Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel
©23/5/2014 Revive Israel Ministries

"Olej na vousech"

Jednota, vůdcovství a pomazání

Ašer Intrater

Existuje zvláštní spojení mezi jednotou mezi vedoucími a pomazáním Ducha Svatého. Účastním se několika vedoucích skupin, jakou je např. náš Revive Israel tým, sbor Ahavat Ješua v Jeruzalémě, sbor Tiferet Ješua v Tel-Avivu a Mesiánsko-židovská aliance v Izraeli. Můj nejdéle trvající vztah mám s Tikkun International senior týmem (Dan Juster, Eitan Shishkoff, David Rudolph a Paul Wilbur). Ve všech těchto skupinách budujeme týmovou práci, zatímco hledáme Pána v modlitbě a uctívání.

Ve Skutcích 1 nacházíme Ješuovy učedníky modlící se spolu, jednoho srdce pod vedením apoštolů. Výsledkem je vylití ohně Ducha Svatého ve Skutcích 2. Tato sjednocená modlitba vyžaduje neobyčejnou investici do smluvních vztahů, které jsou mezi nimi jak „horizontálně“, tak i „vertikálně“ jako čistá oběť Bohu.

Žalm 133,1-3
Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.

Hebrejské slovo pro „vous“ – zakan – pochází ze stejného kořene jako slovo „starší“ – zaken. Pomazání Ducha Svatého kane dolů z Ješuy našeho Nejvyššího Kněze skrze vůdcovství jako olej. Tento klasický Davidův žalm má i momentální aplikaci, aplikaci posledních časů. Jestliže může být jednota mezi vedoucími a pomazání Ducha Svatého obnoveno zde „na Siónu“, pak může být veliké požehnání skrze probuzení a vzkříšený život uvolněno do celého světa (Římanům 11,12-17).


Budování smluvního společenství

Dan Juster

V této moderní době odcizení a sociálního „proudu“ vyznáváme poslušnost Ješuovi, která vyžaduje budování učednických společenství pod dohledem kvalifikovaných starších.

V Matouši 16 čteme popis Petrova vyznání Ješuy. Říká: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ A Ješua odpovídá:

"Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi."

Někteří se snaží utéct od praktického významu církevního závazku tím, že tvrdí: Ješuova církev je neviditelná, tajemná a nezahrnuje závazek k viditelným institucím tohoto světa. To je v rozporu s Písmem. Ješua vybral 12 učedníků, jedenáct z nich se pak stalo staršími pro své následovníky. Fráze „Klíče od Království“ má co do činění s vládnoucí autoritou, autoritou jakou v té době měl Sanhedrin. Svazovat a uvolňovat s sebou nese povolovat a zakazovat určité chování. To bylo v prvním století velice konkrétní a dobře známé.

Samozřejmě můžeme mluvit o Ješuovych lidech jako o univerzálním Tělu, které přesahuje viditelné skupiny, které se shromažďují, ale bez shromažďování v církvích – ať už malých nebo velkých – by to mohlo být podstatou pro univerzální obraz církve.

Raději ihned po Letnicích (šavuot) zformovali velký sbor v Jeruzalémě, který byl podřízený vyučování apoštolů a pravidelně se spolu scházeli (Skutky 2,42). Pak, když apoštolové cestovali do nových měst, zakládali nové sbory pod autoritou starších.

Střed

Sbor je lůnem učednictví, uctívání, modlitby a vzájemné zodpovědnosti. Toto můžeme vidět napříč Písmem: Matouš 28,19 nás zavazuje činit učedníky. Sbory jsou jako střed kola, ze kterého vychází spousta paprsků: manželství a rodina, byznys a finance, umění, vzdělání a sociální spravedlnost. Vše vychází ze středu, kde je autorita. Lidé jsou cvičení těmi, kteří vedou sborový život, aby demonstrovali Království ve všech oblastech jejich života.
Proto budování společenství pod dohledem starších je základním závazkem pro všechny věřící v Ješuu – což je však na druhém místě po osobním závazku k Bohu a samotnému Ješuovi.


Zpět
Zpět