Zpět k článkům

logo

Služba Revive Israel

©10/10/2014 Revive Israel Ministries

T ýmové vůdcovství

Ašer Intrater

Když jsem před mnoha lety přemýšlel nad biblickými zaslíbeními a proroctvími o Izraeli, církvi, mesiánské komunitě a Posledních časech, dospěl jsem k závěru, že nikdo není tak silný, moudrý nebo dost spravedlivý to vše sám naplnit. Jestliže nás Bůh volá, abychom do této oblasti vstoupili, musíme pracovat společně jako tým. Pokud bychom nezačali rozvíjet týmovou práci, jsme již předem odsouzeni k nezdaru.

Není vždycky snadné pracovat v týmu. Tým se skládá z lidí; a lidé mají problémy. Přinášejí své slabé stránky, své rozdíly v názorech, svou pýchu, strach, tvrdohlavost, frustraci atd. Lidé přicházejí se svými „zavazadly“ a jejich „smetím“.

Nedávno jsem přirovnával práci našich zaměstnanců k puzzle. Musíme skládat své kousky tak, aby utvořily celek. Samotné kousky nemají žádného smyslu, ale pokud je spojíme dohromady, můžeme tak spatřit celý obrázek.

Každý kus puzzle má záhyby vedoucí ven a záhyby vedoucí dovnitř. Interpretoval jsem záhyby vedoucí dovnitř jako naše slabosti a potřeby. Záhyby vedoucí ven k našim talentům a silným stránkám. Záhyby dovnitř, naše slabosti, byly tím, co umožnilo, aby se dva kousky spojily dohromady. Chceme-li vytvořit celkový obraz, klíčem pro každého z nás je rozpoznání potřeb toho druhého. Můžeme dovolit, aby nás naše slabosti spojovaly a my tak táhli za jeden provaz, zatímco naše silné stránky vypůsobí opačný efekt.

Sloužím nyní jako starší vedoucí v Revive Israel, v Tikkun Minnistries, v Ahavat Ješua a Tiferet Ješua. Díky Bohu, že každý tým nese skrze milost mnoho ovoce. Cítím se velmi dobře, když jsem si vědom svých vlastních slabostí, a často si nejsem jistý, čím jsem vůbec schopen přispět. Každý tým se skládá z nadaných, talentovaných a motivovaných lidí s jejich vlastní pravdou.

Pokud existuje něco, o čem mám pocit, že přináší dobré ovoce, je působení na pocit týmové práce a společného „vlastnictví“. V každé z těchto skupin, která díky těmto principům funguje, existuje interakce a smysl pro dávání. To samo o sobě poskytuje pocit bezpečí pro ostatní zúčastněné osoby. Nic není závislé jen na jedné osobě.

Nedávno jsem shrnul své týmové cíle do třech jednoduchých kroků:

  1. Váš úspěch
  2. Naše pospolitost
  3. Generační přenos

Prvn í prioritou je toužit po úspěchu ostatních zúčastněných. Postoj by měl být takový: „Kdyby se mi něčím podařilo přispět někomu druhému, pak jsem udělal svou práci.“ Druhou prioritou je zachování jednoty týmu. Každý musí obětovat sám sebe, aby se udržela jednota, což je cena za jednotu. Třetí oblast zahrnuje školení a předávání know-how druhým. Cíle Božího království jsou příliš velké pro jednu osobu, a jsou příliš velké pro každou jednu generaci. Staří mohou být požehnáním pro mladé a mladí naopak pro ty starší. Tento proces je jako rodina, ve které dítě se časem stává rodičem a rodič se pak stává prarodičem. Autorita se pohybuje postupně od staršího k mladšímu, ale starší zůstává v místě svého působení a nepozbývá tak cti.

Doufám, že tyto principy týmové práce a smluvních vztahů vám pomohou docílit mnoha ovoce v každé oblasti života (Jan 15, 5, 8, 16).


Modlitby Jom Kippur

Eddie Santoro

Dvě stě třicet izraelských mesiánských Židů se shromáždilo, aby oslavilo velký svátek Jom Kippur v kopcích za Jeruzalémem v jediném mesiánském mošavu na světě. Bylo nás pět sborů z Jeruzaléma a Tel Avivu a zažívali jsme čas plný jednoty a lásky, s modlitbou a přímluvách za izraelský lid a národy země. Tento čas byl plný intenzivního uctívání Krále a mnoha hlubokých a láskyplných okamžiků společně stráveného času.

To vše se děje v Izraeli a v hebrejském jazyce, což je ukazatel, který by nás měl povzbudit, že Bůh má s Izraelem Svůj záměr a že den Jeho návratu se blíží. Ve sboru Ahavat Ješua vyučujeme, že Roš ha-šana (Svátek troubení) se týká „sedmi trub soužení“ v knize Zjevení, která připravuje cestu pro příchod Páně. To je naše přesvědčení, že „velký a slavný zvuk polnice“ který se ponese ve znamení návratu Ješuy na zemi (1. Korintským 15,52 Tesalonickým 4,16, Matouš 24,31), bude to samé troubení na polnici, na kterou se troubí v závěru svátku Jom Kippur.

Dvacet čtyři hodin půstu, chvály a uctívání otevřelo nebesa nad tímto malým mošavem. Když jsme se blížili ke konci závěrečného setkání, vnímali jsme, že i kdyby troubení na šófar v závěru naší konference nepřivedlo Ješuu ještě ten den zpět, dojde ještě ten den k částečnému uvolnění pomazání a moci.

Když zapadalo slunce, shromáždili se před budovou trubači a pak se rozeznělo troubení, které celé shromáždění vedlo do dalších chval a uctívání. Padla na nás Boží moc a jsme přesvědčeni, že nám bylo předáno čerstvé posílení a pomazání k pokračování v práci, abychom spolu viděli „celý Izrael spasen“.

Letošních dvacet čtyři hodiny Jom Kippuru byly skutečně strategickou událostí. Přidejte se k nám na modlitbách, ať můžeme pokračovat stát v našem povolání v Jeruzalémě. Bitev je mnoho, odpor je silný, ale my jsme čerstvě povzbuzeni a očekáváme v nejbližších dnech nové věci.


Zpět
Zpět