Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©30/5/2014 Revive Israel Ministries

Pozvánka na Šavuot

Ašer Intrater

Nepřestávám se stále udivovat nad tím, když čtu o velkém Božím zaslíbení o vylití Ducha Svatého ve Skutcích 2,17 – „A bude v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo…“

Zdá se, že tento verš zní neomylně když ho citoval Šimon Petr z proroka Joele, že Bůh předurčil celosvětové probuzení v průběhu konce časů. Toto probuzení bude na základě vzoru ze Skutků 2, ale v mnohem širším měřítku. Druhé Letnice budou předcházet Druhému příchodu.

To, co vedlo k tomuto prvnímu probuzení, byla kombinace jednoty mezi učedníky a v intenzivní modlitbě (Skutky 1,14 - Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě…). Možná, že kdybychom se modlili celou noc v jednotě při příležitosti Šavuotu tak jako oni, mohli bychom uvolnit Boží moc k tomuto celosvětovému vylití a dokončení apoštolského pověření (Skutky 1,08).

Po mnoho let jsme meditovali a snili o těchto prorockých Písmech. Ke splnění tohoto cíle jsme si naplánovali každoroční celonoční modlitební bdění a půst v mesiánské osadě Jad Hašmona ve spolupráci s izraelskou mesiánskou aliancí. Pokud je pro vás obtížné modlit se celou noc, pak zkuste aspoň několik hodin. Pokud to není pro vás realizovatelné připojit se k nám zde uprostřed Judských hor, pak se modlete, ať už jste kdekoli ve svém vlastním shromáždění, na modlitební skupince, nebo doma.

Nezbytnou součástí je naše jednota srdce ve vytrvalé modlitbě. V prvním století se modlili v Jeruzalémě a Duch svatý byl vylit v Jeruzalémě. Pokud se v tomto posledním století budeme modlit v každém národě, pak bude možná Jeho Duch vylit v každém národě. Moderní technologie nám umožňuje být v komunikaci a koordinaci s druhými. Jaké to privilegium, když se můžeme spolu podílet na plnění těchto úžasných zaslíbení!


Mé setkání s premiérkou Goldou Meirovou

Šira Sorko-Ram

15. října 1967 jsem přijela do Izraele po dvoutýdenní návštěvě u svých rodičů. V roce 1967 jsem se rozhodla vytvořit 30 minutový dokument o vzniku nového státu Izrael a o nedávném návratu Jeruzaléma do rukou židovského lidu. Strávila jsem téměř tři roky prací na tomto filmu, který jsem nazvala „Suché kosti“. Byla jsem představena Yossimu Yadinovi, slavnému herci izraelského divadla a bratrovi slavného archeologa, Yigaela Yadina, který prováděl vykopávky na Masadě a v Meggidu, a který se později stal místopředsedou vlády. Yossi souhlasil s namluvením filmu.

Yossi také mluvil o filmu s Goldou Meirovou, která se pak stala premiérkou Izraele. Řekla mu, že by chtěla film vidět. S vědomím, jak byla pracovně vytížená, jsem jí napsala, že bych jí film pustila u ní doma. Pozvala mě, abych jí promítla film 10. 8. 1971. Měla jsem velká očekávání a tato příležitost mě přivedla k intenzivním modlitbám!

Když jsem se modlila, zdálo se mi, že vidím Goldu v noci na posteli, kterak vzhlédla a ptá se: „Je tam opravdu Bůh?“ Také jsem cítila, že tu bude nějaký druh duchovní opozice vůči této výzvě, a modlila jsem se, aby mi Pán umožnil ukázat film bez přerušení.

V den promítání filmu jsem k ní domů vstoupila s velkou kyticí. Vzpomínám si, že ochranka ji opatrně zkontrolovala, aby se ujistila, že v ní není schovaná bomba. Bylo zde několik lidí i s jejími rodinnými příslušníky.

Po malém rozhovoru začal film. Jeho téma vylíčilo Izrael v pozdních šedesáti letech jako národ, který povstal z popela, stejně jako tomu prorokovali proroci, že se tak stane v posledních časech. Byla tam také část, kde vypravěč čte Izajáše 53 o utrpení Mesiáše, který zemře za hříchy svého lidu. Mesiáš byl vylíčen jako postava padající mezi své ovce v černé a bílé, v silně přeexponovaném filmu, což mělo mystickou atmosféru. Ta scéna byla protkána ovcí obětovanou na oltáři. Ta pak skončila s výzvou proroků „k pokání a Božímu zaslíbení v Ezechieli, aby vykoupil své ovce před vlky mezi národy.

Když skončil film, bylo ticho. Pak se Golda zeptala, „Jaká část filmu byla Starý zákon a jaká část je Nový?“ Odpověděla jsem, „celý příběh byl jen Starý zákon“. Posadila se zamyšleně a pak řekla: „Ale proč ta krev? Jaký význam to má?“ Samozřejmě, že jsem otevřela téma kněžského úřadu Lévijského kmene, kterému bylo přikázáno, aby proléval krev zvířat, aby tak bylo možné zaplatit cenu za hříchy Izraelitů. Zdůraznila jsem, že teprve po prolití krve, by Cohanim (kněží) vstoupili do Boží přítomnosti, aby se přimlouvali za lid.

„To je,“ vysvětlila jsem, „je důvod, proč Ježíš musel zemřít a nabídnout svůj život tak, abychom my mohli žít. On je Beránek Boží. Je to způsob, jak může dojít k trvalému odpuštění hříchů pro Židy - a ve skutečnosti, vlastně pro všechny, kteří ji chtějí. Je vstupní branou do přítomnosti Boha Izraele.“

Golda opět shlédla scénu Izajáše 53 a tiše řekla: „To byl Ježíš“. Byl jsem ohromena, jak otevřené se jevilo její srdce, když toto mluvila.


Zpět
Zpět