Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©4/7/2014 Revive Israel Ministries

Vzpom ínka

Naše srdce jsou velmi zarmoucena vraždou tří dospívajících chlapců, Ayala, Gilada a Naftaliho, spáchanou rukama teroristů z Hamasu. Během posledních třech týdnů byla celá společnost, a to jak světská tak náboženská, jednotná v provolávání modlitby prostřednictvím veřejného čtení žalmů. Věříme, že toto přemítání nad Písmem je vtisknuto do jejich paměti.


Baruch Haba

Ašer Intrater

Žalmu 118,26 je krátká fráze, která má velký význam jak v židovském, tak křesťanském světě. V této frázi je napsáno   - ברוך הבא , baruch haba,Požehnaný, který přichází…

Ješua a Jeho učedníci zmiňují „Baruch haba“ dvakrát: poprvé při Jeho vstupu do Jeruzaléma (Matouš 21,9), a podruhé na konci svého dlouhého žehrání náboženských vůdců (Matouš 23,39).

Při Ješuově vjezdu do Jeruzaléma seděl Ješua na oslu, čímž naplnil proroctví ze Zacharjáše 9,9. Jeho učedníci lemovaly ulice, jak vjížděl do města. Toto prohlášení bylo pozvání, které ale nebylo v té chvíli naplněno - aby se ujal svého královského místa Mesiáše v Jeruzalémě.

Matouš 21,9
Zástupy, které šly před ním, i ty, které ho doprovázely, křičely: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Pána! Hosana na výsostech!“

Druhé použití „Baruch Haba“ bylo Ješuovo proroctví o nadcházejícím zničení Jeruzaléma a jeho budoucí přestavbě. Zde Ješua káral farizeje za jejich odmítnutí, a také slíbil, že se vrátí, když lidé provolají „Baruch Haba.“

Matouš 23,37-39
„Jeruzaléme, Jeruzaléme, … Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Neboť pravím vám, od nynějška mne již neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!

Mezi moderní Židy se tato věta proslavila v roce 1990, kdy Lubavičtí Chassidé hlásali, že jejich rabín Menachem Schneerson, byl Mesiáš. Zemřel v červnu 1994 (před 20 lety). Jeho stoupenci nadále plní Jeruzalém a celý Izrael  plakáty s jeho obrazem a názvem: Požehnaný je ten, kdo přichází, král Mesiáš.

Interpretují Žalm 118 jako odkaz na Mesiáše, stejně jak je to zřejmé v evangeliích (samozřejmě kromě označení jejich „kandidáta“ na mesiáše).

Náboženští Židé čtou žalmy během biblických svátků. V Izraeli se žalmy také nahlas čtou v době krize a zvláštních potřeb. Lze si tak snadno představit při nejbližší možné národní krizi veřejné čtení žalmu 118.

Ve verzi Matouše Ješua během svého vstupu do Jeruzaléma odkazuje na jiný verš žalmu 118 – „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal kamenem úhelným“ - Matouš 21,42. Žalm 118 požaduje, aby ten, kdo bude vítán do Jeruzaléma jako mesiáš, musí se nejprve stát „kamenem“, který zamítli „stavitelé“ (náboženští a političtí vůdci). – Tedy, prvně zamítnut, pak uvítán.

Vstup Ješuy do Jeruzaléma byl jen částečným naplněním. Přijde další den, ve kterém Ješua vstoupí opět do Jeruzaléma. Je tedy pravděpodobné, že k tomu dojde v době národní krize na biblický svátek s veřejným čtením Žalmů, za křiku „Baruch Haba“.


Netanel House

Rachel & Gilad Netanel

Nedávno jsme uspořádali pro několik našich přátel šabat večeři. Jedna z nich (H., učitelka hudby) nás pozvala, abychom navštívili u ní ve škole hudební festival. Festival jsme si velmi užili a tam jsme potkali její rodiče. Krátce po té jsme je navštívili znovu během svátku Šavuot.
Její otec se nás poté otázal: „Jak se mesiánští věřící modlí a co dělají?“ Vysvětlili jsme, že jsme Židé, kteří se vracejí ke kořenům judaismu v Tanachu (hebrejské Bibli). „A co mitzvot (přikázání) a Šabat?" Odvětili jsme, že dodržujeme přikázání podle Tanachu, jak je popsáno u proroka Jeremiáše (31,31, 33): „Učiním novou smlouvu s lidem Izraele a s lidem Judy… a vepíši Tóru do jejich srdce.“

Její bratr (který byl dříve zapojen do ortodoxní ješivy) se zeptal: „Jak jsi přišel k závěru, že Ješua je Mesiáš?“ Na tomto místě pak začal nahrávat náš rozhovor, když jsme uvedli proroctví z Bible. Náš rozhovor pokračoval další tři hodiny. Pokračujte prosím v modlitbách za nás, za sdílení evangelia našim bratrům Izraelcům.


Homo-Lesbický útok na Jad Hašmonu

Ayellet Ronen, výkonný tajemník mošavu

Před dvěma lety náš kibuc utrpěl soudní porážku poté, co byl žalován lesbičkami za to, že jim neumožnil „svatbu“ na našem pozemku. Nedávno tomu bylo naše odvolání vůči verdiktu zamítnuto, a od té doby přišla nová bezprecedentní vlna útoků na náš e-mail, internet, Ynet, Mako a další sociální sítě.

Další homo-lesby požadují, aby u nás mohli pořádat svatby, které nás ve skutečnosti mohou nutit k uzavření našeho zařízení a propuštění personálu. Máme pocit, že nás Bůh volá k předefinování našeho zařízení více jasně na náboženskou organizaci, která by změnila právní status vůči homo-lesbickým aktivitám. V minulosti jsme váhali jak to udělat, protože jsme byli jako osada široce otevření pro širokou veřejnost a nebyli jsme nuceni získávat finance jako neziskové organizace.

Je zajímavé to, že jsme byli kontaktováni ortodoxní židovskou náboženskou organizací, která, i když je proti nám skrze naši víru v Ješuu, nás chce podpořit proti útokům homo-leseb. Jeden rabín mi řekl: „Oni na vás teď útočí, ale víme, že budeme další na řadě, takže chceme stát na vaší straně".


O radikálním islámu

V tomto krátkém videu Brigitte Gabriel odpovídá na otázku muslimského studenta o „umírněných islámu“. Brigitte odpoví, že zatímco 80% muslimů není radikální, zbývajících 20% z radikálních muslimů je více než dost schopných zabít a masakrovat. Mírumilovná většina je irelevantní! Chcete-li sledovat v angličtině, klikněte ZDE!


Zpět
Zpět