Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©25/7/2014 Revive Israel Ministries

Spravedlnost a „válka“ v Gaze

Ariel Blumenthal

V průběhu minulého týdne, když jsme se vroucně modlili za situaci v Gaze, nám Duch zdůraznil několik pasáží z Izajáše 51. ​​kapitoly, jejíž hlavním tématem je "spravedlnost".

1. verš: Poslechněte mě, kdo usilujete o spravedlnost a hledáte Hospodina…

Většina upřímných křesťanů, ať už jsou pro-Izrael, nebo proti Izraeli, jsou hluboce znepokojeni otázkami na téma spravedlnosti a nespravedlnosti. Když ale sledujeme mediální obraz událostí odehrávajících se v Gaze, kde na obou stranách rychle rostou počty mrtvých a zraněných – může se nám tato situace jevit jako hra s čísly, jak tomu bylo například na fotbalovém mistrovství světa, kde Německo porazilo Brazílii 7-1."Hra" se zdá být trošku nevyrovnaná: mnoho, velice mnoho dalších zdánlivě nevinných palestinských Arabů umírá, zatímco na izraelské straně jsou úmrtí poměrně nízká! A to není jen tak obyčejná "válka": stejně důležitý jako je boj na zemi je intenzivní válka propagandy boje na internetu a prostřednictvím sociálních sítí, kde každá strana "reprodukuje" příběh po svém, aby dokázala, že morálně má důvod být větší obětí. Je to velká výzva rozpoznat, co je v této složité situaci skutečně "správné" a "špatné". Kde se v tom všem nachází Boží spravedlnost?

2. verš: Pohleďte na Abrahama, svého otce…

Tato hluboká biblická pravda vyjadřuje určitý soulad: Boží spravedlnosti nejde v první řadě o přesné účtování lidského práva a bezpráví; ani kolik těl se hromadí na té, či oné straně. Spíše je to o Jeho volbě, o Jeho právu být Bohem a vládcem tohoto světa, a Jeho svrchovanosti vybrat si podle své vlastní vůle. Izajáš, stejně jako apoštol Pavel v knize Římanům, poukazuje na Boží volbu Abrahama a Sáry, Izáka a Jákoba... a nakonec i Izraele (národ = lid a jeho zem). Bůh je konec konců spravedlivý, protože On je svrchovaným králem a Stvořitelem světa, ne proto, že předal lidstvu morální normy, ani proto, že Abraham byl nejvíce spravedlivým člověkem, který kdy žil! (Samozřejmě, že v dalších úrovních Jeho spravedlnosti jsou neuvěřitelně vysoké standardy morálky a spravedlnosti, které se musíme snažit dodržovat.)

3. verš: Ano, Hospodin potěší Sijón...

Poučením pro nás v těchto posledních časech je toto: Abychom uměli chodit ve spravedlnosti a spravedlnost rozeznat od bezpráví, zejména pokud jde o Izrael / Jeruzalém / Sion, musíme nejprve přijmout doktrínu vyvolení, konkrétně to, že Pán vyvolil Izrael a Židy přes Abraháma, Izáka a Jákoba; a nakonec si vyvolil unikátním způsobem krále Izraele, Krále králů, Ješuu! To neznamená, že vše, co Izrael dělá, je "spravedlivé", nic víc, než to, co dělá ve svém životě každý jiný věřící, který byl také Bohem povolán k víře. On je ten, který předurčuje, povolává, a ospravedlňuje (Ř 8,28-30) Pokud se nám v mysli nepodaří udržet tuto biblickou pravdu, že Hospodin je ten, kdo má právo být věrný ve své volbě, i když jsme si ji ničím nezasloužili, budeme žít v neustálém nebezpečí podvodu - snažit se zjistit, kdo je v právu, nebo kdo je ten špatný uprostřed těchto složitých časů, a budeme tak stále více chyceni do pasti mediálního vymývání mozku. "Ať je Bůh pravdivý, a každý člověk lhář..." (Římanům 3,4)


Soucit s lidem Gazy

Čím více prožíváme soucit s lidem Gazy, tím více toužíme zničit diktaturu Hamasu. S tím máme soucit minimální, i když by bylo jednoduché přijmout příměří a nechat Hamas nadále vládnout.

Připomeňme si, že Bůh je Bohem zástupů. On může dát ducha vítězství. Války lze vyhrát. Spravedlnost může zvítězit. Bůh je ten, kdo se nebojí a ještě nikdy neprohrál válku. Ješua je velitelem nebeských zástupů (Exodus 15,2, Jozue 5,13, Zjevení 19,11).

Ješua nás učí, že v duchovním boji musíme nejprve „přemoci“ siláka a pak se zmocnit "kořisti" (Lukáš 11,21). Silákem zde je duch radikálního islámu; kořistí jsou duše Palestinců, které potřebují spásu. Věříme, že pokud se modlíme a svazujeme démonické síly účastné této války, pak budou teroristické skupiny zničeny a může přijít nová vlna náboženské svobody, spásy, míru a prosperity.


Zpět
Zpět