylo mnoha z mladých zasaženo Božím slovem a Jeho láskou! Mnozí z nich byli pohnuti studiem, ovlivněno svými poradci a velmi ocenili vedení tábora. Především zakusili blízkost s Bohem.

Rádi bychom vás požádali, abyste se modlili za náš 10ti denní letní tábor, který se bude konat v červenci.


Objektivní odpověď rabínům o Ješuovi

Eitan a Moti jsou židovsko-izraelští následovníci Ješuy, kteří jsou znechucení argumenty anti-misijních organizací a lhaním rabínů o Ješuovi a rozhodli se je veřejně humorným způsobem vyvrátit! Chcete-li je sledovat (s anglickými titulky), klikněte ZDE!


Zpět
Zpět