Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©9/5/2014 Revive Israel Ministries

Ot ázka „země Izrael“

Ašer Intrater

Napříč mezinárodní církví panuje velká kontroverze ohledně umístění židovského národa a samotné země Izrael. Nicméně, problém není ve své podstatě o politice či rasové identitě, ale o povaze Božího království.

 1. Vykoupení planety Země
 2. Je konečným Božím cílem pro lidi opustit tuto planetu a žít navždy v nově vzkříšeném těle v oblacích (nebi)? Nebo je to obnova všech věcí (Skutky 3,21), kdy bude zmrtvýchvstalým dáno nové tělo, se kterým budou moci žít jak v nebi, tak i na zemi (1 Kor 15, Jan 20, Lukáš 24), a kdy bude spojené nebe a země (Efezským 1,10 )? Pokud se shodneme na druhém pohledu „obnovy“, pak je důležitým cílem vytvoření obnovené země (Římanům 08:21). Musí existovat způsob „smluvního nároku“ obnovy, aby se vykoupilo vše, co bylo ztraceno při pádu Adama.

  Abrahámova smlouva je nástrojem Boha, který stvrzuje právní vlastnictví celé planety. Abrahámova smlouva se tedy nevtahuje jen k tomu, aby si jeden národ nárokoval kanaánskou zemi, ale její smyls je v převzetí celé planety (Římanům 4,13). Takže, pokud nechcete věřit, že země Izrael náleží Abrahámových potomkům, nemůže ani věřit v celkové převzetí planety Země. Naznáváme-li tedy územní celistvost Izraele, pak prostě souhlasíme s trvalou vládou satana nad planetou Zemí.

 3. Doslovný druhý příchod
 4. Je druhý příchod Ješuy opravdu fyzický a doslovný? Spočinou jeho nohy při setupu z nebes na Olivetské hoře (Zach 14,4)? Jestliže tedy fyzicky stane na Olivetské hoře, pak je zde zřejmý záměr pro zemi Izrael. Pokud zde má přijít, pak to musí být Židé, kteří zde žijí, kteří v něho věří a kteří ho budou vítat s voláním a výkřiky „Baruch Haba B šem Adonai (Matouš 23,39).“

  Takže musí vstoupit v platnost tyto skutečnosti:
  a) Izraelské smluvní vlastnictví země Izrael

   1. Návrat židovského národa do země Izrael
   2. Obnova víry mezi Židy v Izraeli
   3. Vítání Ješuy při jeho návrátu

  Pokud není země, pak není doslovný návrat Ješuy, protože zde není žádná smluvní záruka k Jeho návratu.

 5. Milénijní mesiášské království

 6. Bude existovat skutečné tisícileté království na zemi, kde bude Ješua panovat z Jeruzaléma? Pokud ano, pak zde musí být smysl pokračování smlouvy a nároku na Jeruzalém a Izrael. Neexistuje-li smlouva a zaslíbení o Izraeli, pak tudíž nemůže být Jeruzalém středem království na zemi. A pokud ne, proč se prostě přestáváme modlit "Přijď království tvé, buď vůle tvá jak v zemi, tak i na nebi“ (Matouš 6,10).

  Takže pokud není pokračování smlouvy s Izraelem, tam by nebyl žádný smysl pro planetu Zemi, nebyl by doslovný druhý příchod a s absencí tisíciletého království. To jsou zásadní otázky, které tvoří diskuzi ohledně „země Izrael“. Smlouva zaslibuje zemi Izrael a židovský národ jako Boží biblické nástroje k převzetí planety Země. Rovněž zaslibuje pozvání Ješuy zpět na zemi, a ustanovení tisíciletého království.

Duchovní bitva A ještě jedna poslední myšlenka: proč by křesťané v této otázce měli být zmateni? Zdá se, že Islámský džihád, Organizace spojených národů a radikální levice nejsou zmateni. Všichni dělají vše proto, aby mohli zastavit Izrael a Mesiánskou komunitu. Co je jim zřejmé jako negativu, by nám mělo být zřejmé jako pozitivní.


Den vzpomínky a den nezávislosti

Většina národů světa si připomíná Den nezávislosti. Přesto v Izraeli je procento obětí, které si připomínáme na Den vzpomínky, podstatně vyšší a události týkající se Dne nezávislosti jsou mnohem dramatičtější. Oba se slaví v Izraeli společně, kdy smuteční Den připomínky probíhá těsně před oslavami Dne nezávislosti. Je zde nápadná paralela se smrtí a vzkříšením Ješuy.

Při obřadu dne připomínky na Chrámové hoře prezident Peres a další z vůdců citovali z hebrejské Bible z Ezechiela 37. Vidí ve zřízení státu Izrael potvrzení proroctví, které zaslibuje vzkříšení z mrtvých. Vrchní velitel armády Benjamin Ganc citoval z Jeremiáše 31, kdy říkal, že se můžeme identifikovat s modlitbou Ráchel, která oplakává své děti. Dokonce v naději naznačil, že ty samé děti by se jednoho dne mohly vrátit do svých hranic při vzkříšení mrtvých (Jeremiáš 31,16-17).


Zpět
Zpět